Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 7

1.
Masood Taheri Mirghaed, Razieh Sepehrian, Amir Rakhshan, HasanAbolghasem Gorji
Iran J Nurs Midwifery Res. 2019 Nov-Dec; 24(6): 403–409. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.4103/ijnmr.IJNMR_184_18
PMCID:
PMC6875887
2.
Gerard Dunleavy, André Comiran Tonon, Ai Ping Chua, Yichi Zhang, Kei Long Cheung, Thuan-Quoc Thach, Yuri Rykov, Chee-Kiong Soh, Georgios Christopoulos, Hein de Vries, Josip Car
Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov; 16(21): 4147. Published online 2019 Oct 28. doi: 10.3390/ijerph16214147
PMCID:
PMC6862149
3.
Maryam Moosavi Nejad, Nahid Shahgholian, Rahele Samouei
J Educ Health Promot. 2018; 7: 74. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.4103/jehp.jehp_132_17
PMCID:
PMC6009148
4.
Yuchi Wu, Lihong Yang, Lingli Li, Xiuqing Wu, Zhicong Zhong, Zhiren He, Hongyan Ma, Lixin Wang, Zhaoyu Lu, Cun Cai, Daixin Zhao, Xiangxin Meng, Airong Qi, Aicheng Yang, Guobin Su, Xinfeng Guo, Xusheng Liu, Chuan Zou, Qizhan Lin
Trials. 2018; 19: 171. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s13063-018-2546-2
PMCID:
PMC5842538
5.
Dilek Ongan, Aysun Yuksel
Pak J Med Sci. 2017 Mar-Apr; 33(2): 417–424. doi: 10.12669/pjms.332.11838
PMCID:
PMC5432715
6.
Tetsu Tomita, Norio Yasui-Furukori, Masaki Oka, Takaaki Shimizu, Aya Nagashima, Kento Mitsuhashi, Hisao Saito, Kazuhiko Nakamura
Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 12: 2293–2298. Published online 2016 Sep 2. doi: 10.2147/NDT.S106819
PMCID:
PMC5019440
7.
Majid Purabdollah, Sima Lakdizaji, Azad Rahmani, Mehrzad Hajalilu, Khalil Ansarin
J Caring Sci. 2015 Sep; 4(3): 233–241. Published online 2015 Sep 1. doi: 10.15171/jcs.2015.024
PMCID:
PMC4591615

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center