U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 31740

1.
Reza Javaherdashti
Front Microbiol. 2023; 14: 1249565. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2023.1249565
PMCID:
PMC10679745
2.
Yan Hu, Kunyuan Zhang, Nan Li, Shengqin Wang
Front Microbiol. 2023; 14: 1272605. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2023.1272605
PMCID:
PMC10679431
3.
Jiayue Xu, Xiangmei Kong, Jiru Li, Haoyun Mao, Yueniu Zhu, Xiaodong Zhu, Yaya Xu
Front Microbiol. 2023; 14: 1237993. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2023.1237993
PMCID:
PMC10679412
4.
Xinyan Jin, Jinhe Xiao, Chunli Lu, Wenxin Ma, Yingyi Fan, Xue Xue, Yaru Xia, Nana Chen, Jianping Liu, Xiaohua Pei
Front Microbiol. 2023; 14: 1247868. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2023.1247868
PMCID:
PMC10679338
5.
Tuan Q. Nguyen, Marina Martínez-Álvaro, Joana Lima, Marc D. Auffret, Kenneth M. D. Rutherford, Geoff Simm, Richard J. Dewhurst, Eric T. Baima, Rainer Roehe
Front Microbiol. 2023; 14: 1197371. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1197371
PMCID:
PMC10670831
6.
Francesco Venice, Alfredo Vizzini, Roberto Danti, Gianni Della Rocca, Antonietta Mello
Front Microbiol. 2023; 14: 1246874. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1246874
PMCID:
PMC10668432
7.
Amal Awad, Hung-Yueh Yeh, Hazem Ramadan, Michael J. Rothrock
Front Microbiol. 2023; 14: 1271551. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1271551
PMCID:
PMC10668334
8.
António Portugal, Xiaobo Liu, Adam Pyzik, João Trovão
Front Microbiol. 2023; 14: 1321133. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1321133
PMCID:
PMC10667932
9.
Cara G. Tan, Nicole M. Oberlag, Acelyn E. McGowan, Stephanie N. Dawrs, Yvonne L. Chan, Michael Strong, Nabeeh A. Hasan, Jennifer R. Honda
Front Microbiol. 2023; 14: 1268963. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1268963
PMCID:
PMC10667711
10.
Isaac Lartey, Gian M. N. Benucci, Terence L. Marsh, Gregory M. Bonito, Haddish Melakeberhan
Front Microbiol. 2023; 14: 1267008. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1267008
PMCID:
PMC10667709
11.
Ying Li, Yu Fu, Yichuan Qiu, Qian Liu, Ming Yin, Luhua Zhang
Front Microbiol. 2023; 14: 1282988. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1282988
PMCID:
PMC10667442
12.
Ahmed G. Abdelhamid, Ahmed E. Yousef
Front Microbiol. 2023; 14: 1278821. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1278821
PMCID:
PMC10667436
13.
Zhili He, Tinghui Wang, Shichang Zhang, Kuojiang Shi, Fan Wang, Yanzhao Li, Chanqing Lin, Jianguo Chen
Front Microbiol. 2023; 14: 1279996. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1279996
PMCID:
PMC10666794
14.
Yasmeen Siddiqui, Ajay Kumar, Ashish Srivastava
Front Microbiol. 2023; 14: 1305400. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1305400
PMCID:
PMC10666790
15.
Pradeep K. Malik, Shraddha Trivedi, Atul P. Kolte, Archit Mohapatra, Siddharth Biswas, Ashwin V. K. Bhattar, Raghavendra Bhatta, Habibar Rahman
Front Microbiol. 2023; 14: 1266025. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1266025
PMCID:
PMC10666647
16.
Felix Muendo Maingi, Komivi Senyo Akutse, Inusa Jacob Ajene, Kevin Mbogo Omolo, Fathiya Mbarak Khamis
Front Microbiol. 2023; 14: 1258662. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1258662
PMCID:
PMC10666277
17.
Annika Dreyer, Christof Lenz, Uwe Groß, Wolfgang Bohne, Andreas Erich Zautner
Front Microbiol. 2023; 14: 1247211. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1247211
PMCID:
PMC10666060
18.
Qingsen Wang, Bin Shi, Guifu Yang, Xueying Zhu, Hongxia Shao, Kun Qian, Jianqiang Ye, Aijian Qin
Front Microbiol. 2023; 14: 1270762. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1270762
PMCID:
PMC10666056
19.
Ting Zhang, Zongmin Liu, Hongchao Wang, Hao Zhang, Haitao Li, Wenwei Lu, Jinlin Zhu
Front Microbiol. 2023; 14: 1287680. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1287680
PMCID:
PMC10666050
20.
Karolina Frąszczak, Bartłomiej Barczyński, Radosław Siwiec, Adrianna Kondracka, Anna Malm, Jan Kotarski, Elzbieta Witt, Izabela Korona-Głowniak
Front Microbiol. 2023; 14: 1257587. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fmicb.2023.1257587
PMCID:
PMC10666048

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center