Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination

Links from EST

Kouichi Kimura, Ai Wakamatsu, Yutaka Suzuki, Toshio Ota, Tetsuo Nishikawa, Riu Yamashita, Jun-ichi Yamamoto, Mitsuo Sekine, Katsuki Tsuritani, Hiroyuki Wakaguri, Shizuko Ishii, Tomoyasu Sugiyama, Kaoru Saito, Yuko Isono, Ryotaro Irie, Norihiro Kushida, Takahiro Yoneyama, Rie Otsuka, Katsuhiro Kanda, Takahide Yokoi, Hiroshi Kondo, Masako Wagatsuma, Katsuji Murakawa, Shinichi Ishida, Tadashi Ishibashi, Asako Takahashi-Fujii, Tomoo Tanase, Keiichi Nagai, Hisashi Kikuchi, Kenta Nakai, Takao Isogai, Sumio Sugano
Genome Res. 2006 Jan; 16(1): 55–65. doi: 10.1101/gr.4039406
PMCID:
PMC1356129

Supplemental Content

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center