Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 303

1.
DNA Cell Biol. March 2020; 39(3): 498. Published online 2020 Mar 5. doi: 10.1089/dna.2019.4943.correx
PMCID:
PMC7075028
2.
Fengxue Geng, Yunjia Zhang, Ze Lu, Shuwei Zhang, Yaping Pan
DNA Cell Biol. January 2020; 39(1): 144–151. Published online 2020 Jan 8. doi: 10.1089/dna.2019.5064
PMCID:
PMC6978777
3.
Youwen Zhang, Matthew D. Lucius, Diego Altomare, Amanda Havighorst, Elena Farmaki, Ioulia Chatzistamou, Michael Shtutman, Hippokratis Kiaris
DNA Cell Biol. 2019 Sep 1; 38(9): 969–981. Published online 2019 Sep 10. doi: 10.1089/dna.2019.4910
PMCID:
PMC7061302
4.
Matt J. Paysour, Ashley C. Bolte, John R. Lukens
DNA Cell Biol. 2019 May 1; 38(5): 405–409. Published online 2019 May 7. doi: 10.1089/dna.2019.4653
PMCID:
PMC6531905
5.
Zilong Zhao, Fanjian Li, Qi Guo, Yuan Zhou, Yuyang Miao, Ying Li, Zengguang Wang, Rongcai Jiang, Jing-fei Dong, Xiao Liu, Jianning Zhang, Yanjun Zhang
DNA Cell Biol. 2019 Apr 1; 38(4): 367–373. Published online 2019 Apr 3. doi: 10.1089/dna.2018.4494
PMCID:
PMC6477584
6.
Ce Yuan, Subbaya Subramanian
DNA Cell Biol. 2019 Apr 1; 38(4): 281–285. Published online 2019 Apr 3. doi: 10.1089/dna.2018.4579
PMCID:
PMC6477581
8.
Haixia Yang, Weicang Wang, Guodong Zhang
DNA Cell Biol. 2019 Jan 1; 38(1): 7–9. Published online 2019 Jan 4. doi: 10.1089/dna.2018.4483
PMCID:
PMC6350052
9.
Jordan T. Speidel, Meixiang Xu, Sherif Z. Abdel-Rahman
DNA Cell Biol. 2018 Dec 1; 37(12): 973–981. Published online 2018 Dec 5. doi: 10.1089/dna.2018.4376
PMCID:
PMC6302815
10.
Gurvinder Kaur, Lea Ann Thompson, Rachel L. Babcock, Karl Mueller, Jannette M. Dufour
DNA Cell Biol. 2018 Aug 1; 37(8): 680–690. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1089/dna.2017.3937
PMCID:
PMC6080125
11.
Yami Liu, Wen Peng, Kai Qu, Xiaolong Lin, Zhaolin Zeng, Jiaojiao Chen, Dangheng Wei, Zuo Wang
DNA Cell Biol. 2018 Jun 1; 37(6): 517–523. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1089/dna.2017.4118
PMCID:
PMC5985959
12.
Le Zhang, Yue Ning, Peiwei Li, Hongfang Guo, Linsen Zan
DNA Cell Biol. 2018 Jun 1; 37(6): 551–559. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1089/dna.2018.4152
PMCID:
PMC5985903
13.
Arnold Park, Guoyan Zhao
DNA Cell Biol. 2018 May 1; 37(5): 422–425. Published online 2018 May 1. doi: 10.1089/dna.2018.4185
PMCID:
PMC5944395
14.
Michaela J. Schultz, John H. Connor, Horacio M. Frydman
DNA Cell Biol. 2018 Jan 1; 37(1): 2–6. Published online 2018 Jan 1. doi: 10.1089/dna.2017.4025
PMCID:
PMC5770089
15.
Jesse H. Erasmus, Scott C. Weaver
DNA Cell Biol. 2017 Dec 1; 36(12): 1045–1049. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1089/dna.2017.4019
PMCID:
PMC5729857
16.
Jonathan L. Warren, Jr., Eneida Hoxha, Patricia Jumbo-Lucioni, Maria De Luca
DNA Cell Biol. 2017 Nov 1; 36(11): 959–965. Published online 2017 Nov 1. doi: 10.1089/dna.2017.3912
PMCID:
PMC5684661
17.
DNA Cell Biol. 2017 Oct 1; 36(10): 878. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.1089/dna.2017.3798.retract
PMCID:
PMC5653150
18.
Shu'an Wang, Peng Wang, Lulu Gao, Rutong Yang, Linfang Li, Enliang Zhang, Qing Wang, Ya Li, Zengfang Yin
DNA Cell Biol. 2017 May 1; 36(5): 354–366. Published online 2017 May 1. doi: 10.1089/dna.2016.3573
PMCID:
PMC5421596
19.
Feng-Xia Guo, Yan-Wei Hu, Lei Zheng, Qian Wang
DNA Cell Biol. 2017 May 1; 36(5): 335–346. Published online 2017 May 1. doi: 10.1089/dna.2017.3649
PMCID:
PMC5421515
20.
Michelle L. Pleet, Catherine DeMarino, Benjamin Lepene, M. Javad Aman, Fatah Kashanchi
DNA Cell Biol. 2017 Apr 1; 36(4): 243–248. Published online 2017 Apr 1. doi: 10.1089/dna.2017.3639
PMCID:
PMC5385446

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center