U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 6594

1.
Luciana Mascarenhas Fonseca, Myles G. Finlay, Naomi S. Chaytor, Natalie G. Morimoto, Dedra Buchwald, Hans P. A. Van Dongen, Stuart F. Quan, Astrid Suchy-Dicey
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1346807. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnagi.2024.1346807
PMCID:
PMC11188442
2.
Manuela Tondelli, Daniela Ballotta, Riccardo Maramotti, Chiara Carbone, Chiara Gallingani, Clare MacKay, Giuseppe Pagnoni, Annalisa Chiari, Giovanna Zamboni
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1415994. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnagi.2024.1415994
PMCID:
PMC11188402
3.
Yu-Han Chen, Zhi-Bo Wang, Xi-Peng Liu, Jun-Peng Xu, Zhi-Qi Mao
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1301854. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnagi.2024.1301854
PMCID:
PMC11188317
4.
Hengxu Wang, Xi Chen, MingXiang Zheng, Ying Wu, Lihua Liu
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1409155. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fnagi.2024.1409155
PMCID:
PMC11188313
5.
Baiwen Zhang, Meng Xu, Qing Wu, Sicheng Ye, Ying Zhang, Zufei Li, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1328301. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fnagi.2024.1328301
PMCID:
PMC11183285
6.
Kristen Nunn, Robert Creighton, Victoria Tilton-Bolowsky, Yael Arbel, Sofia Vallila-Rohter
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1404128. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fnagi.2024.1404128
PMCID:
PMC11182045
7.
Chenyu Liu, Shiying Gao, Shanshan Li
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1391611. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fnagi.2024.1391611
PMCID:
PMC11177344
8.
Farnaz Karimani, Afsaneh Asgari Taei, Mohammad-Reza Abolghasemi-Dehaghani, Mir-Shahram Safari, Leila Dargahi
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1402573. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fnagi.2024.1402573
PMCID:
PMC11176617
9.
Zhilong Huang, Lian Meng, Xiongjie Bi, Zhengde Xie, Weiming Liang, Jinyu Huang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1419152. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fnagi.2024.1419152
PMCID:
PMC11176545
10.
Liyu Lin, Zilun Wu, Haocheng Luo, Yunxuan Huang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1394807. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnagi.2024.1394807
PMCID:
PMC11170285
11.
Yawei Hou, Qinglin Liu, Zhenwei Xiao, Yameng Li, Xinyang Tian, Zhenguo Wang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1399666. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnagi.2024.1399666
PMCID:
PMC11169943
12.
Xiaofei Wang, Wangming Zhang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1401991. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fnagi.2024.1401991
PMCID:
PMC11169859
13.
Pei-Hsin Ku, Yea-Ru Yang, Nai-Chen Yeh, Pei-Yun Li, Chia-Feng Lu, Ray-Yau Wang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1392304. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fnagi.2024.1392304
PMCID:
PMC11166260
14.
Ying Hu, Ting Zhu, Wei Zhang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1344920. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fnagi.2024.1344920
PMCID:
PMC11165148
15.
Wen Ma, Yifan Geng, Youhan Liu, Huixin Pan, Qinglu Wang, Yaohua Zhang, Liping Wang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1345918. Published online 2024 May 28. doi: 10.3389/fnagi.2024.1345918
PMCID:
PMC11165104
16.
Boung Chul Lee, Young Min Choe, Guk-Hee Suh, Musung Keum, Shin Gyeom Kim, Hyun Soo Kim, Jaeuk Hwang, Dahyun Yi, Jee Wook Kim
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1378676. Published online 2024 May 27. doi: 10.3389/fnagi.2024.1378676
PMCID:
PMC11163037
17.
Cong Jing, Xiaojiao Zhong, XuLi Min, Hao Xu
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1388795. Published online 2024 May 23. doi: 10.3389/fnagi.2024.1388795
PMCID:
PMC11153853
18.
Ruiqi Wang, Yijun Zhan, Wenyan Zhu, Qianwen Yang, Jian Pei
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1407980. Published online 2024 May 22. doi: 10.3389/fnagi.2024.1407980
PMCID:
PMC11150578
19.
Xin Wen, Shangrong Song, Hui Tian, Hang Cui, Lijuan Zhang, Yajie Sun, Mingyue Li, Yonghong Wang
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1384318. Published online 2024 May 10. doi: 10.3389/fnagi.2024.1384318
PMCID:
PMC11146196
20.
Hongyi Chen, Xueling Liu, Xiao Luo, Junyan Fu, Kun Zhou, Na Wang, Yuxin Li, Daoying Geng
Front Aging Neurosci. 2024; 16: 1397896. Published online 2024 May 20. doi: 10.3389/fnagi.2024.1397896
PMCID:
PMC11144908

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center