U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 23781

1.
Li Shu, Xiaoyuan Wang, Lei Li, Abudunaibi Aili, Rui Zhang, Wenge Liu, Aikeremujiang Muheremu
Biomed Res Int. 2023; 2023: 8084597. Published online 2023 Jan 25. doi: 10.1155/2023/8084597
PMCID:
PMC9891825
2.
L. Anand, Shivlal Mewada, WameedDeyah Shamsi, Mahyudin Ritonga, Noza Aflisia, Prakash KumarSarangi, Moses NdoleArthur
Biomed Res Int. 2023; 2023: 3913351. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1155/2023/3913351
PMCID:
PMC9889161
3.
Liang Yang, Wei Chen, Bin Li, Yvbao Hu, Hua Lu, Pan Zhang, Huayun Yang, Mochen Zhang, Diguang Pan
Biomed Res Int. 2023; 2023: 5647758. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1155/2023/5647758
PMCID:
PMC9889145
4.
Jason Widjaja, Yuxiao Chu, Jian Wang, Jian Hong, Xiaocheng Zhu, Libin Yao
Biomed Res Int. 2023; 2023: 9563359. Published online 2023 Jan 24. doi: 10.1155/2023/9563359
PMCID:
PMC9889143
5.
Marguerite Kamdem Simo, Gael Tchokomeni Siwe, Maurice Taboula Kayo, Zheng Chen, Mersimine Mangoua Kouamo, Darline Dize, Pierre Dongmo Jazet, Modeste Lambert Sameza, Fabrice Boyom Fekam, Guglielmina Froldi
Biomed Res Int. 2023; 2023: 2754725. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1155/2023/2754725
PMCID:
PMC9886488
6.
Han Yang, Xiaoxin Ji, Xiao Li, Yunran Feng, Ke Zhang, Xuemin Guo, Zhixiong Zhong, Xin Mu
Biomed Res Int. 2023; 2023: 8296847. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1155/2023/8296847
PMCID:
PMC9886478
7.
Sarfraz Ahmed, Muhammad Zeeshan Ahmed, Safa Rafique, Seham Eid Almasoudi, Mohibullah Shah, Nur Asyilla Che Jalil, Suvash Chandra Ojha
Biomed Res Int. 2023; 2023: 5250040. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1155/2023/5250040
PMCID:
PMC9886476
8.
Liangliang Yao, Xuan Zhang, Chaoming Huang, Yi Cai, Chunpeng (Craig) Wan
Biomed Res Int. 2023; 2023: 6407588. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1155/2023/6407588
PMCID:
PMC9886468
9.
Siyuan Chen, Huili Ma, Mintao Li, Zhuting Jia, Xi Chen, Naitong Bu
Biomed Res Int. 2023; 2023: 9950037. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.1155/2023/9950037
PMCID:
PMC9886463
10.
Jialei Chen, Jing Luo, Jing He, Xianyao Jiang, Ning Jiang, Changhong Yang, Shixun Zhong
Biomed Res Int. 2023; 2023: 1733100. Published online 2023 Jan 21. doi: 10.1155/2023/1733100
PMCID:
PMC9884166
11.
Tingting Gao, Sijia Song, Xianghan Ke, Shushan Li, Di Zhang, Xuhao Chen, Chun Zhang
Biomed Res Int. 2023; 2023: 4110344. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.1155/2023/4110344
PMCID:
PMC9883090
12.
Ming Lu, Jian Liu, Xikun Wu, Zhiqing Zhang
Biomed Res Int. 2023; 2023: 7443226. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.1155/2023/7443226
PMCID:
PMC9879693
13.
Jinding Lin, Haifeng Tang, Zhitong Xu, Rongdong Zeng
Biomed Res Int. 2023; 2023: 1447435. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.1155/2023/1447435
PMCID:
PMC9879691
14.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2023; 2023: 9862038. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.1155/2023/9862038
PMCID:
PMC9879685
15.
Mahshad Ahmadvand, Fatemeh Eghbalian, Shahla Nasrolahi, Ensiyeh Jenabi
Biomed Res Int. 2023; 2023: 5249585. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1155/2023/5249585
PMCID:
PMC9876674
16.
Shimin Hao, Tianyu Yang, Ao Zhang, Penghao Wang, Hua Jiang, Dianlin Shen, Lei Guo, Mao Ye
Biomed Res Int. 2023; 2023: 3626776. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1155/2023/3626776
PMCID:
PMC9876671
17.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2023; 2023: 9837847. Published online 2023 Jan 18. doi: 10.1155/2023/9837847
PMCID:
PMC9876662
18.
Lizhu Chen, Yaoming Wen, Jiani Xiong, Yu Chen, Chuan-ben Chen
Biomed Res Int. 2023; 2023: 1189022. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.1155/2023/1189022
PMCID:
PMC9871414
19.
Ilona Szabłowska-Gadomska, Stefan Rudziński, Marta Dymowska
Biomed Res Int. 2023; 2023: 8427200. Published online 2023 Jan 14. doi: 10.1155/2023/8427200
PMCID:
PMC9867597
20.
Yiwei Qi, Wenchang Lv, Xiaojin Liu, Quanji Wang, Biao Xing, Qian Jiang, Zihan Wang, Yimin Huang, Kai Shu, Ting Lei
Biomed Res Int. 2023; 2023: 6082635. Published online 2023 Jan 11. doi: 10.1155/2023/6082635
PMCID:
PMC9859707

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center