Conserved Protein Domain Family
RFX1_trans_act

?
pfam04589: RFX1_trans_act 
RFX1 transcription activation region
The RFX family is a family of winged-helix DNA binding proteins. RFX1 is a regulatory factor essential for expression of MHC class II genes. This region is to found N terminal to the RFX DNA binding region (pfam02257) in some mammalian RFX proteins, and is thought to activate transcription when associated with DNA. Deletion analysis has identified the region 233-351 in human RFX1 as being required for maximal activation.
Statistics
?
PSSM-Id: 398335
Aligned: 15 rows
Threshold Bit Score: 156.974
Threshold Setting Gi: 1774927535
Created: 20-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
XP_009297596 120 SDSVSDSSPPAAVvQTGVPTQ--VVQQVQSAQQRSVVQATSQTtKTEPGTQLNVTSLQSVHLTQEvqqqLQQV-PVQHV- 195 zebrafish
EGW00641   107 STSKTAGAPAGTV-QQLQVHS--VQQSVPVSQERSVVQATPQT-KAGPVQQLTVQGLQPVHVTQEvq-qLQQV-PVSHV- 179 Chinese hamster
XP_008101931 274 vQNSSSAAKPGQV-QQLQLHG--VQQ-VPVAQERSVVQTTPSApKAGSVQQLAVQGLQQVHVTQEvq-qLQQV-PVQHV- 346 green anole
XP_012397563 216 gqgnSSTSKAGSV-QQLQVHS--VQA-VPVTQERSVVQTTPQTpKSGPVQQLTVQGLQQVHVAQEvq-qLQQV-PVQHV- 288 Tasmanian devil
XP_014326517 121 nDSLSDSSPP----APGIPTQ--VVQAVQTPPQRSVLQAVTQPtKR--IQTGHISSLQSVHINQE----V------EHV- 181 southern plat...
XP_011602212 127 SESVPDSNPPPAVvQTGVPTQ--VVQQVQTAQQRSVVQATSQItKTEPGTQLSVTSLQPVHITPEvqqqLSSV-PVQHV- 202 torafugu
XP_023205157 127 SDSVSDSSPPPAVvQTGVPTQ--VVQQVQAAQQRSVVQATSQIaKTEPGTQLSVTNLQPVHITQEvqqqLASV-PVQHV- 202 southern plat...
XP_009250925  4 SEGGADSPASVAl-RPSAAAP-----PVPASPQRVLVQAASSApKGAQMQPISLPRVQQVP---------QQVqPVQHV- 67  Sumatran oran...
XP_012426658  4 PEGGSDSAASVAl-HTSAPAQapVVQPVPASQQRVLVQATGSApKGAQMQQISVPRVQQVP---------QQVqSVQHI- 72  zebra finch
XP_028907672  21 SEDGRDSMTSGAl-RSAAAVQapVVQPVPASQQRVLIQSSESApKIAHMQQIPVPRVQQVP---------Qq--VQPVQh 88  platypus
XP_009297596 196 -YTNQVQYVEGG-EANYTTSTIRSSSFPY-TETPLYTQS---SAGQYYEATpASGSEAASPGTPLTVsv-----tSGSPG 264 zebrafish
EGW00641   180 -YSSQVQYVEGG-DASYTASAIRSSTYPY-PETPIYTQP---AGTSYYEAS-GTAAQVSTPATSQTV--------ASSGS 244 Chinese hamster
XP_008101931 347 -YPNQVQYVEGG-DASYTASTIRSNTYSY-TETPLYTQN---AGANYYESQ-GTSTQVSSPATSQTV--------ASSGS 411 green anole
XP_012397563 289 -YPSQVQYVEGG-DASYTASTIRSGTYPY-TETPLYTQN---AGTSYYESQ-GTTAQVSTPATSQAV--------ASSGS 353 Tasmanian devil
XP_014326517 182 -YSDQVQYVDGAeDAAFTTSAIRSNSFPF-SDSPLYTQTppaSSSAFYEATaSSDSDLPGSVTSQAVsvataganSGAGT 259 southern plat...
XP_011602212 203 -YTNQVQYVEGT-DTNYTTSTIRSSTFPY-SETPLYTQT---TPTQYYEGQqTPGSQASTPGTPLTVsv-----tAGTTG 271 torafugu
XP_023205157 203 -YANQVQYVEGG-DTNYTTSTIRSSNFPY-TETPLYTQS---TAAQYYEGQpTSGAQASSPGTSLTVav-----tAGATG 271 southern plat...
XP_009250925  68 -YPAQVQYVEGG-DAVYTNGAIR-TAYTYnPEPQMYAPS---SAASYFEAP--GGAQVTVAASSP-Pav----psHSMVG 134 Sumatran oran...
XP_012426658  73 -YPAQVQYVEGG-EAVYTNGTIR-AAYSYsSEAQIYAPA---GAAPYFEAQgGGGAQVTTATSSP-Tai----psHNMVG 141 zebra finch
XP_028907672  89 iYPTQVQYVE-G-DTVYTNGTI-RAAYTYnPEAQIYAPS---SAASYFEAQ-GGGAQVTAVAASP-Sai----psHSMVG 156 platypus
XP_009297596 265 VPMFVAGtGQIVANPTTAAG 284 zebrafish
EGW00641   245 VPMYVSG-SPIVASSSSSEA 263 Chinese hamster
XP_008101931 412 VPMYVSG-GQIIANPSGGSS 430 green anole
XP_012397563 354 VPMYVSG-GQIVTNSSGASS 372 Tasmanian devil
XP_014326517 260 AGYVIQG-GYMLGGGGAAAA 278 southern platyfish
XP_011602212 272 ------GvSMFVAQPTSATA 285 torafugu
XP_023205157 272 ------GvSMFVAQPTSAAG 285 southern platyfish
XP_009250925 135 ITMDVGG-SPIVSSTGAYLI 153 Sumatran orangutan
XP_012426658 142 ITMDIGG-SQILSGSGAYLI 160 zebra finch
XP_028907672 157 IAMDVGG-SQIISSSGAYVI 175 platypus
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap