Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Books

Items: 13

1.
Zhan-Hui Zhang, Wei-Xia Lin, Qi-Qi Zheng, Li Guo, Yuan-Zong Song
Oncotarget. 2017 Oct 20; 8(50): 87182–87193. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.18632/oncotarget.19901
PMCID:
PMC5675625
2.
Kiyoshi Hayasaka, Chikahiko Numakura, Kentaro Toyota, Satoru Kakizaki, Hisayoshi Watanabe, Hiroaki Haga, Hiroshi Takahashi, Yoshimi Takahashi, Mieko Kaneko, Mitsunori Yamakawa, Hiroyuki Nunoi, Takeo Kato, Yoshiyuki Ueno, Masatomo Mori
Mol Genet Metab Rep. 2014; 1: 42–50. Published online 2014 Jan 14. doi: 10.1016/j.ymgmr.2013.12.002
PMCID:
PMC5121258
3.
Wei-Xia Lin, Han-Shi Zeng, Zhan-Hui Zhang, Man Mao, Qi-Qi Zheng, Shu-Tao Zhao, Ying Cheng, Feng-Ping Chen, Wang-Rong Wen, Yuan-Zong Song
Sci Rep. 2016; 6: 29732. Published online 2016 Jul 11. doi: 10.1038/srep29732
PMCID:
PMC4942605
4.
Qi-Qi Zheng, Zhan-Hui Zhang, Han-Shi Zeng, Wei-Xia Lin, Heng-Wen Yang, Zhi-Nan Yin, Yuan-Zong Song
Biomed Res Int. 2016; 2016: 4124263. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1155/2016/4124263
PMCID:
PMC4835617
5.
HAN-SHI ZENG, SHU-TAO ZHAO, MEI DENG, ZHAN-HUI ZHANG, XIANG-RAN CAI, FENG-PING CHEN, YUAN-ZONG SONG
Int J Mol Med. 2014 Nov; 34(5): 1241–1248. Published online 2014 Sep 10. doi: 10.3892/ijmm.2014.1929
PMCID:
PMC4199400
6.
Zhan-Hui Zhang, Wei-Xia Lin, Mei Deng, Shu-Tao Zhao, Han-Shi Zeng, Feng-Ping Chen, Yuan-Zong Song
PLoS One. 2014; 9(2): e89267. Published online 2014 Feb 21. doi: 10.1371/journal.pone.0089267
PMCID:
PMC3931723
7.
Yuan-Zong Song, Zhan-Hui Zhang, Wei-Xia Lin, Xin-Jing Zhao, Mei Deng, Yan-Li Ma, Li Guo, Feng-Ping Chen, Xiao-Ling Long, Xiang-Ling He, Yoshihide Sunada, Shun Soneda, Akiko Nakatomi, Sumito Dateki, Lock-Hock Ngu, Keiko Kobayashi, Takeyori Saheki
PLoS One. 2013; 8(9): e74544. Published online 2013 Sep 19. doi: 10.1371/journal.pone.0074544
PMCID:
PMC3777997
8.
Rui Chen, Xiao-Hong Wang, Hai-Yan Fu, Shao-Ren Zhang, Kuerbanjiang Abudouxikuer, Takeyori Saheki, Jian-She Wang
World J Gastroenterol. 2013 Jul 28; 19(28): 4545–4551. Published online 2013 Jul 28. doi: 10.3748/wjg.v19.i28.4545
PMCID:
PMC3725380
9.
K. Hayasaka, C. Numakura, K. Toyota, T. Kimura
JIMD Rep. 2012; 2: 37–44. Published online 2011 Sep 6. doi: 10.1007/8904_2011_42
PMCID:
PMC3509838
10.
Li Guo, Bing-Xiao Li, Mei Deng, Fang Wen, Jian-Hui Jiang, Yue-Qiu Tan, Yuan-Zong Song, Zhen-Huan Liu, Chun-Hua Zhang, Keiko Kobayashi, Zi-Neng Wang
J Biomed Biotechnol. 2011; 2011: 318616. Published online 2010 Sep 26. doi: 10.1155/2011/318616
PMCID:
PMC2948914
11.
Jae Sung Ko, Jung Han Song, Sung Sup Park, Jeong Kee Seo
J Korean Med Sci. 2007 Dec; 22(6): 952–956. Published online 2007 Dec 20. doi: 10.3346/jkms.2007.22.6.952
PMCID:
PMC2694627
12.
S Ikeda, M Yazaki, Y Takei, T Ikegami, Y Hashikura, S Kawasaki, M Iwai, K Kobayashi, T Saheki
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001 Nov; 71(5): 663–670. doi: 10.1136/jnnp.71.5.663
PMCID:
PMC1737600
13.
L. Palmieri, B. Pardo, F.M. Lasorsa, A. del Arco, K. Kobayashi, M. Iijima, M.J. Runswick, J.E. Walker, T. Saheki, J. Satrústegui, F. Palmieri
EMBO J. 2001 Sep 17; 20(18): 5060–5069. doi: 10.1093/emboj/20.18.5060
PMCID:
PMC125626

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center