Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 3

1.

Extrapelvic endometriosis: a rare entity or an under diagnosed condition?

Machairiotis N, Stylianaki A, Dryllis G, Zarogoulidis P, Kouroutou P, Tsiamis N, Katsikogiannis N, Sarika E, Courcoutsakis N, Tsiouda T, Gschwendtner A, Zarogoulidis K, Sakkas L, Baliaka A, Machairiotis C.

Diagn Pathol. 2013 Dec 2;8:194. doi: 10.1186/1746-1596-8-194. Review.

PMID:
24294950
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
2.

Postpartum vaginal cystic lesions: everyday practice or a differential diagnosis challenge?

Machairiotis N, Tourountous I, Karamperis A, Zarogoulidis P, Oikonomou A, Theodoros R, Palouki P, Hohenforst-Schmidt W, Zissimopoulos A, Machairiotis C.

Eur J Med Res. 2013 Jun 26;18:20. doi: 10.1186/2047-783X-18-20.

PMID:
23803247
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
3.

Pelvic schwannoma in the right parametrium.

Machairiotis N, Zarogoulidis P, Stylianaki A, Karatrasoglou E, Sotiropoulou G, Floreskou A, Chatzi E, Karamani A, Liapi G, Papakonstantinou E, Katsikogiannis N, Courcoutsakis N, Machairiotis C.

Int J Gen Med. 2013;6:123-6. doi: 10.2147/IJGM.S41224. Epub 2013 Mar 8.

PMID:
23515244
[PubMed]
Free PMC Article
Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Loading ...
Write to the Help Desk