Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 7

1.

Zhongguo kang sheng su za zhi = Chinese journal of antibiotics

ISSN:1001-8689 (Print) ; 1001-8689 (Linking)
Sichuan Sheng Chengdu Shi : "Zhongguo kang sheng su za zhi" bian ji bu,
Not currently indexed for MEDLINE

NLM ID:
9425374
[Serial]
2.

Nihon Hōsenkin Gakkai shi = Actinomycetologica

Nihon Hōsenkin Gakkai.

ISSN:0914-5818 (Print) ; 0914-5818 (Linking)
Tōkyō-to : Dō Gakkai, 1987-
Not currently indexed for MEDLINE

NLM ID:
8813973
[Serial]
3.

Kang sheng su = Kangshengsu.

ISSN:0254-6116 (Print) ; 0254-6116 (Linking)
Chengdu : "Kang sheng su" bian ji bu,

NLM ID:
9882351
[Serial]
4.

The Japanese journal of antibiotics

Nihon Kōseibusshitsu Gakujutsu Kyōgikai.

NLM Title Abbreviation: Jpn J Antibiot
ISSN:0368-2781 (Print) ; 2186-5477 (Electronic) ; 0368-2781 (Linking)
Tokyo, Japan Antibiotics Research Assn.
Currently indexed for MEDLINE

NLM ID:
0154402
[Serial]
5.

The Journal of antibiotics. Ser. B

Nihon Kōseibusshitsu Gakujutsu Kyōgikai.

NLM Title Abbreviation: J Antibiot B
ISSN:0447-8991 (Print) ; 2186-5469 (Electronic) ; 0447-8991 (Linking)
Tokyo : Japan Antibiotics Research Association
Not currently indexed for MEDLINE

NLM ID:
0154411
[Serial]
6.

The Journal of antibiotics

Nihon Kōseibusshitsu Gakujutsu Kyōgikai.

NLM Title Abbreviation: J Antibiot (Tokyo)
ISSN:0021-8820 (Print) ; 0021-8820 (Linking)
2009- : London : Nature Publishing Group
Currently indexed for MEDLINE

NLM ID:
0151115
[Serial]
7.

The Journal of antibiotics.

Nihon Kōseibusshitsu Gakujutsu Kyōgikai; Nippon Penishirin Gakujutsu Kyōgikai.

Tōkyō.

NLM ID:
17830240R
[Serial]
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Loading ...
Support Center