U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 13793

1.
Yang Liu, Xingchen Ding, Shun Peng, Chengzhi Zhang
Front Psychiatry. 2024; 15: 1383648. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1383648
PMCID:
PMC11188778
2.
Feng Chen, Hao Lin, Yuansi Zhang, Yu Zhang, Linlin Chen
Front Psychiatry. 2024; 15: 1417179. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1417179
PMCID:
PMC11188478
3.
Sung Je Lee, Eui Jun Jeong, Jae In Choi, Man Su Park
Front Psychiatry. 2024; 15: 1353969. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1353969
PMCID:
PMC11187769
4.
Po-Chun Lin, Yu-Ching Chou, Lien-Cheng Kao, Fang-Jung Wan, Nian-Sheng Tzeng
Front Psychiatry. 2024; 15: 1368242. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1368242
PMCID:
PMC11187766
5.
Claire Murphy-Morgan, Richard Brown, Charlotte Love, Dawn Branley-Bell
Front Psychiatry. 2024; 15: 1383080. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1383080
PMCID:
PMC11187335
6.
Yasunari Yamaguchi, Kazuya Okamura, Kazuhiko Yamamuro, Kazuki Okumura, Takashi Komori, Michihiro Toritsuka, Ryohei Takada, Yosuke Nishihata, Daisuke Ikawa, Takahira Yamauchi, Manabu Makinodan, Hiroki Yoshino, Yasuhiko Saito, Hideo Matsuzaki, Toshifumi Kishimoto, Sohei Kimoto
Front Psychiatry. 2024; 15: 1403476. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1403476
PMCID:
PMC11187327
7.
Junjun Liu, Ruixiang Tong, Zhaomin Lu, Zhiye Wang, Yangchun Wang, Yang Liu, Hsinsung Yuan, Fengnan Jia, Xiaobin Zhang, Zhe Li, Xiangdong Du, Xiangyang Zhang
Front Psychiatry. 2024; 15: 1398733. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1398733
PMCID:
PMC11187325
8.
Tiantian Dong, Xingxin Wang, Zhixia Jia, Jiguo Yang, Yuanxiang Liu
Front Psychiatry. 2024; 15: 1391535. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1391535
PMCID:
PMC11187323
9.
Melissa J. Greenfield, Aaron D. Fobian, Rachel E. Fargason, Badari Birur
Front Psychiatry. 2024; 15: 1288828. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1288828
PMCID:
PMC11187304
10.
Weiyu Liang, Kunting Zhong, Tingting Lai, Yuhao Zeng, Zhanhui Huang, Jiqing Zhou, Jin Huang, Zhenni Shi, Jin Zhang, Fuping Ding
Front Psychiatry. 2024; 15: 1384003. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1384003
PMCID:
PMC11187267
11.
Nanna Yosser Ben Høier, Ida-Marie Mølstrøm, Annick Urfer-Parnas, Mads Gram Henriksen, Julie Nordgaard
Front Psychiatry. 2024; 15: 1399935. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1399935
PMCID:
PMC11186407
12.
Hamid Sharif-Nia, Erika Sivarajan Froelicher, Esmail Hoseinzadeh, Omolhoda Kaveh, Reza Fatehi, Poorya Nowrozi
Front Psychiatry. 2024; 15: 1402122. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1402122
PMCID:
PMC11184503
13.
Minghe Xu, Bo Li, Shuang Wang, Chunlian Chen, Zhe Liu, Yuqing Ji, Kai Liu, Yujun Niu
Front Psychiatry. 2024; 15: 1364713. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1364713
PMCID:
PMC11184054
14.
Lei Qiu, Kaixin Wangzhou, Yudan Liu, Jindong Ding, Hui Li, Jinhui Ma
Front Psychiatry. 2024; 15: 1376170. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1376170
PMCID:
PMC11184052
15.
Yunmei Guo, Ming Zhou, Xin Yan, Ying Liu, Lianhong Wang
Front Psychiatry. 2024; 15: 1326988. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1326988
PMCID:
PMC11181843
16.
Soohwan Oh, Yoo-Sook Joung, Tai-Myoung Chung, Junho Lee, Bum Joon Seok, Namuk Kim, Ha Min Son
Front Psychiatry. 2024; 15: 1383547. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1383547
PMCID:
PMC11180838
17.
Jinya Cao, Ying Zhang, Jing Wei
Front Psychiatry. 2024; 15: 1435498. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1435498
PMCID:
PMC11180824
18.
Jianjun Zhang, Lechuan Wei, Hongfei Tan, Wenwen Pang
Front Psychiatry. 2024; 15: 1282742. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1282742
PMCID:
PMC11180784
19.
Whitney S. Livingston, Rebecca K. Blais
Front Psychiatry. 2024; 15: 1355355. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1355355
PMCID:
PMC11176543
20.
Yuguo Ke, Xiaozhen Zhou
Front Psychiatry. 2024; 15: 1283006. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1283006
PMCID:
PMC11176529

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center