Conserved Protein Domain Family
Creb_binding

?
pfam09030: Creb_binding 
Creb binding
The Creb binding domain assumes a structure comprising of three alpha-helices which pack in a bundle, exposing a hydrophobic groove between alpha-1 and alpha-3 within which complimentary domains found in the protein 'activator for thyroid hormone and retinoid receptors' (ACTR) can dock. Docking of these domains is required for the recruitment of RNA polymerase II and the basal transcription machinery.
Statistics
?
PSSM-Id: 401102
View PSSM: pfam09030
Aligned: 29 rows
Threshold Bit Score: 65.1238
Threshold Setting Gi: 542215311
Created: 21-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
XP_009297442 1923 QAQMIQRALMQQQQQQq---qQPRQIQAVMP-PQQ-------VQPQAPQQQGMQqr---gVT-----------S------ 1971 zebrafish
XP_014352799 945 QHQWGQGGMAQAQQLQ-----AGMQRPPMMQ-MPQq-----aQQMNMQPQPGMGqvp-gaPQa----------------- 995 coelacanth
XP_007502632 2018 QPPWAPGGLSQPQQFQ-----GGMQRPAMMS-GGQa-----gQPMNMAPQPGLGqvpavgQPk---------qG------ 2071 gray short-ta...
Q09472    1992 QPPWSQGGLPQPQQLQ-----SGMPRPAMMS-VAQh-----gQPLNMAPQPGLGqvg-isPLk---------pG------ 2044 human
XP_011602062 2255 QQQQQHHHHQQQQQQQq---qSQGQAALMSI-SQQqgavggvQAGAASGATGVAgm---vPPg----------G------ 2311 torafugu
XP_029688061 2241 miqqqqqhhhhqqqqqqqqqqsQGQAALMSI-SQQqgavggvQAGAASGATGVAgm---vPPg----------G------ 2300 torafugu
XP_005448114 2198 PQPAVPQPQQQMLNQQqp---qpGNRGLMQAig--------gAGGVPASLAAgsg---nlPQ------------------ 2245 Nile tilapia
CAG04516   2135 mqqgspqpqlppqvQQqlqpvQQGGGGQLQPtNQQwaa--ggPPMNPQQRPGMMgh--maPQqq-------paV------ 2197 spotted green...
KAE8611231  2039 QPPWVQSGLPQSQSMQ-----PGMQRSPIMS-VPQq-----gQPMNMNPQSGIGqvpgasQTk---------qG------ 2092 tropical claw...
XP_024127387 2195 qqqWASQGMSPQQRQAm---mNQMGHSAMMP-SQQq-----lPHQPTPGHAALMsm---aQQqqqgaggavpgAagvpgv 2262 Indian medaka
XP_009297442 1972 ---NITP--------------------------------------------GALQDLLRTLKSPSSPQQQQQVLNILKSN 2004 zebrafish
XP_014352799 996 -----nR--------------------------------------------GALQDLLQTLRSPSSPMQQQQVLNILRSN 1026 coelacanth
XP_007502632 2072 ---SLPQ--------------------------------------------AALQNLLRTLRSPSSPMQQQQVLNILHAN 2104 gray short-ta...
Q09472    2045 ---TVSQ--------------------------------------------QALQNLLRTLRSPSSPLQQQQVLSILHAN 2077 human
XP_011602062 2312 ---NIPQ--------------------------------------------AALQELLRTLRSPSSPHQQQQVLNILRSN 2344 torafugu
XP_029688061 2301 ---NIPQ--------------------------------------------AALQELLRTLRSPSSPHQQQQVLNILRSN 2333 torafugu
XP_005448114 2246 ---------------------------------------------------AALQDLLRALRSPSSISQQQQVLNILRSN 2274 Nile tilapia
CAG04516   2198 ---TQSPqqqmnqpqpqpgnrgmmpglgvsggpvglpasiagaaasgnlpqGALQELLRTLRSPSSPAQQQQVLNILRSN 2274 spotted green...
KAE8611231  2093 ---SLPQ--------------------------------------------AALQNLLRTLRSPSSPMQQQQVLNILHSN 2125 tropical claw...
XP_024127387 2263 aggNIPQ--------------------------------------------GALQELLRTLRSPSSPLQQQQVLNILRSN 2298 Indian medaka
XP_009297442 2005 PHLMAAFIKQRTAKYQANQ 2023 zebrafish
XP_014352799 1027 PQLMAAFIKQRAAKYQGgk 1045 coelacanth
XP_007502632 2105 PQLLAAFIKQRAAKYVTQN 2123 gray short-tailed opossum
Q09472    2078 PQLLAAFIKQRAAKYANSN 2096 human
XP_011602062 2345 PQLMAAFIKQRASKYKggp 2363 torafugu
XP_029688061 2334 PQLMAAFIKQRASKYKggp 2352 torafugu
XP_005448114 2275 PTLMAAFIRQRAARYQGAQ 2293 Nile tilapia
CAG04516   2275 PALMAAFIRQRAARYQGGQ 2293 spotted green pufferfish
KAE8611231  2126 PQLLAAFIKQRAAKYASSQ 2144 tropical clawed frog
XP_024127387 2299 PQLMAAFIKQRAAKYKggq 2317 Indian medaka
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap