U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 22642

1.
Pernille Kähler Byskov, Christoffer Storm Baden, Jon Trærup Andersen, Espen Jimenez-Solem, Ramus Huan Olsen, Christina Gade, Ulrik Lausten-Thomsen
Front Pharmacol. 2024; 15: 1395982. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fphar.2024.1395982
PMCID:
PMC11188682
2.
Shouyi Liu, Bo Zhang, Jingqun Zhou, Jianfeng Lv, Jinxia Zhang, Xiangyan Li, Weihua Yang, Yuanlin Guo
Front Pharmacol. 2024; 15: 1378787. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1378787
PMCID:
PMC11188457
3.
Mariana Magalhães, Diana Matias, Claudia Carbone, Célia Cabral
Front Pharmacol. 2024; 15: 1431975. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1431975
PMCID:
PMC11188425
4.
Boran Yu, Siyao Jin, Jiaqi Han, Jiamin Xu, Shaolong Zhang, Yanming Li, Xiangyu Ma, Xiaoling Wang, Libo Zhao
Front Pharmacol. 2024; 15: 1399963. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1399963
PMCID:
PMC11188356
5.
Jinju Zhang, Danlin Lin, Yuting Wu, Lixia Chen, Zhiguo Ma, Menghua Wu, Xindan Liu, Ying Zhang, Hui Cao
Front Pharmacol. 2024; 15: 1366407. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1366407
PMCID:
PMC11188354
6.
Wenjia Sun, Xueting Mei, Jiasheng Wang, Zhicong Mai, Donghui Xu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1411230. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1411230
PMCID:
PMC11188322
7.
Xuechun Li, Maarten J. Bijlsma, Stijn de Vos, Jens H. J. Bos, Sumaira Mubarik, Catharina C. M. Schuiling-Veninga, Eelko Hak
Front Pharmacol. 2024; 15: 1357567. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1357567
PMCID:
PMC11188318
8.
Sheng Wang, Na Yin, Yingyue Li, Zhaohang Ma, Wei Lin, Lihong Zhang, Yun Cui, Jianan Xia, Liang Geng
Front Pharmacol. 2024; 15: 1355531. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fphar.2024.1355531
PMCID:
PMC11187350
9.
Liqiong Ding
Front Pharmacol. 2024; 15: 1398320. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fphar.2024.1398320
PMCID:
PMC11187322
10.
Phanit Songvut, Watanyoo Nakareangrit, Wanida Cholpraipimolrat, Jackapun Kwangjai, Luksamee Worasuttayangkurn, Piyajit Watcharasit, Jutamaad Satayavivad
Front Pharmacol. 2024; 15: 1391019. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fphar.2024.1391019
PMCID:
PMC11187260
11.
Chan Su, Ruihong Zhang, Xiujuan Zhang, Xiaoning Feng, Qiong Wu, Yiwei Gao, Jing Hao, Yu-lan Mu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1394941. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fphar.2024.1394941
PMCID:
PMC11187083
12.
Xinlu Chen, Luyao Gong, Yuanyuan Wang, Chen Ye, Huanhuan Guo, Shen Gao, Jiyuan Chen, Zhuo Wang, Yuan Gao
Front Pharmacol. 2024; 15: 1388613. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1388613
PMCID:
PMC11186457
13.
Xiaoyi Chen, Shunlong Ou, Jing Luo, Zhisan He, Qian Jiang
Front Pharmacol. 2024; 15: 1374549. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1374549
PMCID:
PMC11186405
14.
Abdulaziz Ibrahim Alzarea, Amna Saifullah, Yusra Habib Khan, Adullah Salah Alanazi, Ahmed D. Alatawi, Majed Ahmed Algarni, Ziyad Saeed Almalki, Abdullah K. Alahmari, Hassan H. Alhassan, Tauqeer Hussain Mallhi
Front Pharmacol. 2024; 15: 1370344. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1370344
PMCID:
PMC11186297
15.
Chaoyou Lin, Dawei Song, Shangwen Wang, Yunfei Chu, Changxing Chi, Sining Jia, Mengyi Lin, Chenbei He, Chengxi Jiang, Fanghua Gong, Qiongzhen Chen
Front Pharmacol. 2024; 15: 1424328. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1424328
PMCID:
PMC11185953
16.
Lele Ye, Xinya Tong, Kan Pan, Xinyu Shi, Binbing Xu, Xuyang Yao, Linpei Zhuo, Su Fang, Sangsang Tang, Zhuofeng Jiang, Xiangyang Xue, Weiguo Lu, Gangqiang Guo
Front Pharmacol. 2024; 15: 1351929. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1351929
PMCID:
PMC11185051
17.
Poh-Shiow Yeh, Chien-Te Liu, Chia-Ying Yu, Ya-Chuan Chang, Shu-Yu Lin, Yun-Chen Li, Yu-Ze Luan, Wen-Wei Sung
Front Pharmacol. 2024; 15: 1419044. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1419044
PMCID:
PMC11184677
18.
Shuai Zhao, Tianye Sun, Mi Zhang, Mingyuan Yan, Kaiyue Wang, Lili Li, Jinmin Liu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1394936. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1394936
PMCID:
PMC11184089
19.
Junjie Yu, Fangang Meng, Wenxia Sui, Junmin Yu, Jinhai Shen
Front Pharmacol. 2024; 15: 1378577. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1378577
PMCID:
PMC11184086
20.
Jang Woo Park, Yunan Tian, Sang-Tae Kim, Chanwoo Park, Yu Mi Kim, Hye Kyung Chung, Kyeong Min Kim, Geon-Ho Jahng
Front Pharmacol. 2024; 15: 1392729. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fphar.2024.1392729
PMCID:
PMC11184063

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center