Conserved Protein Domain Family
PHA03147

?
PHA03147: PHA03147 
hypothetical protein; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 165418
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 455.173
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
9625983   1 MQEDIPNILYVSREEDGRIVEMIVTEKHKEKYVYYPYSNKSTFTIEDTKlfni-----------------anfsLIIQWI 63 
9631217   1 MPEEIPNILYVSREEDGRIVEMIMTEKYKNKYVYYPYNNHYKVAGEDTK-------------------------FIIWLI 55 
139472872  1 --MASSDILSVARTDDGSVCEVSLRGGRKKTTVYLPDTEPWVVETDAIKdaflsdgivdmarklhrgalpsnshNGLRMV 78 
9625983  64 TYTLFYSQAVIIFILYCWALNPYRSPGNSVLGGLGQRVPRTVVHINPHNIFEGCDKSIICKLRLPMPIINTTHGKIYPNF 143
9631217  56 TYFLFYIQAVIMLLFYYWTLNPYRDPGNGVMGGLGQRVPKTVVHINPEKIFEGCNNGILCETKLPMPIINTTHGEIFPNF 135
139472872 79 LFCYCYLQNCVYLALFLCPLNPYLVTPSSIEFA-EPVVAPEVLFPHPAEMSRGCDDAIFCKLPYTVPIINTTFGRIYPNS 157
9625983  144 TKT-GGSSANYKLALERLVGLMNNQQCNVEIISQKKTVFSSQNVTFFENVKSDAILALLVLQKNCHPESVEIVKSKIKLE 222
9631217  136 TKT-GGSPANYKLALEMLLGLMNNQQCNIEIISQKHKSFTAKNSTIFTNLKTNSILALLVLQKNCHPEIVEIVKEKIKLE 214
139472872 158 TREpDGRPTDYSMALRRAFAVMVNTSCAGVTLCRGETQTASRNHTEWENLLAMFSVIIYALDHNCHPEALSIASGIFDER 237
9625983  223 NYG--VNYRQHMPQYFTVCNASWADVINNTNYNFKTSDRPCNTNYLLRYPQHVPYIINVK 280
9631217  215 NYG--INYLQNMPQYFTECNASWSNVINNTSYSFKSSYKLCNINYLFRFTHHVPYIIKIK 272
139472872 238 DYGlfISQPRSVPS-PTPCDVSWEDIYNGTYLARPGNCDP------WPNLSTPPLILNFK 290
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap