Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 42

1.
Madi Deepak, Achappa Basavaprabhu, John T Ramapuram, Chowta Nithyananda, Soundarya Mahalingam
Asian Pac J Trop Biomed. 2013 Feb; 3(2): 154–155. doi: 10.1016/S2221-1691(13)60041-6
PMCID:
PMC3627177
2.
RV Prabhu, L Chatra, P Shenai, S Kishore, S Nithin, D Savitha, V Prabhu
Ann Med Health Sci Res. 2014 Mar-Apr; 4(Suppl 1): S35–S37. doi: 10.4103/2141-9248.131711
PMCID:
PMC4083718
3.
Shreyaswi Sathyanath M, Rashmi Kundapur, Shrinivasa Bhat U, N Udaya Kiran
J Clin Diagn Res. 2014 Jan; 8(1): 137–139. Published online 2014 Jan 12. doi: 10.7860/JCDR/2014/5619.3905
PMCID:
PMC3939524
4.
Ranjit Kumar Peravali, H. Hari Kishore Bhat, Sreenatha Reddy
J Maxillofac Oral Surg. 2015 Mar; 14(Suppl 1): 300–307. Published online 2013 Apr 2. doi: 10.1007/s12663-013-0507-6
PMCID:
PMC4379219
5.
PK Rao, KM Veena, L Chatra, P Shenai
Ann Med Health Sci Res. 2013 Apr-Jun; 3(2): 271–273. doi: 10.4103/2141-9248.113677
PMCID:
PMC3728877
6.
Prasanna Kumar Rao
N Am J Med Sci. 2012 Nov; 4(11): 590. doi: 10.4103/1947-2714.103324
PMCID:
PMC3503380
7.
T Umashankar, Acharya K Devadas, G Ravichandra, Parasappa J Yaranal
J Cytol. 2012 Oct-Dec; 29(4): 261–263. doi: 10.4103/0970-9371.103948
PMCID:
PMC3543598
8.
Rachana V. Prabhu, Prasanna K. Rao, KM Veena, Prathima Shetty, Laxmikanth Chatra, Prashanth Shenai
J Clin Exp Dent. 2012 Feb; 4(1): e23–e27. Published online 2012 Feb 1. doi: 10.4317/jced.50650
PMCID:
PMC3908805
9.
Rekha P Shenoy, Prashanth K Shenai, Ganesh Shenoy Panchmal, Shashidhar M Kotian
Indian J Community Med. 2010 Jul; 35(3): 433–435. doi: 10.4103/0970-0218.69281
PMCID:
PMC2963887
10.
Impana Bellavara Diwakar, Teerthanath Srinivas, Jayaram Shetty Kolakebail, Jayaprakash Shetty, Prachi Kukreja
J Clin Diagn Res. 2016 May; 10(5): ED16–ED17. Published online 2016 May 1. doi: 10.7860/JCDR/2016/15691.7836
PMCID:
PMC4948415
11.
Nischith D'Souza, Saptarshi Paul
Urol Ann. 2016 Jan-Mar; 8(1): 16–19. doi: 10.4103/0974-7796.163794
PMCID:
PMC4719505
12.
Venkatesh Gokuldas Kamath, Muhammed Asif, Radhakrishna Shetty, Ramakrishna Avadhani
Anat Res Int. 2015; 2015: 459428. Published online 2015 Aug 5. doi: 10.1155/2015/459428
PMCID:
PMC4540976
13.
Tanu Agrawal, Teerthanath Shrinivas, Harish S Permi, Prachi Kukreja, Jayaprakash Shetty
J Clin Diagn Res. 2015 Aug; 9(8): ED11–ED13. Published online 2015 Aug 1. doi: 10.7860/JCDR/2015/12758.6325
PMCID:
PMC4576548
14.
Prachi Kukreja, Sunil Kumar Yeshvanth, Teerthanath Shrinivas, Tanu Agrawal, Jayaprakash K Shetty
J Clin Diagn Res. 2015 Jul; 9(7): ED07–ED08. Published online 2015 Jul 1. doi: 10.7860/JCDR/2015/12767.6182
PMCID:
PMC4572968
15.
H. T. Ajay Rao, Sham S. Bhat, Sundeep Hegde, Vikram Jhamb
Anc Sci Life. 2014 Oct-Dec; 34(2): 85–88. doi: 10.4103/0257-7941.153465
PMCID:
PMC4389398
16.
Soniya Adyanthaya, Maji Jose
J Oral Maxillofac Pathol. 2013 Sep-Dec; 17(3): 402–407. doi: 10.4103/0973-029X.125207
PMCID:
PMC3927343
17.
Rachana V. Prabhu, Ajit Dinkar, Vishnudas Prabhu
J Forensic Dent Sci. 2013 Jul-Dec; 5(2): 96–105. doi: 10.4103/0975-1475.119772
PMCID:
PMC3826050
18.
Prasanna Kumar Rao, Vishal Bejai, Sanath Rao, Shishir Ram Shetty
Indian Dermatol Online J. 2012 Jan-Apr; 3(1): 28–30. doi: 10.4103/2229-5178.93493
PMCID:
PMC3481928
19.
Rekha P Shenoy, Vijaya Hegde, Prashanth K Shenai
Indian J Community Med. 2011 Oct-Dec; 36(4): 301–303. doi: 10.4103/0970-0218.91419
PMCID:
PMC3263152
20.
Prasanna Kumar Rao, Rohan Mascarenhas, Shishir Ram Shetty
Dent Res J (Isfahan) 2011 Oct-Dec; 8(4): 229–231. doi: 10.4103/1735-3327.86048
PMCID:
PMC3221092

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center