Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 2

1.
Xueqing Liu, Feng Feng, Tianyang Wang, Jianzhang Qin, Xiangyan Yin, Guiqing Meng, Changqing Yan, Zhongqiang Xing, Jiayue Duan, Chen Liu, Jianhua Liu
Medicine (Baltimore) 2018 Nov; 97(44): e12940. Published online 2018 Nov 2. doi: 10.1097/MD.0000000000012940
PMCID:
PMC6221747
2.
Sheng Wang, Siyu Sun, Xiang Liu, Nan Ge, Guoxin Wang, Jintao Guo, Wen Liu, Shupeng Wang
Oncotarget. 2017 Jul 25; 8(30): 50133–50140. Published online 2017 Feb 18. doi: 10.18632/oncotarget.15495
PMCID:
PMC5564836

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center