MPTP

1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine