U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 20914

1.
Yifan Li, Xuhao Wang, Shucai Huang, Qiuping Huang, Ru Yang, Zhenjiang Liao, Xinxin Chen, Shuhong Lin, Yongyan Shi, Chenhan Wang, Ying Tang, Jingyue Hao, Jie Yang, Hongxian Shen
Front Pharmacol. 2023; 14: 1138704. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1138704
PMCID:
PMC10668120
2.
Jie Chen, Yuxin Shen, Hailun Xia, Xiaohai Chen, Ren-Ai Xu, Guanyang Lin, Gexin Dai
Front Pharmacol. 2023; 14: 1265252. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1265252
PMCID:
PMC10667685
3.
Kung-Ming Laio, Chuan-Wei Shen, Yun-Hui Huang, Chun-Hui Lu, Hsuan-Lin Lai, Chung-Yu Chen
Front Pharmacol. 2023; 14: 1291900. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1291900
PMCID:
PMC10667675
4.
Punnida Arjsri, Kamonwan Srisawad, Warathit Semmarath, Sonthaya Umsumarng, Lapamas Rueankham, Aroonchai Saiai, Methee Rungrojsakul, Trinnakorn Katekunlaphan, Songyot Anuchapreeda, Pornngarm Dejkriengkraikul
Front Pharmacol. 2023; 14: 1243727. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1243727
PMCID:
PMC10667455
5.
Wensheng Liu, Qiong Du, Zihan Guo, Xuan Ye, Jiyong Liu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1283247. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1283247
PMCID:
PMC10667432
6.
Yu Xiong, Xiaoxing Wang, Shu Li, Qian Zhang, Lijuan Guo, Wenhui Chen, Zhixia Zhao, Lihong Liu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1285078. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1285078
PMCID:
PMC10667419
7.
Meng Zhang, Zhenyong Zhang, Xin Tian, Enchong Zhang, Yichun Wang, Jun Tang, Jianzhu Zhao
Front Pharmacol. 2023; 14: 1291773. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1291773
PMCID:
PMC10666796
8.
Canye Li, Qiming Cai, Zuanjun Su, Zhicong Chen, Jinming Cao, Feng Xu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1318433. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1318433
PMCID:
PMC10666757
9.
Shengyun Dai, Shikang Zhou, Yonghui Ju, Weifeng Yao, Yuping Tang, Jian Zheng, Shuangcheng Ma, Yi Zhang, Li Zhang
Front Pharmacol. 2023; 14: 1249910. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1249910
PMCID:
PMC10665909
10.
Shimeng Lv, Guangheng Zhang, Yufei Huang, Jiamin Li, Ni Yang, Yitong Lu, Haoteng Ma, Yuexiang Ma, Jing Teng
Front Pharmacol. 2023; 14: 1287234. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1287234
PMCID:
PMC10665873
11.
Kyung-In Joung
Front Pharmacol. 2023; 14: 1256245. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1256245
PMCID:
PMC10665515
12.
Xiaoxiao Lin, Guomin Wu, Shuai Wang, Jinyu Huang
Front Pharmacol. 2023; 14: 1255158. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1255158
PMCID:
PMC10665513
13.
Israa A. Jalal, Abeer Elkhoely, Shimaa K. Mohamed, Amany A. E. Ahmed
Front Pharmacol. 2023; 14: 1275730. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1275730
PMCID:
PMC10665493
14.
Sheila I. Peña-Corona, Stephany Celeste Gutiérrez-Ruiz, Ma de los Dolores Campos Echeverria, Hernán Cortés, Manuel González-Del Carmen, Gerardo Leyva-Gómez
Front Pharmacol. 2023; 14: 1274248. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphar.2023.1274248
PMCID:
PMC10665491
15.
Tesfay Mehari Atey, Gregory M. Peterson, Mohammed S. Salahudeen, Barbara C. Wimmer
Front Pharmacol. 2023; 14: 1273655. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphar.2023.1273655
PMCID:
PMC10664652
16.
Fang Zheng, Jian-Can Bi, Yu-Yan Wei, Yeshu Wang, Qunfang Zhang, Chun-Ling Liang, Jianwei Wu, Zhenhua Dai
Front Pharmacol. 2023; 14: 1285799. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphar.2023.1285799
PMCID:
PMC10664244
17.
Chengcheng Wang, Zheng He
Front Pharmacol. 2023; 14: 1279370. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fphar.2023.1279370
PMCID:
PMC10663228
18.
Jessica Keim-Malpass, Jennifer Phillips, Karen C. Johnston
Front Pharmacol. 2023; 14: 1284662. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fphar.2023.1284662
PMCID:
PMC10663226
19.
Alexander R. French, Yazan J. Meqbil, Richard M. van Rijn
Front Pharmacol. 2023; 14: 1295518. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphar.2023.1295518
PMCID:
PMC10662323
20.
Jia Qi, Parveen Bhatti, John J. Spinelli, Rachel A. Murphy
Front Pharmacol. 2023; 14: 1301423. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphar.2023.1301423
PMCID:
PMC10662292

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center