U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 14602

1.
Mingyue Chen, Xiaolong Huang, Chunlei Wang, Shibo Wang, Lei Jia, Lin Li
Front Genet. 2024; 15: 1358078. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3389/fgene.2024.1358078
PMCID:
PMC11007075
2.
Takaya Iida, Arisa Igarashi, Kae Fukunaga, Taiga Aoki, Tomomi Hidai, Kumiko Yanagi, Masahiko Yamamori, Kazuhito Satou, Hayato Go, Tomoki Kosho, Ryuto Maki, Takashi Suzuki, Yohei Nitta, Atsushi Sugie, Yoichi Asaoka, Makoto Furutani-Seiki, Tetsuaki Kimura, Yoichi Matsubara, Tadashi Kaname
Front Genet. 2024; 15: 1383176. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fgene.2024.1383176
PMCID:
PMC11004488
3.
Huihuan Wu, Jingwei Li, FeiFei Li, Weijian Lun
Front Genet. 2024; 15: 1328327. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fgene.2024.1328327
PMCID:
PMC11004226
4.
Tanao Ji, Yue Lv, Meiqun Liu, Yujie Han, Baochang Yuan, Jun Gu
Front Genet. 2024; 15: 1335223. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3389/fgene.2024.1335223
PMCID:
PMC11002161
5.
Francesca Gatto, Silvia Benemei, Giulio Piluso, Luca Bello
Front Genet. 2024; 15: 1360224. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3389/fgene.2024.1360224
PMCID:
PMC11002111
6.
Yan Du, Jingqiu Zhang, Kai Guo, Yongxiang Yin
Front Genet. 2024; 15: 1328234. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3389/fgene.2024.1328234
PMCID:
PMC10995363
7.
Chu Li, Yishu Tian, Djouhayna Dougarem, Litao Sun, Zixing Zhong
Front Genet. 2024; 15: 1359579. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3389/fgene.2024.1359579
PMCID:
PMC10995280
8.
Sonal Upadhyay, Pawan K. Dubey
Front Genet. 2024; 15: 1330807. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fgene.2024.1330807
PMCID:
PMC10987786
9.
Frontiers Editorial Office
Front Genet. 2024; 15: 1399266. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.3389/fgene.2024.1399266
PMCID:
PMC10986423
10.
Frontiers Editorial Office
Front Genet. 2024; 15: 1399259. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.3389/fgene.2024.1399259
PMCID:
PMC10986362
11.
Florencia Brito, Catalina Lagos, Jessica Cubillos, Joan Orellana, Mallen Gajardo, Daniela Böhme, Gonzalo Encina, Gabriela M. Repetto
Front Genet. 2024; 15: 1278198. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fgene.2024.1278198
PMCID:
PMC10986174
12.
Jinyou Pan, Jianpeng Zhang, Jingwei Lin, Yinxin Cai, Zhigang Zhao
Front Genet. 2024; 15: 1343140. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.3389/fgene.2024.1343140
PMCID:
PMC10985269
13.
James E. Jacobs, Lara Davis, Shannon McWeeney
Front Genet. 2024; 15: 1303404. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fgene.2024.1303404
PMCID:
PMC10982431
14.
Abeer Madbouly, Yung-Tsi Bolon
Front Genet. 2024; 15: 1375352. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.3389/fgene.2024.1375352
PMCID:
PMC10978785
15.
Lingqi Ma, Yuqi Bai, Weili Wang, Shengxiang Pei, Gaiyun Zhang
Front Genet. 2024; 15: 1356956. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.3389/fgene.2024.1356956
PMCID:
PMC10972888
16.
Meiling Liu, Yang Liu, Li Hsu, Qianchuan He
Front Genet. 2024; 15: 1345559. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fgene.2024.1345559
PMCID:
PMC10965803
17.
Dehua Zou, Qiaoli Zeng, Pei Liu, Yue Wei, Runmin Guo, Yizhun Zhu, Rong-Rong He
Front Genet. 2024; 15: 1348387. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fgene.2024.1348387
PMCID:
PMC10965694
18.
Sandiya Thirunavukkarasu, Shouryarudra Banerjee, Ishaq Tantray, Rani Ojha
Front Genet. 2024; 15: 1364389. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fgene.2024.1364389
PMCID:
PMC10965626
19.
Xinyue Fu, Xinni Song, Shufang Niu, Songli Shi, Hong Chang, Jun Qi, Peng Wang, Wanfu Bai
Front Genet. 2024; 15: 1339064. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3389/fgene.2024.1339064
PMCID:
PMC10963618
20.
Sarah V. Emser, Helmut Schaschl, Eva Millesi, Ralf Steinborn
Front Genet. 2024; 15: 1386502. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3389/fgene.2024.1386502
PMCID:
PMC10963594

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center