Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 48

1.
Dan-Li Hao, Ran Xie, Ge-Jing De, Hong Yi, Chen Zang, Mi-Yi Yang, Li Liu, Hai Ma, Wei-Yan Cai, Qing-He Zhao, Feng Sui, Yan-Jun Chen
Int J Nanomedicine. 2020; 15: 1771–1786. Published online 2020 Mar 16. doi: 10.2147/IJN.S242032
PMCID:
PMC7083641
2.
Ex vivo toxicological evaluation of experimental anticancer gold(i) complexes with lansoprazole-type ligands
Natalia Estrada-Ortiz, Elena Lopez-Gonzales, Ben Woods, Stefan Stürup, Inge A. M. de Graaf, Geny M. M. Groothuis, Angela Casini
Toxicol Res (Camb) 2019 Nov 1; 8(6): 885–895. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.1039/c9tx00149b
PMCID:
PMC7067241
3.
Marcin Makowski, Ítala C. Silva, Constança Pais do Amaral, Sónia Gonçalves, Nuno C. Santos
Pharmaceutics. 2019 Nov; 11(11): 588. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.3390/pharmaceutics11110588
PMCID:
PMC6920925
4.
Mitra Dolatkhah, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2019; 9(4): 195–197. Published online 2019 Aug 27. doi: 10.15171/bi.2019.24
PMCID:
PMC6879713
5.
Moraima Morales-Cruz, Yamixa Delgado, Betzaida Castillo, Cindy M Figueroa, Anna M Molina, Anamaris Torres, Melissa Milián, Kai Griebenow
Drug Des Devel Ther. 2019; 13: 3753–3772. Published online 2019 Oct 30. doi: 10.2147/DDDT.S219489
PMCID:
PMC6826196
6.
Mohammad Reza Asgharzadeh, Mohammad M. Pourseif, Jaleh Barar, Morteza Eskandani, Mojtaba Jafari Niya, Mohammad Reza Mashayekhi, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2019; 9(3): 145–159. Published online 2019 Mar 8. doi: 10.15171/bi.2019.19
PMCID:
PMC6726749
7.
Mostafa Akbarzadeh Khiavi, Azam Safary, Mohammad Hossein Somi
Bioimpacts. 2019; 9(3): 123–127. Published online 2019 Mar 8. doi: 10.15171/bi.2019.16
PMCID:
PMC6726747
8.
Ning Ma, Gopakumar Kamalakshakurup, Mohammad Aghaamoo, Abraham P. Lee, Michelle Digman
Cytometry A.
Published in final edited form as: Cytometry A. 2019 Jan; 95(1): 93–100. Published online 2018 Dec 11. doi: 10.1002/cyto.a.23673
PMCID:
PMC6613543
9.
Xiao-Peng Tian, Chen-Yuan Wang, Xiao-Han Jin, Mei Li, Feng-Wei Wang, Wei-Juan Huang, Jing-Ping Yun, Rui-Hua Xu, Qing-Qing Cai, Dan Xie
Theranostics. 2019; 9(7): 1965–1979. Published online 2019 Mar 16. doi: 10.7150/thno.30958
PMCID:
PMC6485281
10.
Clara Fernandes, Divya Suares, Mayur C Yergeri
Front Pharmacol. 2018; 9: 1230. Published online 2018 Oct 31. doi: 10.3389/fphar.2018.01230
PMCID:
PMC6220447
11.
Zoë Folchman-Wagner, Jennica Zaro, Wei-Chiang Shen
Molecules. 2017 Jul; 22(7): 1089. Published online 2017 Jun 30. doi: 10.3390/molecules22071089
PMCID:
PMC6152117
12.
Xiaoshuang Guo, Yuan Cheng, Xiaotian Zhao, Yanli Luo, Jianjun Chen, Wei-En Yuan
J Nanobiotechnology. 2018; 16: 74. Published online 2018 Sep 22. doi: 10.1186/s12951-018-0398-2
PMCID:
PMC6151045
13.
Bo Jiang
Genes Dis. 2017 Mar; 4(1): 25–27. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1016/j.gendis.2017.02.003
PMCID:
PMC6136593
14.
Ayuob Aghanejad, Hiwa Babamiri, Khosro Adibkia, Jaleh Barar, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2018; 8(2): 117–127. Published online 2018 May 5. doi: 10.15171/bi.2018.14
PMCID:
PMC6026525
15.
Jie Wang, Gejing De, Qiaoxin Yue, Hai Ma, Jintang Cheng, Guangwei Zhu, Maobo Du, Hong Yi, Qinghe Zhao, Yanjun Chen
Front Pharmacol. 2018; 9: 543. Published online 2018 May 23. doi: 10.3389/fphar.2018.00543
PMCID:
PMC5974204
16.
Jimmy J. Qian, Erol Akçay
PLoS One. 2018; 13(5): e0198163. Published online 2018 May 29. doi: 10.1371/journal.pone.0198163
PMCID:
PMC5973602
17.
Elisabetta Iessi, Mariantonia Logozzi, Davide Mizzoni, Rossella Di Raimo, Claudiu T. Supuran, Stefano Fais
Metabolites. 2018 Mar; 8(1): 2. Published online 2017 Dec 23. doi: 10.3390/metabo8010002
PMCID:
PMC5875992
18.
Marziyeh Fathi, Parham Sahandi Zangabad, Sima Majidi, Jaleh Barar, Hamid Erfan-Niya, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2017; 7(4): 269–277. Published online 2017 Nov 15. doi: 10.15171/bi.2017.32
PMCID:
PMC5801539
19.
Hongyun Zhao, Abhinav Achreja, Elisabetta Iessi, Mariantonia Logozzi, Davide Mizzoni, Rossella Di Raimo, Deepak Nagrath, Stefano Fais
Biochim Biophys Acta.
Published in final edited form as: Biochim Biophys Acta. 2018 Jan; 1869(1): 64–77. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1016/j.bbcan.2017.11.005
PMCID:
PMC5800973
20.
Samuel Maritim, Daniel Coman, Yuegao Huang, Jyotsna U. Rao, John J. Walsh, Fahmeed Hyder
Contrast Media Mol Imaging. 2017; 2017: 3849373. Published online 2017 Nov 22. doi: 10.1155/2017/3849373
PMCID:
PMC5736903

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center