U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 14139

1.
Luisa Paul, Sandra Greve, Johanna Hegemann, Sonja Gienger, Verena Tamara Löffelhardt, Adela Della Marina, Ursula Felderhoff-Müser, Christian Dohna-Schwake, Nora Bruns
Front Neurosci. 2024; 18: 1411151. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnins.2024.1411151
PMCID:
PMC11188580
2.
Kun Wang, Kang Chen, Zilin Wei, Tianhui Wang, Aili Wei, Xiujie Gao, Yingkai Qin, Yingwen Zhu, Yi Ge, Bo Cui, Mengfu Zhu
Front Neurosci. 2024; 18: 1415614. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnins.2024.1415614
PMCID:
PMC11188382
3.
Hayder M. Al-kuraishy, Majid S. Jabir, Ghassan M. Sulaiman, Hamdoon A. Mohammed, Ali I. Al-Gareeb, Ali K. Albuhadily, Sabrean F. Jawad, Ayman A. Swelum, Mosleh M. Abomughaid
Front Neurosci. 2024; 18: 1422912. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnins.2024.1422912
PMCID:
PMC11188367
4.
Jihui Dong, Xiaoyan Wei, Ziran Huang, Jing Tian, Wen Zhang
Front Neurosci. 2024; 18: 1364067. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fnins.2024.1364067
PMCID:
PMC11187244
5.
Yan Zhang, Bian Song, Xingyue Zhao, Zhenlan Jin, Junjun Zhang, Ling Li
Front Neurosci. 2024; 18: 1351399. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fnins.2024.1351399
PMCID:
PMC11185874
6.
Zi-Ting Cui, Zong-Tao Mao, Rong Yang, Jia-Jia Li, Shan-Shan Jia, Jian-Li Zhao, Fang-Tian Zhong, Peng Yu, Ming Dong
Front Neurosci. 2024; 18: 1422442. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fnins.2024.1422442
PMCID:
PMC11185097
7.
Renee-Marie Ragguett, Roy Eagleson, Sandrine de Ribaupierre
Front Neurosci. 2024; 18: 1405363. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnins.2024.1405363
PMCID:
PMC11182356
8.
Pavlo Petakh, Khrystyna Duve, Valentyn Oksenych, Payam Behzadi, Oleksandr Kamyshnyi
Front Neurosci. 2024; 18: 1394953. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fnins.2024.1394953
PMCID:
PMC11182003
9.
Jon I. Arellano, Pasko Rakic
Front Neurosci. 2024; 18: 1416460. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fnins.2024.1416460
PMCID:
PMC11181911
10.
Sungmin You, Anette De Leon Barba, Valeria Cruz Tamayo, Hyuk Jin Yun, Edward Yang, P. Ellen Grant, Kiho Im
Front Neurosci. 2024; 18: 1410936. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnins.2024.1410936
PMCID:
PMC11169851
11.
Fanbo Zhuo, Xiaocheng Zhang, Fengzhen Tang, Yaobo Yu, Lianqing Liu
Front Neurosci. 2024; 18: 1381572. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnins.2024.1381572
PMCID:
PMC11169813
12.
Richard Brent Nolan, Jin-Yuan Fan, Jeffrey L. Price
Front Neurosci. 2024; 18: 1401721. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnins.2024.1401721
PMCID:
PMC11169718
13.
Xiu-Yue Jia, Yu Yang, Xiao-Tao Jia, Da-Li Jiang, Li-Yan Fu, Hua Tian, Xin-Yan Yang, Xin-Yue Zhao, Kai-Li Liu, Yu-Ming Kang, Xiao-Jing Yu
Front Neurosci. 2024; 18: 1416522. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnins.2024.1416522
PMCID:
PMC11169651
14.
Nakhoon Kim, Sue Young Ha, Gi-Hun Park, Jong-Hyeok Park, Dongmin Kim, Leonard Sunwoo, Min-Surk Kye, Sung Hyun Baik, Cheolkyu Jung, Wi-Sun Ryu, Beom Joon Kim
Front Neurosci. 2024; 18: 1398889. Published online 2024 May 15. doi: 10.3389/fnins.2024.1398889
PMCID:
PMC11168493
15.
Xiaoheng Yan, Yu Wang, Weichen Li, Mingxu Zhu, Weice Wang, Canhua Xu, Kun Li, Benyuan Liu, Xuetao Shi
Front Neurosci. 2024; 18: 1390977. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fnins.2024.1390977
PMCID:
PMC11166027
16.
Abigail Julian, Lars Ruthotto
Front Neurosci. 2024; 18: 1406821. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fnins.2024.1406821
PMCID:
PMC11165994
17.
YuHan Wei, ChangWook Lee, SeokWon Han, Anna Kim
Front Neurosci. 2024; 18: 1368733. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fnins.2024.1368733
PMCID:
PMC11163107
18.
Bi Zhang, Yuquan Leng, Benyan Huo, Ningbo Yu, Xu Jin
Front Neurosci. 2024; 18: 1418331. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fnins.2024.1418331
PMCID:
PMC11157102
19.
Jianhui Zheng, Yuhao Cheng, Xi Wu, Xiaojie Li, Ying Fu, Zhipeng Yang
Front Neurosci. 2024; 18: 1405734. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fnins.2024.1405734
PMCID:
PMC11157044
20.
Shengjie Yang, Yiquan Yin, Zhaoyi Qiu, Qingjun Meng
Front Neurosci. 2024; 18: 1341972. Published online 2024 May 23. doi: 10.3389/fnins.2024.1341972
PMCID:
PMC11155691

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center