Center for Precision Medicine (Vanderbilt University Medical Center)

General information

Center for Precision Medicine
Vanderbilt University Medical Center
2525 West End Ave, Suite 1500
Nashville
Tennessee
United States - 37203
https://www.vumc.org/cpm/
Organization ID: 506545

Personnel

Assertion criteria

Level: Assertion criteria provided

Summary of submissions to ClinVar

Total submissions: 18

Gene

GeneSubmissionsLast Updated
AGXT1Jun 14, 2018
CFTR2Jun 14, 2018
CHRNA41Jun 14, 2018
DGKE1Jun 14, 2018
F101Jun 14, 2018
FAN11Jun 14, 2018
HFE1Jun 14, 2018
KIF1A1Jun 14, 2018
KIF1B1Jun 14, 2018
LOC1116744752Jun 14, 2018
PANK21Jun 14, 2018
PLCG21Jun 14, 2018
SH2B32Jun 14, 2018
SPTBN21Jun 14, 2018
SUOX1Jun 14, 2018
TG1Jun 14, 2018
VWF1Jun 14, 2018
Support Center