U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 9867

1.
Michiko Takimoto-Sato, Toshinari Miyauchi, Masaru Suzuki, Hideyuki Ujiie, Toshifumi Nomura, Tomoo Ikari, Tomohiko Nakamura, Kei Takahashi, Machiko Matsumoto-Sasaki, Hirokazu Kimura, Hiroki Kimura, Yuichiro Matsui, Takashi Kitagataya, Ren Yamada, Kazuharu Suzuki, Akihisa Nakamura, Masato Nakai, Takuya Sho, Koji Ogawa, Naoya Sakamoto, Naoko Yamaguchi, Noriyuki Otsuka, Utano Tomaru, Satoshi Konno
Front Genet. 2022; 13: 870192. Published online 2022 May 5. doi: 10.3389/fgene.2022.870192
PMCID:
PMC9117717
2.
Romona Chinniah, Theolan Adimulam, Louansha Nandlal, Thilona Arumugam, Veron Ramsuran
Front Genet. 2022; 13: 862642. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fgene.2022.862642
PMCID:
PMC9117004
3.
Jianlin Chen, Gan Gao, Limin Li, Junping Ding, Xianhua Chen, Jianfei Lei, Haihua Long, Lihua Wu, Xin Long, Lian He, Yongqi Shen, Jinzhong Yang, Yonggang Lu, Yifan Sun
Front Genet. 2022; 13: 817118. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.817118
PMCID:
PMC9115805
4.
Guowei Zheng, Mengying Liu, Xinyu Chang, Xiting Cao, Ani Dong, Huili Zhu, Wanli Hu, Junna Xie, Yang Zhao, Dongsheng Hu, Xiaocan Jia, Yongli Yang, Xuezhong Shi, Jie Lu
Front Genet. 2022; 13: 888173. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fgene.2022.888173
PMCID:
PMC9115802
5.
Pedro H. N. Ferreira, Fernando H. S. Souza, Renata L. de Moraes, Manolo F. Perez, Francisco de M. C. Sassi, Patrik F. Viana, Eliana Feldberg, Tariq Ezaz, Thomas Liehr, Luiz A. C. Bertollo, Marcelo de B. Cioffi
Front Genet. 2022; 13: 869073. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fgene.2022.869073
PMCID:
PMC9114635
6.
Eugenio Jara, Francisco Peñagaricano, Eileen Armstrong, Claudia Menezes, Lucía Tardiz, Gastón Rodons, Andrés Iriarte
Front Genet. 2022; 13: 864567. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fgene.2022.864567
PMCID:
PMC9114348
7.
Xin Fan, Lingling Zhang, Junwen Huang, Yun Zhong, Yanting Fan, Tong Zhou, Min Lu
Front Genet. 2022; 13: 889629. Published online 2022 May 3. doi: 10.3389/fgene.2022.889629
PMCID:
PMC9114310
8.
Huichao Huang, Ying Fu, Yankun Duan, Ye Zhang, Miaolong Lu, Zhuchu Chen, Maoyu Li, Yongheng Chen
Front Genet. 2022; 13: 873840. Published online 2022 May 3. doi: 10.3389/fgene.2022.873840
PMCID:
PMC9110868
9.
Xiran Yin, Zhenxian Yang, Mingsheng Zhu, Cheng Chen, Shan Huang, Xueqing Li, Hua Zhong, He Wen, Qing Sun, Xiaojing Yu, Jianjun Yan
Front Genet. 2022; 13: 890624. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.890624
PMCID:
PMC9110045
10.
Xiangpan Li, Kewei Xiong, Dong Bi, Chen Zhao
Front Genet. 2022; 13: 839884. Published online 2022 Apr 25. doi: 10.3389/fgene.2022.839884
PMCID:
PMC9109250
11.
José Mora, Delphine M. Pott, Sonia Osorio, José G. Vallarino
Front Genet. 2022; 13: 870976. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.870976
PMCID:
PMC9108539
12.
Faheem Shehzad Baloch, Muhammad Azhar Nadeem, Ferit Sönmez, Ephrem Habyarimana, Zemran Mustafa, Tolga Karaköy, Gönül Cömertpa, Ahmad Alsaleh, Vahdettin Çiftçi, Sangmi Sun, Gyuhwa Chung, Yong Suk Chung
Front Genet. 2022; 13: 848663. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.848663
PMCID:
PMC9108430
13.
Peishuo Sun, Ying Wu, Chaoyi Yin, Hongyang Jiang, Ying Xu, Huiyan Sun
Front Genet. 2022; 13: 866005. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.866005
PMCID:
PMC9108363
14.
Qiqi Xu, Na Kong, Yiguo Zhao, Quan Wu, Xin Wang, Xiaodong Xun, Pengji Gao
Front Genet. 2022; 13: 864655. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fgene.2022.864655
PMCID:
PMC9108334
15.
Chaoran Liu, Xiangrong Tang, Zishan Gong, Wang Zeng, Qiao Hou, Renbin Lu
Front Genet. 2022; 13: 875342. Published online 2022 Apr 29. doi: 10.3389/fgene.2022.875342
PMCID:
PMC9099045
16.
Shu Fang, Bo Peng, Yanan Wen, Jingjing Yang, Hao Wang, Ziwei Wang, Kun Qian, Yan Wei, Yifan Jiao, Chunji Gao, Liping Dou
Front Genet. 2022; 13: 833694. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fgene.2022.833694
PMCID:
PMC9100953
17.
Hang Zhou, Ken Cheng, Yingsi Li, Fang Fu, Ru Li, Yongling Zhang, Xin Yang, Xiangyi Jing, Fucheng Li, Jin Han, Min Pan, Li Zhen, Dongzhi Li, Can Liao
Front Genet. 2022; 13: 856522. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fgene.2022.856522
PMCID:
PMC9096609
18.
Ahmed Waqas, Anam Nayab, Shabnam Shaheen, Safdar Abbas, Muhammad Latif, Misbahuddin M. Rafeeq, Ibtesam S. Al-Dhuayan, Amany I. Alqosaibi, Mashael M. Alnamshan, Ziaullah M. Sain, Alaa Hamed Habib, Qamre Alam, Muhammad Umair, Muhammad Arif Nadeem Saqib
Front Genet. 2022; 13: 878274. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fgene.2022.878274
PMCID:
PMC9096442
19.
Jiarong Gao, Xiaoli Zhu, Hao Chen, Hui Jiang, Miaomiao Shi, Liangbing Wei, Xiujuan Qin
Front Genet. 2022; 13: 834144. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fgene.2022.834144
PMCID:
PMC9096093
20.
Siqi Xu, Shiyong Zhang, Wenping Zhang, Hongyan Liu, Minghua Wang, Liqiang Zhong, Wenji Bian, Xiaohui Chen
Front Genet. 2022; 13: 891204. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fgene.2022.891204
PMCID:
PMC9095985

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center