Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 63701

1.
Aishwarya Gulati, Corbin Pomeranz, Zahra Qamar, Stephanie Thomas, Daniel Frisch, Gautam George, Ross Summer, Joeseph DeSimone, Baskaran Sundaram
Am J Med Sci. 2020 May 11 doi: 10.1016/j.amjms.2020.05.006 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC7212949
2.
Petra Zimmermann, Nigel Curtis
Pediatr Infect Dis J. 2020 May; 39(5): 355–368. Published online 2020 Mar 12. doi: 10.1097/INF.0000000000002660
PMCID:
PMC7158880
3.
Tarek Mohamed Abd El-Aziz, James D. Stockand
Infect Genet Evol. 2020 Sep; 83: 104327. Published online 2020 Apr 19. doi: 10.1016/j.meegid.2020.104327
PMCID:
PMC7166307
4.
Yuxin Yan, Woo In Shin, Yoong Xin Pang, Yang Meng, Jianchen Lai, Chong You, Haitao Zhao, Edward Lester, Tao Wu, Cheng Heng Pang
Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr; 17(7): 2323. Published online 2020 Mar 30. doi: 10.3390/ijerph17072323
PMCID:
PMC7177691
5.
Mingxuan Xie, Qiong Chen
Int J Infect Dis. 2020 May; 94: 119–124. Published online 2020 Apr 1. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.071
PMCID:
PMC7118633
6.
Jiumeng Sun, Wan-Ting He, Lifang Wang, Alexander Lai, Xiang Ji, Xiaofeng Zhai, Gairu Li, Marc A. Suchard, Jin Tian, Jiyong Zhou, Michael Veit, Shuo Su
Trends Mol Med. 2020 May; 26(5): 483–495. Published online 2020 Mar 21. doi: 10.1016/j.molmed.2020.02.008
PMCID:
PMC7118693
7.
David A. Schwartz, Ashley L. Graham
Viruses. 2020 Feb; 12(2): 194. Published online 2020 Feb 10. doi: 10.3390/v12020194
PMCID:
PMC7077337
8.
Jiansheng Huang, Wenliang Song, Hui Huang, Quancai Sun
J Clin Med. 2020 Apr; 9(4): 1131. Published online 2020 Apr 15. doi: 10.3390/jcm9041131
PMCID:
PMC7231166
9.
Yung-Fang Tu, Chian-Shiu Chien, Aliaksandr A. Yarmishyn, Yi-Ying Lin, Yung-Hung Luo, Yi-Tsung Lin, Wei-Yi Lai, De-Ming Yang, Shih-Jie Chou, Yi-Ping Yang, Mong-Lien Wang, Shih-Hwa Chiou
Int J Mol Sci. 2020 Apr; 21(7): 2657. Published online 2020 Apr 10. doi: 10.3390/ijms21072657
PMCID:
PMC7177898
10.
Longping V. Tse, Rita M. Meganck, Rachel L. Graham, Ralph S. Baric
Front Microbiol. 2020; 11: 658. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.3389/fmicb.2020.00658
PMCID:
PMC7193113
11.
Ning Wang, Jian Shang, Shibo Jiang, Lanying Du
Front Microbiol. 2020; 11: 298. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.3389/fmicb.2020.00298
PMCID:
PMC7105881
12.
Kaviyarasi Renu, Pureti Lakshmi Prasanna, Abilash Valsala Gopalakrishnan
Life Sci. 2020 Aug 15; 255: 117839. Published online 2020 May 22. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117839
PMCID:
PMC7243768
13.
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int J Biol Sci. 2020; 16(11): 1846–1860. Published online 2020 Apr 6. doi: 10.7150/ijbs.45018
PMCID:
PMC7211182
14.
Yan-Rong Guo, Qing-Dong Cao, Zhong-Si Hong, Yuan-Yang Tan, Shou-Deng Chen, Hong-Jun Jin, Kai-Sen Tan, De-Yun Wang, Yan Yan
Mil Med Res. 2020; 7: 11. Published online 2020 Mar 13. doi: 10.1186/s40779-020-00240-0
PMCID:
PMC7068984
15.
Zhiqi Song, Yanfeng Xu, Linlin Bao, Ling Zhang, Pin Yu, Yajin Qu, Hua Zhu, Wenjie Zhao, Yunlin Han, Chuan Qin
Viruses. 2019 Jan; 11(1): 59. Published online 2019 Jan 14. doi: 10.3390/v11010059
PMCID:
PMC6357155
16.
Matthew Zirui Tay, Chek Meng Poh, Laurent Rénia, Paul A. MacAry, Lisa F. P. Ng
Nat Rev Immunol. 2020 Apr 28 : 1–12. doi: 10.1038/s41577-020-0311-8 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC7187672
17.
Beth Russell, Charlotte Moss, Gincy George, Aida Santaolalla, Andrew Cope, Sophie Papa, Mieke Van Hemelrijck
Ecancermedicalscience. 2020; 14: 1022. Published online 2020 Mar 27. doi: 10.3332/ecancer.2020.1022
PMCID:
PMC7105343
18.
Daolin Tang, Paul Comish, Rui Kang
PLoS Pathog. 2020 May; 16(5): e1008536. Published online 2020 May 22. doi: 10.1371/journal.ppat.1008536
PMCID:
PMC7244094
19.
Junxiong Pang, Min Xian Wang, Ian Yi Han Ang, Sharon Hui Xuan Tan, Ruth Frances Lewis, Jacinta I-Pei Chen, Ramona A Gutierrez, Sylvia Xiao Wei Gwee, Pearleen Ee Yong Chua, Qian Yang, Xian Yi Ng, Rowena K.S. Yap, Hao Yi Tan, Yik Ying Teo, Chorh Chuan Tan, Alex R. Cook, Jason Chin-Huat Yap, Li Yang Hsu
J Clin Med. 2020 Mar; 9(3): 623. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.3390/jcm9030623
PMCID:
PMC7141113
20.
David S. Hui, Esam I. Azhar, Ziad A. Memish, Alimuddin Zumla
Reference Module in Biomedical Sciences. 2020 : B978-0-12-801238-3.11634-4. Published online 2020 May 20. doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.11634-4
PMCID:
PMC7241405

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center