Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 9

1.
Xin Su, Chao Yuan, Li Wang, Runqi Chen, Xiangying Li, Yijun Zhang, Can Liu, Xu Liu, Wanping Liang, Yanwei Xing
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 6699821. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.1155/2021/6699821
PMCID:
PMC7840270
2.
María José Bagur, Gonzalo Luis Alonso Salinas, Antonia M. Jiménez-Monreal, Soukaina Chaouqi, Silvia Llorens, Magdalena Martínez-Tomé, Gonzalo L. Alonso
Molecules. 2018 Jan; 23(1): 30. Published online 2017 Dec 23. doi: 10.3390/molecules23010030
PMCID:
PMC5943931
3.
Sepide Miraj, Rafieian-Kopaei, Sara Kiani
J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Jul; 22(3): 385–394. Published online 2016 Sep 11. doi: 10.1177/2156587216663433
PMCID:
PMC5871149
4.
Jinghui Wang, Yan Li, Yinfeng Yang, Xuetong Chen, Jian Du, Qiusheng Zheng, Zongsuo Liang, Yonghua Wang
Sci Rep. 2017; 7: 1504. Published online 2017 May 4. doi: 10.1038/s41598-017-01613-7
PMCID:
PMC5431437
5.
Nidal Amin Jaradat, Abdel Naser Zaid, Rowa Al-Ramahi, Malik A. Alqub, Fatima Hussein, Zakaria Hamdan, Mahmoud Mustafa, Mohammad Qneibi, Iyad Ali
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 255. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1758-4
PMCID:
PMC5422913
6.
Babak Baharvand-Ahmadi, Majid Asadi-Samani
J Nephropharmacol. 2017; 6(1): 3–8. Published online 2016 Jun 14.
PMCID:
PMC5295656
7.
Hamid Nasri, Mahmoud Rafieian-Kopaei
J Res Med Sci. 2015 Nov; 20(11): 1112–1120. doi: 10.4103/1735-1995.172845
PMCID:
PMC4755100
8.
Hamid Mollazadeh, Seyyed Ahmad Emami, Hossein Hosseinzadeh
Iran J Basic Med Sci. 2015 Dec; 18(12): 1153–1166.
PMCID:
PMC4744354
9.
Hamid Nasri, Hedayatollah Shirzad, Azar Baradaran, Mahmoud Rafieian-kopaei
J Res Med Sci. 2015 May; 20(5): 491–502. doi: 10.4103/1735-1995.163977
PMCID:
PMC4590205

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center