U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 356

1.
Fangmei Li, Jing Liu, Jiyu Miao, Fei Hong, Rui Liu, Yang Lv, Yun Yang, Aili He, Jianli Wang
DNA Cell Biol. January 2024; 43(1): 39–55. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2023.0288
PMCID:
PMC10825292
2.
Doudou Huang, Chi Zhang, Panpan Wang, Xiting Li, Li Gao, Chuanjiang Zhao
DNA Cell Biol. August 2022; 41(8): 778–787. Published online 2022 Aug 4. doi: 10.1089/dna.2022.0149
PMCID:
PMC9416562
3.
Xiongfeng Chen, Jingbo Chen, Xunbin Yu, Guishan Lin, Ting Chen
DNA Cell Biol. July 2022; 41(7): 671–682. Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1089/dna.2022.0169
PMCID:
PMC9293688
4.
Mengtong Liu, Tongyu Liu, Jianyu Lu, Yangyang Zhou, Shubo Liu, Peng Jiao, Siyan Liu, Jing Qu, Shuyan Guan, Yiyong Ma
DNA Cell Biol. June 2022; 41(6): 564–574. Published online 2022 Jun 10. doi: 10.1089/dna.2021.1144
PMCID:
PMC9245729
5.
6.
Dandan Wu, Zhongli Wang
DNA Cell Biol. April 2022; 41(4): 447–455. Published online 2022 Apr 19. doi: 10.1089/dna.2021.0936
PMCID:
PMC9063152
7.
Jun Qiu, Youhong Li, BingYu Wang, XinYi Sun, Dingding Qian, Yuchen Ying, Jianqing Zhou
DNA Cell Biol. February 2022; 41(2): 71–79. Published online 2022 Feb 9. doi: 10.1089/dna.2021.0745
PMCID:
PMC8863915
8.
Giorgia Brambilla Pisoni, Julia Noack, Silvia Preite
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 1–2. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.29019.gbp
PMCID:
PMC8787713
9.
Elias Taylor-Cornejo
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 58–63. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0551
PMCID:
PMC8787709
10.
Kristoffer Haurum Johansen
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 53–57. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0579
PMCID:
PMC8787706
11.
Elena Brenna, Andrew J. McMichael
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 38–42. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0520
PMCID:
PMC8787704
12.
Giorgia Brambilla Pisoni, Mariarosaria Taddeo
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 11–15. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0501
PMCID:
PMC8787700
13.
Senta M. Kapnick
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 25–29. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0538
PMCID:
PMC8787697
14.
Sanushka Naidoo, Jesse Gitaka, Sara Suliman, Sara Baptista, Blessing Mbabie Oyedemi, Emmanuel Nepolo, Shymaa Enany
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 30–33. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0540
PMCID:
PMC8787694
15.
Darya Warner
DNA Cell Biol. January 2022; 41(1): 16–18. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1089/dna.2021.0527
PMCID:
PMC8787690
16.
17.
Allison E. Norlander, R. Stokes Peebles
DNA Cell Biol. October 2021; 40(10): 1231–1234. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.1089/dna.2021.0515
PMCID:
PMC8818510
18.
Ying Wang, Yan Li, Jihong Wang, Zhun Xiang, Peiyu Xi, Degang Zhao
DNA Cell Biol. July 2021; 40(7): 906–920. Published online 2021 Jul 15. doi: 10.1089/dna.2021.0147
PMCID:
PMC8309439
19.
Shaobin Li, Huitong Zhou, Fangfang Zhao, Qian Fang, Jiqing Wang, Xiu Liu, Yuzhu Luo, Jon G.H. Hickford
DNA Cell Biol. February 2021; 40(2): 265–271. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1089/dna.2020.6166
PMCID:
PMC7891192

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center