U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 26121

1.
Ahmad Reza Panahi Meymandi, Behnia Akbari, Tahereh Soltantoyeh, Zahra Shahosseini, Mina Hosseini, Jamshid Hadjati, Hamid Reza Mirzaei
Front Oncol. 2024; 14: 1357801. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fonc.2024.1357801
PMCID:
PMC10903365
2.
Xiaoqing Dang, Quanlong Lu, Jing Li, Ruifang Li, Bo Feng, Chen Wang, Lifang Gao, Ruimei Feng, Zhilian Wang
Front Oncol. 2024; 14: 1353580. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fonc.2024.1353580
PMCID:
PMC10902713
3.
Christoph A. Fink, Carolin Buchele, Lukas Baumann, Jakob Liermann, Philipp Hoegen, Jonas Ristau, Sebastian Regnery, Elisabetta Sandrini, Laila König, Carolin Rippke, David Bonekamp, Heinz-Peter Schlemmer, Juergen Debus, Stefan A. Koerber, Sebastian Klüter, Juliane Hörner-Rieber
Front Oncol. 2024; 14: 1308406. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fonc.2024.1308406
PMCID:
PMC10902126
4.
Quanqing Li, Guangxin Zhang, Hao Yang, Jindong Li
Front Oncol. 2024; 14: 1329152. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fonc.2024.1329152
PMCID:
PMC10902098
5.
Zhe-Huang Luo, Xiao-Yan Luo, Wan-Ling Qi, Qian Liu
Front Oncol. 2024; 14: 1334156. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1334156
PMCID:
PMC10900230
6.
Shiqiang Liu, Xingmin Yan, Yalong Yang, Yun Xia, Panshi Zhang
Front Oncol. 2024; 14: 1330030. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1330030
PMCID:
PMC10899696
7.
Shan Fang, Wenjie Xia, Haibo Zhang, Chao Ni, Jun Wu, Qiuping Mo, Mengjie Jiang, Dandan Guan, Hongjun Yuan, Wuzhen Chen
Front Oncol. 2024; 14: 1323226. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1323226
PMCID:
PMC10899694
8.
Li Peng, Bijuan Chen, Erhan Yu, Yifei Lin, Jiahao Lin, Dechun Zheng, Yu Fu, Zhipeng Chen, Hanchen Zheng, Zhouwei Zhan, Yunbin Chen
Front Oncol. 2024; 14: 1320280. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1320280
PMCID:
PMC10899686
9.
Frederic Jungbauer, Annette Affolter, Christoph Brochhausen, Anne Lammert, Sonja Ludwig, Kirsten Merx, Nicole Rotter, Lena Huber
Front Oncol. 2024; 14: 1287178. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1287178
PMCID:
PMC10899674
10.
Yasushi Iida, Nozomu Yanaihara, Yuki Yoshino, Misato Saito, Ryosuke Saito, Junya Tabata, Ayako Kawabata, Masataka Takenaka, Natsuko Chiba, Aikou Okamoto
Front Oncol. 2024; 14: 1302850. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1302850
PMCID:
PMC10899666
11.
Alexandru Garaba, Nummra Aslam, Francesco Ponzio, Pier Paolo Panciani, Waleed Brinjikji, Marco Fontanella, Lucio De Maria
Front Oncol. 2024; 14: 1291861. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.3389/fonc.2024.1291861
PMCID:
PMC10899458
12.
Jorge Luis Ramírez-Melo, Daniel C. Moreira, Ana Luisa Orozco-Alvarado, Fernando Sánchez-Zubieta, Regina M. Navarro-Martín del Campo
Front Oncol. 2024; 14: 1329729. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3389/fonc.2024.1329729
PMCID:
PMC10898851
13.
Duk Hyun Hong, Jang Hun Kim, Jae-Kyung Won, Hyungsin Kim, Chayeon Kim, Kyung-Jae Park, Kyungmin Hwang, Ki-Hun Jeong, Shin-Hyuk Kang
Front Oncol. 2024; 14: 1375620. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3389/fonc.2024.1375620
PMCID:
PMC10898348
14.
Xiaomin Guan, Shi Qiu, Yinghui Xu, Jianjiao Zu, Chao Sun, Ye Guo, Xu Wang, Kewei Ma
Front Oncol. 2024; 14: 1325991. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.3389/fonc.2024.1325991
PMCID:
PMC10898245
15.
Nana Huang, Tianhao Qu, Chunxia Zhang, Jia Li
Front Oncol. 2024; 14: 1269148. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3389/fonc.2024.1269148
PMCID:
PMC10896965
16.
Anna Wojakowska, Lukasz Marczak, Marcin Zeman, Mykola Chekan, Ewa Zembala-Nożyńska, Krzysztof Polanski, Aleksander Strugała, Piotr Widlak, Monika Pietrowska
Front Oncol. 2024; 14: 1323961. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.3389/fonc.2024.1323961
PMCID:
PMC10896604
17.
Samantha Su Ping Low, Karim El-Shakankery, Ewan Brown, Alan Christie, Sally McCormack, Mark Stares
Front Oncol. 2024; 14: 1330271. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.3389/fonc.2024.1330271
PMCID:
PMC10896602
18.
Qing-lin Jin, Hao-bin Su, Shao-hua Du, Chang-he Hou, Ming Lu, Shuang-wu Dai, Zi-xiong Lei, Wei Chen, Hao-miao Li
Front Oncol. 2024; 14: 1328703. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.3389/fonc.2024.1328703
PMCID:
PMC10896555
19.
Wenjing Guo, Zhishuai Zhang, Guihuan Li, Xiaoju Lai, Ruonan Gu, Wanfu Xu, Hua Chen, Zhe Xing, Liping Chen, Jiabi Qian, Shiyuan Xu, Fangyin Zeng, Fan Deng
Front Oncol. 2024; 14: 1323020. Published online 2024 Feb 12. doi: 10.3389/fonc.2024.1323020
PMCID:
PMC10896265
20.
Jonathan W. Lischalk, Meredith Akerman, Michael C. Repka, Astrid Sanchez, Christopher Mendez, Vianca F. Santos, Todd Carpenter, David Wise, Anthony Corcoran, Herbert Lepor, Aaron Katz, Jonathan A. Haas
Front Oncol. 2024; 14: 1325200. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3389/fonc.2024.1325200
PMCID:
PMC10895712

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center