U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 13282

1.
Natalia Gil-Jaramillo, Andrés Felipe Aristizábal-Pachón, María Alejandra Luque Aleman, Valentina González Gómez, Hans Deyvy Escobar Hurtado, Laura Camila Girón Pinto, Juan Sebastian Jaime Camacho, Alexis Felipe Rojas-Cruz, Yeimy González-Giraldo, Andrés Pinzón, Janneth González
Front Neurosci. 2023; 17: 1195840. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fnins.2023.1195840
PMCID:
PMC10679742
2.
Jie Wu, Jiyue Chen, Zhiwei Ding, Jialin Fan, Qiuquan Wang, Pu Dai, Dongyi Han
Front Neurosci. 2023; 17: 1281884. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fnins.2023.1281884
PMCID:
PMC10679445
3.
Tianqi Yang, Yang He, Lin Wu, Hui Wang, Xiuchao Wang, Yahong Li, Yaning Guo, Shengjun Wu, Xufeng Liu
Front Neurosci. 2023; 17: 1197618. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fnins.2023.1197618
PMCID:
PMC10668018
4.
Yuchen Xu, Hubin Zhao, Cosimo Ieracitano
Front Neurosci. 2023; 17: 1327533. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fnins.2023.1327533
PMCID:
PMC10668009
5.
Xiao-Jun Guo, Ziyi Zhao, Jia-Qi Chang, Le-Wei He, Wen-Nan Su, Ting Feng, Can Zhao, Meng Xu, Jia-Sheng Rao
Front Neurosci. 2023; 17: 1282558. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fnins.2023.1282558
PMCID:
PMC10667474
6.
Xiyan Wu, Yong Song, Ya Zhou, Yurong Jiang, Yashuo Bai, Xinyi Li, Xin Yang
Front Neurosci. 2023; 17: 1261543. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fnins.2023.1261543
PMCID:
PMC10667472
7.
Qi Kang, Eric J. Lang, Mesut Sahin
Front Neurosci. 2023; 17: 1282322. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fnins.2023.1282322
PMCID:
PMC10667418
8.
Jianwen Tao, Yufang Dan, Di Zhou
Front Neurosci. 2023; 17: 1247082. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1247082
PMCID:
PMC10665527
9.
Peng Hu, Pan Wang, Rong Zhao, Hang Yang, Bharat B. Biswal
Front Neurosci. 2023; 17: 1248610. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1248610
PMCID:
PMC10665512
10.
Chen Lu, Vera Moliadze, Frauke Nees
Front Neurosci. 2023; 17: 1253559. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1253559
PMCID:
PMC10665508
11.
Yanbu Wang, Linqing Liu, Chao Wang
Front Neurosci. 2023; 17: 1256351. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1256351
PMCID:
PMC10665494
12.
Beatriz G. Robinson, Beau A. Oster, Keiramarie Robertson, Julia A. Kaltschmidt
Front Neurosci. 2023; 17: 1287057. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1287057
PMCID:
PMC10665486
13.
Wenjuan Du, Shengkai Yang, Hai Zhou, Yueju Wu, Yong Cai, Hai Meng, Hongwei Teng, Ai Feng He
Front Neurosci. 2023; 17: 1276032. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fnins.2023.1276032
PMCID:
PMC10661951
14.
Alexandra E. Quimby, Kimberly Wei, Dayo Adewole, Steven Eliades, D. Kacy Cullen, Jason A. Brant
Front Neurosci. 2023; 17: 1277627. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fnins.2023.1277627
PMCID:
PMC10658786
15.
Xuefeng Fu, Hao Li, Wen Yang, Xuezheng Li, Lijun Lu, Hua Guo, Kaifeng Guo, Zhen Huang
Front Neurosci. 2023; 17: 1274419. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fnins.2023.1274419
PMCID:
PMC10656700
16.
Maila Rossato Holz, Renata Kochhann, Patrícia Ferreira da Silva, Maximiliano A. Wilson, Rochele Paz Fonseca
Front Neurosci. 2023; 17: 1250188. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fnins.2023.1250188
PMCID:
PMC10654966
17.
Marco Greco, Anas Munir, Debora Musarò, Chiara Coppola, Michele Maffia
Front Neurosci. 2023; 17: 1244022. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fnins.2023.1244022
PMCID:
PMC10654753
18.
19.
Miranda E. Arnold, Ellie B. Decker Ramirez, Lauren A. Beugelsdyk, M. Vitória Siano Kuzolitz, Qiuyun Jiang, Jesse R. Schank
Front Neurosci. 2023; 17: 1282230. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fnins.2023.1282230
PMCID:
PMC10651753
20.
Abdulrahman S. Sawalma, Christian M. Kiefer, Frank Boers, N. Jon Shah, Nibal Khudeish, Irene Neuner, Mohammad M. Herzallah, Jürgen Dammers
Front Neurosci. 2023; 17: 1172549. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fnins.2023.1172549
PMCID:
PMC10651751

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center