Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 13

1.
Ryo Nishiguchi, Morio Azuma, Eri Yokobori, Minoru Uchiyama, Kouhei Matsuda
Front Endocrinol (Lausanne) 2012; 3: 122. Published online 2012 Oct 17. doi: 10.3389/fendo.2012.00122
PMCID:
PMC3473230
2.
Wei Xia, Olivia Smith, Nilli Zmora, Shan Xu, Yonathan Zohar
Sci Rep. 2014; 4: 3676. Published online 2014 Jan 14. doi: 10.1038/srep03676
PMCID:
PMC3891355
3.
Fei Wang, Guo-dong Huang, Hui Tian, Ying-bin Zhong, Hui-juan Shi, Zheng Li, Xian-sheng Zhang, Han Wang, Fei Sun
Sci Rep. 2015; 5: 13050. Published online 2015 Aug 17. doi: 10.1038/srep13050
PMCID:
PMC4642522
4.
Poulomi Bhattacharya, Yi Lin Yan, John Postlethwait, David A. Rubin
J Endocrinol.
Published in final edited form as: J Endocrinol. 2011 Nov; 211(2): 187–200. Published online 2011 Aug 31. doi: 10.1530/JOE-10-0439
PMCID:
PMC3192934
5.
Shijia Chen, Sabine Reichert, Chanpreet Singh, Grigorios Oikonomou, Jason Rihel, David A. Prober
Neuron.
Published in final edited form as: Neuron. 2017 Jul 5; 95(1): 153–168.e6. Published online 2017 Jun 22. doi: 10.1016/j.neuron.2017.06.001
PMCID:
PMC5653285
6.
Wanjing Liu, Chuanyue Chen, Liang Chen, Li Wang, Jian Li, Yuanyuan Chen, Jienan Jin, Atufa Kawan, Xuezhen Zhang
Sci Rep. 2016; 6: 22819. Published online 2016 Mar 10. doi: 10.1038/srep22819
PMCID:
PMC4785373
7.
Yesenia Ríos, Shlomo Melmed, Shuo Lin, Ning-Ai Liu
PLoS Genet. 2011 Jan; 7(1): e1001271. Published online 2011 Jan 13. doi: 10.1371/journal.pgen.1001271
PMCID:
PMC3020934
8.
Jakob Biran, Ori Palevitch, Shifra Ben-Dor, Berta Levavi-Sivan
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jun 26; 109(26): 10269–10274. Published online 2012 Jun 11. doi: 10.1073/pnas.1119165109
PMCID:
PMC3387093
9.
Amy L Filby, Gregory C Paull, Tamsin FA Hickmore, Charles R Tyler
BMC Genomics. 2010; 11: 498. Published online 2010 Sep 16. doi: 10.1186/1471-2164-11-498
PMCID:
PMC2996994
10.
Yunxian Huang, Sam E.V. Linsen
BMC Genomics. 2015; 16(1): 427. Published online 2015 Jun 4. doi: 10.1186/s12864-015-1654-6
PMCID:
PMC4455928
11.
Yi-Lin Yan, Thomas Desvignes, Ruth BreMiller, Catherine Wilson, Danielle Dillon, Samantha High, Bruce Draper, Charles Loren Buck, John Postlethwait
Dev Dyn.
Published in final edited form as: Dev Dyn. 2017 Nov; 246(11): 925–945. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1002/dvdy.24579
PMCID:
PMC5761338
12.
Mammalian Gene Collection (MGC) Program Team
Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Dec 24; 99(26): 16899–16903. Published online 2002 Dec 11. doi: 10.1073/pnas.242603899
PMCID:
PMC139241
13.
Pascale Gaudet, Michael S. Livstone, Suzanna E. Lewis, Paul D. Thomas
Brief Bioinform. 2011 Sep; 12(5): 449–462. Published online 2011 Aug 27. doi: 10.1093/bib/bbr042
PMCID:
PMC3178059

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center