Conserved Protein Domain Family
PRK06759

?
PRK06759: PRK06759 
RNA polymerase factor sigma-70; Validated
Statistics
?
PSSM-Id: 235857
View PSSM: PRK06759
Aligned: 20 rows
Threshold Bit Score: 216.223
Threshold Setting Gi: 212639788
Created: 9-Dec-2010
Updated: 17-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 152977451 11 TLYEKMIKNQMKRLCLYKDYEEFYQCGLIGLWMAYERYEEEKGSFSNYAFVTVRGYLLEKLKKEnrFQTYHTCFEQEHFE 90
gi 42784415  11 LLYEGLIVNQIKRLGIYQDYEEYYQCGLIGLWHAYEKFDAEKGSFPAYAVVTVRVYILERLKKE--FAVQEKCVCVGAYE 88
gi 30023283  11 VLYEGMIVNQIKKLGIRKDYEEYYQCGLIGLWHAYERFDEKKGYFPAYAVVTVRGYILERLKKE--FAVQERCVCVGEYE 88
gi 163942935 11 VLYEGMIVNQIKRLNIYQDYEEYYQCGLIGLWHAYERYEEEKGSFPAYAVVTVRGYILERLKKE--CVVQERYVCTDEYK 88
gi 217962737 11 VLYEGMIVNQIKKLGIYQDYEEYYQCGLIGLWHAYEKFDAEKGSFPAYAVVTVRGYILERLKKE--FTVQEKCVCVGEYE 88
gi 218233984 11 VLYEGMIVNQIKKLGIRKDYEEYYQCGLIGLWHAYERFDEKKGYFPAYAVVTVRGYILERLKKE--FAVQERCVCVGEYE 88
gi 218900375 11 VLYEGMIVNQIKKLGIRQDYEEYYQCGLIGLWHAYERFDAKKGYFPAYALVTVRGYILERLKKE--STVQERCVCVGEYE 88
gi 222098712 11 VLYEGMIVNQIKKLGIYQDYEEYYQCGLIGLWHAYEKFDAEKGSFPAYAVVTVRGYILERLKKE--FTVQEKCVCVGEYE 88
gi 225867222 11 VLYEGLIVNQIKKLGIYQDYEEYYQCGLIGLWHAYERYDAKKGSFPAYAVITVRGYILERLKKE--FAVQEKCVCVGEYE 88
gi 296505675 11 VLYEGMIVNQIKKLGIRKDYEEYYQCGLIGLWHAYERFDAKKGYFPAYAVVTVRGYILERLKKE--FAVQERCVCVGEYE 88
             90    100    110    120    130    140
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*.
gi 152977451 91 HVCGVVEVSSEVHEYMSVLNEREKHVITESFFMGKSIDEIAGEMGLTYYQVRWIYRQAFKKMRTGA 156
gi 42784415  89 DIFHFEDIKMKAKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMSYYQVRWMYRQALEKMRNSL 154
gi 30023283  89 DIFHFEDVEIRVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWMYRQALEKMRDSV 154
gi 163942935 89 ERFECEDAGTRAKDFMSVLDERERHIISERFFSGKNMGEIASEMGMTYYQVRWVYRQALEKMRDSV 154
gi 217962737 89 DIFRFEDIEMKVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWIYRQALEKMRNSL 154
gi 218233984 89 DIFHFEDVEIRVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFAGKTMGEIALETEMTYYQVRWMYRQALEKMRDSV 154
gi 218900375 89 DIFHFEDVEIRVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWMYRQALEKMRDSV 154
gi 222098712 89 DIFRFEDIEMKVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWIYR---------- 144
gi 225867222 89 AHFHFEDIEMKVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWIYRQALEKMRNSL 154
gi 296505675 89 DIFHFEDVEIRVKDFMSVLDEKEKYIIFERFFVGKTMGEIALETEMTYYQVRWMYRQALEKMRDSV 154
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap