Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 185

1.

[Effect of Ginkgo biloba extract on the function of alveolar polymorphonuclear neutrophils in severe acute pancreatitis rats complicated with lung injury].

Xu XW, Yang XM, Jin ZX, Zhu SJ.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2014 Apr;34(4):460-5. Chinese.

PMID:
24812905
2.
3.

Effects of c-Jun N-terminal kinase signaling pathway on severe acute pancreatitis-associated lung injury.

Liu M, Shi L, Chen M, Chen S, Zou X.

Pancreas. 2012 Apr;41(3):358-66. doi: 10.1097/MPA.0b013e3182297f09.

PMID:
22015972
4.

[Effects of Ginkgo biloba extract against excitotoxicity induced by NMDA receptors and mechanism thereof].

Xiao ZY, Sun CK, Xiao XW, Lin YZ, Li S, Ma H, Song GR, Cheng R.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2006 Sep 19;86(35):2479-84. Chinese.

PMID:
17156678
5.

Downregulation of HMGB1 protects against the development of acute lung injury after severe acute pancreatitis.

Luan ZG, Zhang XJ, Yin XH, Ma XC, Zhang H, Zhang C, Guo RX.

Immunobiology. 2013 Oct;218(10):1261-70. doi: 10.1016/j.imbio.2013.04.013. Epub 2013 Apr 28.

PMID:
23706497
6.

[Experimental study on early pulmonary injury induced by severe acute pancreatitis in rats].

Zhang YS, Wang MH, Tao K, Zhao GH.

Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2007 Dec;19(12):753-5. Chinese.

7.

Treatment with ginkgo biloba extract protects rats against acute pancreatitis-associated lung injury by modulating alveolar macrophage.

Xu XW, Yang XM, Bai YH, Zhao YR, Shi GS, Zhang JG, Zheng YH.

Prz Gastroenterol. 2014;9(1):43-8. doi: 10.5114/pg.2014.40850. Epub 2014 Mar 1.

8.

[Effect of exogenous hydrogen sulfide on polymorphonuclear neutrophil accumulation in acute lung injury rat induced by lipopolysaccharides and its mechanism].

Huang XL, ma HJ, Zhou XH, Fan YM, Xian XH, Cao H.

Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2010 Nov;26(4):477-80. Chinese.

PMID:
21328993
9.

[Sedum sarmentosun bunge extraction ameliorated severe acute pancreatitis-induced lung injury: an experimental research]].

Wang MM, Zhang T, Yang LH, Liu LW, Chen XC, Zhou MT, Chen BC.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2015 Feb;35(2):228-33. Chinese.

PMID:
25881471
10.

Pioglitazone attenuates the severity of sodium taurocholate-induced severe acute pancreatitis.

Xu P, Zhou XJ, Chen LQ, Chen J, Xie Y, Lv LH, Hou XH.

World J Gastroenterol. 2007 Apr 7;13(13):1983-8.

11.

[Protective effect of Ginkgo biloba extract on acute lung injury induced by lipopolysaccharide in D-galactose aging rats].

Sun R, Zhang H, Si Q, Wang S.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2002 Jun;25(6):352-5. Chinese.

PMID:
12126560
12.

Comparison of protective effects of safflor injection and extract of Ginkgo biloba on lung ischemia/reperfusion injury in rabbits.

Tian XX, Wang BL, Cao YZ, Zhong YX, Tu YY, Xiao JB, He QF, Zhai LN.

Chin J Integr Med. 2015 Mar;21(3):229-33. doi: 10.1007/s11655-013-1513-8. Epub 2013 Oct 19.

PMID:
24142260
13.

Protection of carbon monoxide-releasing molecule against lung injury induced by limb ischemia-reperfusion.

Zhou JL, Li G, Hai Y, Guan L, Huang XL, Sun P.

Chin J Traumatol. 2009 Apr;12(2):71-6.

PMID:
19321049
14.

Role of intrapulmonary expression of inducible nitric oxide synthase gene and nuclear factor kappaB activation in severe pancreatitis-associated lung injury.

Kan SH, Huang F, Tang J, Gao Y, Yu CL.

Inflammation. 2010 Oct;33(5):287-94. doi: 10.1007/s10753-010-9184-5.

PMID:
20143141
15.

Can albumin administration relieve lung injury in trauma/hemorrhagic shock?

Chen ZB, Wang ZW, Ding CY, Yan JH, Gao Y, Zhang Y, Ni LM, Zhou YQ.

World J Gastroenterol. 2006 Nov 14;12(42):6884-8.

16.

[Effect of exogenous carbon monoxide on sequestration of polymorphonuclear neutrophils in the lung following limb ischemia-reperfusion: an experimental study].

Zhou JL, Wang QY, Du XR, Zhu XG, Ling YL, Liu QH.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2005 Jul 27;85(28):1987-90. Chinese.

PMID:
16313778
17.

Ginkgo biloba extracts attenuate lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in acute lung injury by inhibiting the COX-2 and NF-κB pathways.

Yao X, Chen N, Ma CH, Tao J, Bao JA, Zong-Qi C, Chen ZT, Miao LY.

Chin J Nat Med. 2015 Jan;13(1):52-8. doi: 10.1016/S1875-5364(15)60006-1.

PMID:
25660288
18.

Protective effect of transplanted bone marrow-derived mesenchymal stem cells on pancreatitis-associated lung injury in rats.

Wang L, Tu XH, Zhao P, Song JX, Zou ZD.

Mol Med Rep. 2012 Aug;6(2):287-92. doi: 10.3892/mmr.2012.922. Epub 2012 May 21.

PMID:
22613963
20.

[The expression and function of pulmonary surfactant protein A in severe acute pancreatitis in rats].

Zhang XM, Chen HL, Wang ZH.

Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2008 Jul;20(7):390-2. Chinese.

Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk