U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 14453

1.
Hanlin Zheng, Xiumei Guo, Xinyue Huang, Yu Xiong, Wen Gao, Chuhan Ke, Chunhui Chen, Zhigang Pan, Lichao Ye, Lingxing Wang, Weipeng Hu, Feng Zheng
Front Neurol. 2023; 14: 1249369. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fneur.2023.1249369
PMCID:
PMC10668149
2.
Xian Qiu, Tingting Peng, Zhengyu Lin, Kaiwen Zhu, Yuhan Wang, Bomin Sun, Keyoumars Ashkan, Chencheng Zhang, Dianyou Li
Front Neurol. 2023; 14: 1309820. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fneur.2023.1309820
PMCID:
PMC10668117
3.
James A. G. Crispo, Lisa J. W. Liu, Vanessa K. Noonan, Nancy P. Thorogood, Brian K. Kwon, Marcel F. Dvorak, Dylan Thibault, Allison W. Willis, Jacquelyn J. Cragg
Front Neurol. 2023; 14: 1264589. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fneur.2023.1264589
PMCID:
PMC10667469
4.
Jia Chen, Zhixiang Liu, Yulong Xie, Song Jin
Front Neurol. 2023; 14: 1278307. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1278307
PMCID:
PMC10666171
5.
Hiba Naveed, Naveed Akhtar, Salman Al-Jerdi, Ryan Ty Uy, Sujatha Joseph, Deborah Morgan, Blessy Babu, Shobana Shanthi, Ashfaq Shuaib
Front Neurol. 2023; 14: 1269292. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1269292
PMCID:
PMC10666165
6.
Salman S. Ikramuddin, Annemarie K. Brinda, Rebecca D. Butler, Meghan E. Hill, Rajiv Dharnipragada, Joshua E. Aman, Lauren E. Schrock, Scott E. Cooper, Tara Palnitkar, Rémi Patriat, Noam Harel, Jerrold L. Vitek, Matthew D. Johnson
Front Neurol. 2023; 14: 1258895. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1258895
PMCID:
PMC10666159
7.
Feng Li, Chang-Jian He, Chun-Hua Ding, Ru-Xing Wang, Hui Li
Front Neurol. 2023; 14: 1269945. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1269945
PMCID:
PMC10665895
8.
Jun-feng Zou, Hai-lan Fang, Jing Zheng, Yu-qiang Ma, Chu-wei Wu, Gao-jian Su, Xian-sheng Liu, Jun Liu, Jie Gao, Jie-hua Zhang, Dong-liang Zhu, Xin Shi, Xian-jian Huang
Front Neurol. 2023; 14: 1255117. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1255117
PMCID:
PMC10665839
9.
Jianjun Sun, Xiaodi Zou, Qinyun Fu, Jianhua Wu, Shuaishuai Yuan, Ahmad Alhaskawi, Yanzhao Dong, Haiying Zhou, Sahar Ahmed Abdalbary, Hui Lu
Front Neurol. 2023; 14: 1291702. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fneur.2023.1291702
PMCID:
PMC10665483
10.
Nadja Ratia, Edouard Palu, Hanna Lantto, Emil Ylikallio, Ritva Luukkonen, Anu Suomalainen, Mari Auranen, Päivi Piirilä
Front Neurol. 2023; 14: 1277944. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fneur.2023.1277944
PMCID:
PMC10663357
11.
Eun-Tae Jeon, Seung Jin Jung, Tae Young Yeo, Woo-Keun Seo, Jin-Man Jung
Front Neurol. 2023; 14: 1243700. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fneur.2023.1243700
PMCID:
PMC10663332
12.
Nikolai Pfender, Jan Rosner, Carl M. Zipser, Susanne Friedl, Martin Schubert, Reto Sutter, Markus Klarhoefer, José M. Spirig, Michael Betz, Patrick Freund, Mazda Farshad, Armin Curt, Markus Hupp
Front Neurol. 2023; 14: 1217526. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fneur.2023.1217526
PMCID:
PMC10663304
13.
Ying Tao, Yi Qin, Sifan Chen, Tian Xu, Junhui Lin, Diansan Su, Weifeng Yu, Xuemei Chen
Front Neurol. 2023; 14: 1264177. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fneur.2023.1264177
PMCID:
PMC10663257
14.
Tiphanie Caloc'h, Estelle Le Saout, Séverine Litaneur, Alcira Suarez, Sylvain Durand, Jean-Pascal Lefaucheur, Jean-Paul Nguyen
Front Neurol. 2023; 14: 1195513. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fneur.2023.1195513
PMCID:
PMC10662304
15.
Fan Lu, Xiaojia Wang, Jie Tian, Xuehan Li
Front Neurol. 2023; 14: 1292758. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fneur.2023.1292758
PMCID:
PMC10661893
16.
Stella Bouziana
Front Neurol. 2023; 14: 1322843. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fneur.2023.1322843
PMCID:
PMC10660261
17.
Jing Zhao, Fengling Zang, Xiaoya Huo, Shengzhe Zheng
Front Neurol. 2023; 14: 1292160. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3389/fneur.2023.1292160
PMCID:
PMC10659054
18.
Mohamad Alfarghal, Niraj Kumar Singh, Mohammed Abdullah Algarni, Nirmala Jagadish, Rajesh Kumar Raveendran
Front Neurol. 2023; 14: 1288150. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3389/fneur.2023.1288150
PMCID:
PMC10658715
19.
David Pakizer, Anna Vybíralová, Tomáš Jonszta, Martin Roubec, Michal Král, Vendelín Chovanec, Roman Herzig, Tomáš Heryán, David Školoudík
Front Neurol. 2023; 14: 1206483. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3389/fneur.2023.1206483
PMCID:
PMC10657818
20.
Eun Hye Kim, Seung-Ho Shin, Sung Wan Byun, Ho Yun Lee
Front Neurol. 2023; 14: 1273705. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3389/fneur.2023.1273705
PMCID:
PMC10657806

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center