U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 33678

1.
Valme Jurado, Diana E. Northup, Cesareo Saiz-Jimenez
Front Microbiol. 2024; 15: 1411535. Published online 2024 May 29. doi: 10.3389/fmicb.2024.1411535
PMCID:
PMC11167080
2.
Ran Xu, Si Li, Ying Zhang, Yue Pu, Guangcheng Luo, Xinjun Wang
Front Microbiol. 2024; 15: 1342172. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1342172
PMCID:
PMC11166080
3.
Lun Wang, Shixing Li, Tao Jiang
Front Microbiol. 2024; 15: 1357749. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1357749
PMCID:
PMC11165999
4.
Tongtong Yan, Yuling Bao, Shuyuan Cao, Ping Jiang, Zhan Zhang, Lei Li, Yulin Kang, Qian Wu
Front Microbiol. 2024; 15: 1400079. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1400079
PMCID:
PMC11165567
5.
Jessica Zampolli, Alessandra De Giani, Massimiliano Rossi, Margherita Finazzi, Patrizia Di Gennaro
Front Microbiol. 2024; 15: 1380953. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1380953
PMCID:
PMC11165352
6.
Khrystyna Duve, Pavlo Petakh, Oleksandr Kamyshnyi
Front Microbiol. 2024; 15: 1406874. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1406874
PMCID:
PMC11165208
7.
Ming Liu, Rujun Xue, Dexun Wang, Yanxia Hu, Kaiyuan Gu, Liu Yang, Jie Zhao, Shuyue Guan, Jiaen Su, Yonglei Jiang
Front Microbiol. 2024; 15: 1389751. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1389751
PMCID:
PMC11165186
8.
Selina Laura Graff, Georg Joachim Eibner, James Robert Ochieng, Terry C. Jones, Anthony Mutebi Nsubuga, Julius Julian Lutwama, Innocent Bidason Rwego, Sandra Junglen
Front Microbiol. 2024; 15: 1394661. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1394661
PMCID:
PMC11165182
9.
Rongrong Wu, Carolina Pettersson, Isak Demirel
Front Microbiol. 2024; 15: 1422747. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1422747
PMCID:
PMC11165178
10.
Miyabi Sakai, Taichi Shimosaka, Kosuke Katsumata, Masafumi Yohda, Issay Narumi
Front Microbiol. 2024; 15: 1387296. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fmicb.2024.1387296
PMCID:
PMC11165121
11.
Pengcheng Zhang, Juan Li, Yifan Miao, Xianlin Zhao, Lv Zhu, Jiaqi Yao, Meihua Wan, Wenfu Tang
Front Microbiol. 2024; 15: 1387401. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1387401
PMCID:
PMC11163104
12.
Jinjie Fu, Zheng Hao
Front Microbiol. 2024; 15: 1403825. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1403825
PMCID:
PMC11163074
13.
Zhen Zeng, Pei Li, Jiayi Lu, Xiaoqi Li, Meng Li, Yifan Wu, Minzi Zheng, Yang Cao, Qinping Liao, Zhaojia Ge, Lei Zhang
Front Microbiol. 2024; 15: 1341878. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1341878
PMCID:
PMC11163058
14.
Jingrong Qian, Wen Zheng, Jun Fang, Shiliang Cheng, Yanli Zhang, Xuewei Zhuang, Chao Song
Front Microbiol. 2024; 15: 1356437. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1356437
PMCID:
PMC11163048
15.
Dengfeng Qi, Qiao Liu, Liangping Zou, Miaoyi Zhang, Kai Li, Yankun Zhao, Yufeng Chen, Junting Feng, Dengbo Zhou, Yongzan Wei, Wei Wang, Lu Zhang, Jianghui Xie
Front Microbiol. 2024; 15: 1402653. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fmicb.2024.1402653
PMCID:
PMC11163044
16.
Shiqin Tang, Yanyan Xu, Xiaojing Li
Front Microbiol. 2024; 15: 1398527. Published online 2024 May 23. doi: 10.3389/fmicb.2024.1398527
PMCID:
PMC11158946
17.
Yan Li, Lei Zhang, Ling Wang, Jing Li, Yanwei Zhao, Fuxiao Liu, Qianqian Wang
Front Microbiol. 2024; 15: 1415698. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fmicb.2024.1415698
PMCID:
PMC11157119
18.
Yuhan Huang, Zhen Kang, Yuhan He, Yi Qiu, Yuhui Song, Weiai Liu
Front Microbiol. 2024; 15: 1343564. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fmicb.2024.1343564
PMCID:
PMC11157101
19.
Huixiu Lu, Jianying Li, Rong Fan, Gaoyuan Hao, Meilan Sun, Yunchuan Liang
Front Microbiol. 2024; 15: 1409949. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fmicb.2024.1409949
PMCID:
PMC11157097
20.
Yue Wang, Xianxian Jia, Bin Cong
Front Microbiol. 2024; 15: 1396031. Published online 2024 May 24. doi: 10.3389/fmicb.2024.1396031
PMCID:
PMC11157079

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center