Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 12

1.
Ze-Xin Xie, Xue-Tao Zhou, Dong-Sheng Zhang, Yang Yang, Guo-Liang Zhang, Meng-Hui Chen, Zheng Liang
J Int Med Res. 2019 Aug; 47(8): 4033–4038. Published online 2019 Jul 31. doi: 10.1177/0300060519865074
PMCID:
PMC6726812
2.
Hong Chang, Zi‐Long Yao, Yi‐Long Hou, Yang Cao, Xin‐Hui Guo, Guan‐Jun Li, Bin Yu
Orthop Surg. 2018 Aug; 10(3): 218–226. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1111/os.12398
PMCID:
PMC6175191
3.
Felipe Fernandes Gonçalves, Leonardo Dau, Cristiano Antonio Grassi, Fabiano Rogério Palauro, Ayrton Andrade Martins Neto, Patrícia Caroline Gapski Pereira
Rev Bras Ortop. 2018 Mar-Apr; 53(2): 136–141. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1016/j.rboe.2017.03.015
PMCID:
PMC6001405
4.
Mark S. Ayoub, Ivan S. Tarkin
J Clin Orthop Trauma. 2018 Mar; 9(Suppl 1): S116–S122. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1016/j.jcot.2018.02.002
PMCID:
PMC5883908
5.
Lasse Rämö, Simo Taimela, Vesa Lepola, Antti Malmivaara, Tuomas Lähdeoja, Mika Paavola
BMJ Open. 2017; 7(7): e014076. Published online 2017 Jul 9. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014076
PMCID:
PMC5734401
6.
Sang-Hun Ko, Jae-Ryong Cha, Chae Chil Lee, Yong Tae Joo, Kyeong Su Eom
Clin Orthop Surg. 2017 Dec; 9(4): 506–513. Published online 2017 Nov 10. doi: 10.4055/cios.2017.9.4.506
PMCID:
PMC5705310
7.
Li Zhao, Peng Yang, Lei Zhu, Ai-min Chen
BMC Musculoskelet Disord. 2017; 18: 187. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s12891-017-1538-9
PMCID:
PMC5429512
8.
Jia-Guo Zhao, Jia Wang, Xiao-Hui Meng, Xian-Tie Zeng, Shi-Lian Kan
PLoS One. 2017; 12(3): e0173634. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1371/journal.pone.0173634
PMCID:
PMC5363833
9.
Bin-feng Yu, Liang-le Liu, Guo-jing Yang, Lei Zhang, Xi-peng Lin
Medicine (Baltimore) 2016 Sep; 95(39): e4955. Published online 2016 Sep 30. doi: 10.1097/MD.0000000000004955
PMCID:
PMC5265932
10.
Hao Qiu, Zhihui Wei, Yuting Liu, Jing Dong, Xin Zhou, Liangjun Yin, Minhua Zhang, Minpeng Lu
Medicine (Baltimore) 2016 Dec; 95(51): e5464. Published online 2016 Dec 23. doi: 10.1097/MD.0000000000005464
PMCID:
PMC5181811
11.
Amit Thakur, Jasbir Singh, Mukand Lal, Desh Raj Chandel
J Clin Diagn Res. 2016 Sep; 10(9): RC13–RC16. Published online 2016 Sep 1. doi: 10.7860/JCDR/2016/19054.8438
PMCID:
PMC5072033
12.
Xuqi Hu, Siqi Xu, Huigen Lu, Bao Chen, Xiao Zhou, Xiaojun He, Jiaping Dai, Zhongwei Zhang, Suiliang Gong
J Orthop Surg Res. 2016; 11: 59. Published online 2016 May 11. doi: 10.1186/s13018-016-0394-x
PMCID:
PMC4864922

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center