Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 14

1.
Lu Liang, Jijun Fu, Siran Wang, Huiyu Cen, Lingmin Zhang, Safur Rehman Mandukhail, Lingran Du, Qianni Wu, Peiquan Zhang, Xiyong Yu
Acta Pharm Sin B. 2020 Jun; 10(6): 1036–1046. Published online 2019 Nov 16. doi: 10.1016/j.apsb.2019.11.009
PMCID:
PMC7332808
2.
Yasamin Pahlavan, Naser Samadi, Khalil Ansarin, Alireza Khabbazi
Adv Pharm Bull. 2020 Jun; 10(2): 278–283. Published online 2020 Feb 18. doi: 10.34172/apb.2020.033
PMCID:
PMC7191240
3.
Lin Guo, Tengfei Yang
Cancer Manag Res. 2019; 11: 10499–10508. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.2147/CMAR.S221950
PMCID:
PMC6916680
4.
Nancy S. Younis, Amal M. H. Ghanim, Sameh Saber
Sci Rep. 2019; 9: 19095. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1038/s41598-019-55666-x
PMCID:
PMC6911098
5.
Yingyu Dou, Xiaoyan Jiang, Hui Xie, Junyu He, Songshu Xiao
J Ovarian Res. 2019; 12: 99. Published online 2019 Oct 21. doi: 10.1186/s13048-019-0573-6
PMCID:
PMC6802331
6.
Abdullah Saif Mondol, Natalie Töpfer, Jan Rüger, Ute Neugebauer, Jürgen Popp, Iwan W. Schie
Sci Rep. 2019; 9: 12653. Published online 2019 Sep 2. doi: 10.1038/s41598-019-48895-7
PMCID:
PMC6718400
7.
Lin Xie, Yajuan Chen, Jingbo Chen, Hongbin Zhang, Yedan Liao, Yonghong Zhou, Ling Zhou, Chen Qing
Cell Mol Biol Lett. 2019; 24: 6. Published online 2019 Jan 10. doi: 10.1186/s11658-018-0126-9
PMCID:
PMC6327519
8.
Agata Jabłońska-Trypuć, Grzegorz Świderski, Rafał Krętowski, Włodzimierz Lewandowski
Molecules. 2017 Jul; 22(7): 1106. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.3390/molecules22071106
PMCID:
PMC6152354
9.
Peifen Zheng, Weifeng Wang, Muxi Ji, Qin Zhu, Yuliang Feng, Feng Zhou, Qiaona He
Oncol Lett. 2018 Jun; 15(6): 8281–8286. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.3892/ol.2018.8358
PMCID:
PMC6090580
10.
Zunyue Zhang, Guohong Lin, Yujing Yan, Xiang Li, Yibing Hu, Jing Wang, Bingjiao Yin, Yaqun Wu, Zhuoya Li, Xiang-Ping Yang
Oncogene. 2018; 37(25): 3456–3470. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1038/s41388-018-0221-4
PMCID:
PMC6013421
11.
Martin C. Pearce, John T. Gamble, Prasad R. Kopparapu, Edmond F. O'Donnell, Monica J. Mueller, Hyo Sang Jang, Julie A. Greenwood, Arnold C. Satterthwait, Robert L. Tanguay, Xiao-Kun Zhang, Siva Kumar Kolluri
Oncotarget. 2018 May 25; 9(40): 26072–26085. Published online 2018 May 25. doi: 10.18632/oncotarget.25437
PMCID:
PMC5995251
12.
Farzaneh Tavangar, Hamid Sepehri, Marie Saghaeian Jazi, Jahanbakhsh Asadi
J Chem Biol. 2017 Jul; 10(3): 143–150. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1007/s12154-017-0172-1
PMCID:
PMC5480266
13.
Jamal Mohammadian, Mehdi Sabzichi, Ommoleila Molavi, Dariush Shanehbandi, Nasser Samadi
Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 17(11): 5031–5035. doi: 10.22034/APJCP.2016.17.11.5031
PMCID:
PMC5454715
14.
Valerie B. Sampson, Nancy S. Vetter, Davida F. Kamara, Anderson B. Collier, Renee C. Gresh, E. Anders Kolb
PLoS One. 2015; 10(11): e0142704. Published online 2015 Nov 16. doi: 10.1371/journal.pone.0142704
PMCID:
PMC4646493

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center