Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 28

1.
Faisal Aziz, Mingxia Xin, Yunfeng Gao, Abhijit Chakroborty, Imran Khan, Josh Monts, Kjersten Monson, Ann M. Bode, Zigang Dong
Cancers (Basel) 2020 Apr; 12(4): 816. Published online 2020 Mar 28. doi: 10.3390/cancers12040816
PMCID:
PMC7226438
2.
Xuguang Wang, Zhong Zhang, Li Liang, Wei Bo, Min Zhang, Yanning Wang, Xiaowei Pan
Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(9): 9945–9950. Published online 2017 Sep 1.
PMCID:
PMC6965944
3.
Lei Huang, Lei Chen, Zhong-Xuan Gui, Shun Liu, Zhi-Jian Wei, A-Man Xu
J Cancer. 2020; 11(5): 1231–1239. Published online 2020 Jan 1. doi: 10.7150/jca.39023
PMCID:
PMC6959061
4.
Huimei Cai, Hui Lin, Wenyu Cao, Juan Sun, Yudian Huang, Yuehua Fang
Int J Clin Exp Pathol. 2019; 12(7): 2496–2505. Published online 2019 Jul 1.
PMCID:
PMC6949548
5.
Jia Zhou, Mingqi Su, Hui Zhang, Jialiang Wang, Ying Chen
Int J Clin Exp Pathol. 2019; 12(5): 1618–1625. Published online 2019 May 1.
PMCID:
PMC6947129
6.
Jinyu Zhang, Yunhai Wei, Jie Min, Yan Wang, Lei Yin, Guoliang Cao, Hua Shen
Oncol Lett. 2020 Jan; 19(1): 350–358. Published online 2019 Nov 13. doi: 10.3892/ol.2019.11086
PMCID:
PMC6923840
7.
Chi Zhang, Shaozhong Wei, Junjie Hu, Zhiguo Xiong
Medicine (Baltimore) 2019 Nov; 98(48): e18212. Published online 2019 Nov 27. doi: 10.1097/MD.0000000000018212
PMCID:
PMC6890365
8.
Jiaojiao Zheng, Martin Rutegård, Giola Santoni, Bengt Wallner, Ingegerd Johansson, Malin Sund, Shao-Hua Xie, Jesper Lagergren
Br J Cancer. 2019 Jun 11; 120(12): 1147–1152. Published online 2019 May 7. doi: 10.1038/s41416-019-0470-1
PMCID:
PMC6738058
9.
Thomas Paul Slavin, Jeffrey N. Weitzel, Susan L. Neuhausen, Kasmintan A. Schrader, Carla Oliveira, Rachid Karam
Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 55. Published online 2019 Jul 29. doi: 10.21037/tgh.2019.07.02
PMCID:
PMC6691077
10.
Abdulkuddous Heydari-Mehrabadi, Dor Mohammad Kordi Tamandani, Taybeh Baranzehi, Simin Hemati
Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(12): 3451–3455. doi: 10.31557/APJCP.2018.19.12.3451
PMCID:
PMC6428554
11.
Chi-Cheng Lu, Jo-Hua Chiang, Fuu-Jen Tsai, Yuan-Man Hsu, Yu-Ning Juan, Jai-Sing Yang, Hong-Yi Chiu
Int J Oncol. 2019 Apr; 54(4): 1271–1281. Published online 2019 Jan 30. doi: 10.3892/ijo.2019.4704
PMCID:
PMC6411354
12.
Cihua Zheng, Tingtao Chen, Yuqing Wang, Yuan Gao, Yao Kong, Zhaoxia Liu, Xiaorong Deng
J Cancer. 2019; 10(3): 568–576. Published online 2019 Jan 1. doi: 10.7150/jca.29072
PMCID:
PMC6360416
13.
Madhawa Neranjan Gunathilake, Jeonghee Lee, Aelee Jang, Il Ju Choi, Young-Il Kim, Jeongseon Kim
Cancers (Basel) 2018 Oct; 10(10): 369. Published online 2018 Oct 2. doi: 10.3390/cancers10100369
PMCID:
PMC6210303
14.
Ali Reza Yusefi, Kamran Bagheri Lankarani, Peivand Bastani, Maryam Radinmanesh, Zahra Kavosi
Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19(3): 591–603. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.3.591
PMCID:
PMC5980829
15.
Franz Castro, David Shahal, Musharaf Tarajia, Ilais Moreno Velásquez, Maribel Tribaldos Causadias, Víctor Herrera, Beatriz Gómez, Moisés Cukier, Jorge Motta
BMJ Open. 2017; 7(9): e017266. Published online 2017 Sep 24. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017266
PMCID:
PMC5623512
16.
Xiao-Dan Wu, Qing-Li Bie, Bin Zhang, Zi-He Yan, Zhi-Jun Han
Oncol Lett. 2017 Jun; 13(6): 4231–4237. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.3892/ol.2017.5992
PMCID:
PMC5452953
17.
Amin Talebi Bezmin Abadi, Enzo Ierardi, Yeong Yeh Lee
Malays J Med Sci. 2015 Sep; 22(5): 70–75.
PMCID:
PMC5295741
18.
Tao Wang, Jingjing Hou, Zengpeng Li, Zihan Zheng, Jie Wei, Dan Song, Tao Hu, Qiao Wu, James Y. Yang, Jian-chun Cai
Int J Biol Sci. 2017; 13(1): 122–134. Published online 2017 Jan 15. doi: 10.7150/ijbs.14770
PMCID:
PMC5264267
19.
Guanglin Qiu, Xuqi Li, Chao Wei, Xiangming Che, Shicai He, Jing Lu, Shufeng Wang, Ke Pang, Lin Fan
Dis Markers. 2016; 2016: 6869415. Published online 2016 Dec 14. doi: 10.1155/2016/6869415
PMCID:
PMC5192295
20.
Nitin Shivappa, James R. Hébert, Monica Ferraroni, Carlo La Vecchia, Marta Rossi
Nutr Cancer.
Published in final edited form as: Nutr Cancer. 2016 Nov-Dec; 68(8): 1262–1268. Published online 2016 Sep 16. doi: 10.1080/01635581.2016.1224367
PMCID:
PMC5154551

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center