Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 45

1.
Madi Deepak, Achappa Basavaprabhu, John T Ramapuram, Chowta Nithyananda, Soundarya Mahalingam
Asian Pac J Trop Biomed. 2013 Feb; 3(2): 154–155. doi: 10.1016/S2221-1691(13)60041-6
PMCID:
PMC3627177
2.
Impana Bellavara Diwakar, Teerthanath Srinivas, Jayaram Shetty Kolakebail, Jayaprakash Shetty, Prachi Kukreja
J Clin Diagn Res. 2016 May; 10(5): ED16–ED17. Published online 2016 May 1. doi: 10.7860/JCDR/2016/15691.7836
PMCID:
PMC4948415
3.
Nischith D'Souza, Saptarshi Paul
Urol Ann. 2016 Jan-Mar; 8(1): 16–19. doi: 10.4103/0974-7796.163794
PMCID:
PMC4719505
4.
Venkatesh Gokuldas Kamath, Muhammed Asif, Radhakrishna Shetty, Ramakrishna Avadhani
Anat Res Int. 2015; 2015: 459428. Published online 2015 Aug 5. doi: 10.1155/2015/459428
PMCID:
PMC4540976
5.
Prachi Kukreja, Sunil Kumar Yeshvanth, Teerthanath Shrinivas, Tanu Agrawal, Jayaprakash K Shetty
J Clin Diagn Res. 2015 Jul; 9(7): ED07–ED08. Published online 2015 Jul 1. doi: 10.7860/JCDR/2015/12767.6182
PMCID:
PMC4572968
6.
Soniya Adyanthaya, Maji Jose
J Oral Maxillofac Pathol. 2013 Sep-Dec; 17(3): 402–407. doi: 10.4103/0973-029X.125207
PMCID:
PMC3927343
7.
Rachana V. Prabhu, Ajit Dinkar, Vishnudas Prabhu
J Forensic Dent Sci. 2013 Jul-Dec; 5(2): 96–105. doi: 10.4103/0975-1475.119772
PMCID:
PMC3826050
8.
T Umashankar, Acharya K Devadas, G Ravichandra, Parasappa J Yaranal
J Cytol. 2012 Oct-Dec; 29(4): 261–263. doi: 10.4103/0970-9371.103948
PMCID:
PMC3543598
9.
Rachana V. Prabhu, Prasanna K. Rao, KM Veena, Prathima Shetty, Laxmikanth Chatra, Prashanth Shenai
J Clin Exp Dent. 2012 Feb; 4(1): e23–e27. Published online 2012 Feb 1. doi: 10.4317/jced.50650
PMCID:
PMC3908805
10.
Rekha P Shenoy, Vijaya Hegde, Prashanth K Shenai
Indian J Community Med. 2011 Oct-Dec; 36(4): 301–303. doi: 10.4103/0970-0218.91419
PMCID:
PMC3263152
11.
Prasanna Kumar Rao, Rohan Mascarenhas, Shishir Ram Shetty
Dent Res J (Isfahan) 2011 Oct-Dec; 8(4): 229–231. doi: 10.4103/1735-3327.86048
PMCID:
PMC3221092
12.
Yogesh K. Bangera, Darshit P. Shetty, Saritha Sethu, Pushpalatha Pai
J Obstet Gynaecol India. 2011 Oct; 61(5): 567–568. Published online 2011 Sep 23. doi: 10.1007/s13224-011-0074-z
PMCID:
PMC3257328
13.
Rekha P Shenoy, Prashanth K Shenai, Ganesh Shenoy Panchmal, Shashidhar M Kotian
Indian J Community Med. 2010 Jul; 35(3): 433–435. doi: 10.4103/0970-0218.69281
PMCID:
PMC2963887
14.
T Umashankar, Shobhana Patted, RS Handigund
J Hum Reprod Sci. 2010 May-Aug; 3(2): 102–104. doi: 10.4103/0974-1208.69329
PMCID:
PMC2970784
15.
N. K. Chowta, P. Pant, M. N. Chowta
Indian J Nephrol. 2009 Apr; 19(2): 53–56. doi: 10.4103/0971-4065.53322
PMCID:
PMC2847808
16.
Tanu Agrawal, Teerthanath Shrinivas, Harish S Permi, Prachi Kukreja, Jayaprakash Shetty
J Clin Diagn Res. 2015 Aug; 9(8): ED11–ED13. Published online 2015 Aug 1. doi: 10.7860/JCDR/2015/12758.6325
PMCID:
PMC4576548
17.
H. T. Ajay Rao, Sham S. Bhat, Sundeep Hegde, Vikram Jhamb
Anc Sci Life. 2014 Oct-Dec; 34(2): 85–88. doi: 10.4103/0257-7941.153465
PMCID:
PMC4389398
18.
RV Prabhu, L Chatra, P Shenai, S Kishore, S Nithin, D Savitha, V Prabhu
Ann Med Health Sci Res. 2014 Mar-Apr; 4(Suppl 1): S35–S37. doi: 10.4103/2141-9248.131711
PMCID:
PMC4083718
19.
Shreyaswi Sathyanath M, Rashmi Kundapur, Shrinivasa Bhat U, N Udaya Kiran
J Clin Diagn Res. 2014 Jan; 8(1): 137–139. Published online 2014 Jan 12. doi: 10.7860/JCDR/2014/5619.3905
PMCID:
PMC3939524
20.
Ranjit Kumar Peravali, H. Hari Kishore Bhat, Sreenatha Reddy
J Maxillofac Oral Surg. 2015 Mar; 14(Suppl 1): 300–307. Published online 2013 Apr 2. doi: 10.1007/s12663-013-0507-6
PMCID:
PMC4379219

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center