U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 16727

1.
Ji Li, Yue Li, Zihan Mei, Zhengkun Liu, Gaofeng Zou, Chunxia Cao
Front Public Health. 2024; 12: 1381328. Published online 2024 May 2. doi: 10.3389/fpubh.2024.1381328
PMCID:
PMC11122901
2.
Carlos Sequeira, José Carlos Carvalho, Juan Roldan-Merino, Antonio R. Moreno-Poyato, Sónia Teixeira, Beatriz David, Patrício Soares Costa, Montserrat Puig-Llobet, Maria Teresa Lluch-Canut
Front Public Health. 2024; 12: 1375378. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1375378
PMCID:
PMC11122894
3.
Kristel Jenniskens, Sanne Rasing, Arne Popma, Daan Creemers, Chaimae Ghalit, Leonie van Vuuren, Saskia Mérelle, Jan Spijker, Femke van Nassau
Front Public Health. 2024; 12: 1386031. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1386031
PMCID:
PMC11122015
4.
Woojin Chung
Front Public Health. 2024; 12: 1385951. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1385951
PMCID:
PMC11122008
5.
Jean-Luc K. Kabangu, Lane Fry, Adip G. Bhargav, Frank A. De Stefano, Momodou G. Bah, Amanda Hernandez, Adam G. Rouse, Jeremy Peterson, Koji Ebersole, Paul J. Camarata, Sonia V. Eden
Front Public Health. 2024; 12: 1341212. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1341212
PMCID:
PMC11121994
6.
Pablo A. Lizana, Valentina Vilches-Gómez, Lisseth Barra, Lydia Lera
Front Public Health. 2024; 12: 1369208. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1369208
PMCID:
PMC11119280
7.
Seung Chun Paek, Ning Jackie Zhang
Front Public Health. 2024; 12: 1390125. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1390125
PMCID:
PMC11116713
8.
Fanyu Liu
Front Public Health. 2024; 12: 1370563. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fpubh.2024.1370563
PMCID:
PMC11116663
9.
Luis Ortiz-Gonzalez, Jesús Delgado-Ojeda, Mª Cinta Guisado-Rasco, Alicia Santamaria-Orleans, Cristobal Coronel-Rodríguez
Front Public Health. 2024; 12: 1377803. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1377803
PMCID:
PMC11112103
10.
Chen-Cheng Yang, Po-Hong Chen, Cheng-Hong Yang, Chia-Yen Dai, Kuei-Hau Luo, Tzu-Hua Chen, Hung-Yi Chuang, Chao-Hung Kuo
Front Public Health. 2024; 12: 1303958. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1303958
PMCID:
PMC11112059
11.
Zhen Deng, Yifan Hu, Lincheng Duan, Ziding Buyang, Qian Huang, Xuedan Fu, Hong Luo, Tianshu Hou
Front Public Health. 2024; 12: 1381482. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1381482
PMCID:
PMC11112029
12.
Zhijian Zhang, Qilong Liu
Front Public Health. 2024; 12: 1359362. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1359362
PMCID:
PMC11112013
13.
Danqing Hu, Yan Zhang, Yue Zhang, Yu Liu, Jing Han
Front Public Health. 2024; 12: 1332561. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1332561
PMCID:
PMC11112009
14.
Junyi Yao, Jiang Li, Jialing Qi, Mengrui Wan, Liling Tang, Hui Han, Kai Tian, Shaobo Liu
Front Public Health. 2024; 12: 1365906. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1365906
PMCID:
PMC11112001
15.
Zoey Laskaris, Marie S. O'Neill, Stuart A. Batterman, Bhramar Mukherjee, Julius N. Fobil, Thomas G. Robins
Front Public Health. 2024; 12: 1368112. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1368112
PMCID:
PMC11111984
16.
Hui Jian, Qiu-xia Yang, Jia-xin Duan, Shu-yu Lai, Guang-lu Che, Jie Teng, Li Chang, Xiao-juan Liu, Li-li Luo, Fang Liu
Front Public Health. 2024; 12: 1321123. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1321123
PMCID:
PMC11111966
17.
Md Rashedul Islam, Md Mizanur Rahman, Md Shafiur Rahman, Sarah Krull Abe, Manas K. Akmatov, Masahiro Hashizume
Front Public Health. 2024; 12: 1371258. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1371258
PMCID:
PMC11111938
18.
Cheng Chen, Bing Li, Haichao Zhou, Tianbao Ye, Yunfeng Yang
Front Public Health. 2024; 12: 1396167. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1396167
PMCID:
PMC11111932
19.
Zhou Xintong, Xin Tao, Wang Shuying, K. A. T. M. Ehsanul Huq, Gao Huiying, Moriyama Michiko
Front Public Health. 2024; 12: 1348426. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1348426
PMCID:
PMC11111912
20.
Miaoqing Tan, Zhigang Wu, Jin Li, Yuxi Liang, Wenting Lv
Front Public Health. 2024; 12: 1337859. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fpubh.2024.1337859
PMCID:
PMC11111880

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center