Conserved Protein Domain Family
PHA02944

?
PHA02944: PHA02944 
hypothetical protein; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 165254
Aligned: 2 rows
Threshold Bit Score: 290.764
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
47131201   1 MASQLKPQVFPEKEATFYELKVGKVYTKYRAWIGPYIAKGITMGPEDKVKEVVRRMAQAKAE-PLDVIKSLVeSVAEYVS 79 
47131195   2 VRSKITPEEGPTKKKVFLKVRAGGAETEYTAVYEDLEIGGLTRGGRSDVKKVLRRIIRAYNDlPEDVVRAAI-TVINHIL 80 
47131201  80 TASESGLMDIGVVLGTFFHLGEYMAIMVKLQRLSGPYSHNRVW-GEIKVMFKGYDGLKALSKHVVMRYVEFyaPNKVDKA 158
47131195  81 SAVNLGVKEAWGGVSVEVGDNDKLTLRISLYHYIDNERDESGWaGEIKASFIGYDGLFADSSHTVIKRVNY--GEDIDAM 158
47131201 159 QLYNVLYEAARIAYNAYGWA 178
47131195 159 SLYRELIRVARHAYNAIPSY 178
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap