Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 3

1.
Alexander S. Haworth, William J. Brackenbury
Cell Calcium. 2019 Jun; 80: 125–140. doi: 10.1016/j.ceca.2019.04.005
PMCID:
PMC6553682
2.
Juan Ji, Miaofei Xu, Zhenyao Huang, Lei Li, Hongxiang Zheng, Shuping Yang, Shilin Li, Li Jin, Xiufeng Ling, Yankai Xia, Chuncheng Lu, Xinru Wang
Oncotarget. 2017 Aug 8; 8(32): 52975–52982. Published online 2017 May 8. doi: 10.18632/oncotarget.17675
PMCID:
PMC5581086
3.
Zhe Zhang, Yuzhuo Yang, Han Wu, Hongliang Zhang, Haitao Zhang, Jiaming Mao, Defeng Liu, Lianming Zhao, Haocheng Lin, Wenhao Tang, Kai Hong, Hui Jiang
J Assist Reprod Genet. 2017 Jun; 34(6): 795–801. Published online 2017 Apr 21. doi: 10.1007/s10815-017-0898-2
PMCID:
PMC5445042

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center