Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 4

1.
2.

Expression of genes belonging to the IGF-system in glial tumors.

Dmitrenko VV, Kavsan VM, Boyko OI, Rymar VI, Stepanenko AA, Balynska OV, Malisheva TA, Rozumenko VD, Zozulya YP.

Tsitol Genet. 2011 Sep-Oct;45(5):41-57.

PMID:
22168049
3.

Gene Encoding Chitinase 3-Like 1 Protein (CHI3L1) is a Putative Oncogene.

Kavsan VM, Baklaushev VP, Balynska OV, Iershov AV, Areshkov PO, Yusubalieva GM, Grinenko NP, Victorov IV, Rymar VI, Sanson M, Chekhonin VP.

Int J Biomed Sci. 2011 Sep;7(3):230-7.

4.

Immortalized cells and one oncogene in malignant transformation: old insights on new explanation.

Kavsan VM, Iershov AV, Balynska OV.

BMC Cell Biol. 2011 May 23;12:23. doi: 10.1186/1471-2121-12-23.

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Loading ...
Write to the Help Desk