Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 135

1.

[Study on shell shape changes of filial generation Oncomelania hupensis snails in Weishan Lake region, Shandong Province].

Miao F, Liu X, Wang LL, Deng XL, Chen XX, Fu ZY, Wang YB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):13-5. Chinese.

PMID:
24800558
2.

[Study on potential risks of schistosomiasis transmission in Grand Canal West water diversion route of eastern route project of South-to-North Water Diversion Project].

Huang YX, Li TC, Hang DR, Sun DK, Zheng B, Zhang JF, Yuan SG, Chen SH, Li W, Yang WZ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):645-9. Chinese.

PMID:
23593832
3.

[Survival and reproduction of Oncomelania hupensis robertsoni in water network regions in Hubei Province, China].

Huang CF, Zou JX, Li SQ, Zhou XM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):173-7. Chinese.

PMID:
22164620
4.

[Studies on changes of vegetation and Oncomelania hupensis snails in Poyang Lake after impoundment of Three Gorges Project].

Li ZJ, Chen HG, Zeng XJ, Liu YM, Chen YY, Dai KJ, Ian WM, Xie SY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):115-20. Chinese.

PMID:
25051820
5.

[Analysis of relationship between natural death of Oncomelania hupensis snails and water level in Eastern Dongting Lake district].

Gao JC, Zhou YB, Li LH, Wu JY, Zheng SB, Song XX, He Z, Cai B, You JB, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Jun;27(3):302-5. Chinese.

PMID:
26510366
6.

[Contrastive analysis of environmental factors between Oncomelania hupensis snail marshland and snail natural death marshland in eastern Dongting Lake schistosomiasis endemic areas].

Zheng SB, Li LH, Zhou YB, Wu JY, Song XX, He Z, Cai B, You JB, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):121-6. Chinese.

PMID:
25051821
7.

[Studies on impact of Water Conservancy Project of Poyang Lake on schistosomiasis transmission I: impact of water level regulation schemes of project on Oncomelania hupensis snail habitats].

Chen HG, Lin DD, Zeng XJ, Hang CQ, Ma W, Gu XN, Li ZJ, Chen YY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):337-42, 356. Chinese.

PMID:
24358737
8.

[Impact of simulation operation high water level on Oncomelania hupensis natural growth in water diversion rivers of east route of South-to-North water Diversion Project].

Hang DR, Tang HP, Huang YX, She GS, Zhang JF, Huang YJ, Li W, Zhu XG, Yang K.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):664-7. Chinese.

PMID:
22379822
9.

[Effect of ditching for drain on control of Oncomelania hupensis snail in beaches of Dongting Lake].

Wei WY, Bu KM, Wei KL, Luo ZH, Ren GH, Chen XL, Yi JM, Liu Y, Xiang Y, Tang KW, Yan JH, Xia M, Ding L, Lu XJ, Nie DS, Li Y.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Jun;27(3):241-5. Chinese.

PMID:
26510353
10.

[Natural growth and decline of Oncomelania hupensis snails in marshland of Qianliang Lake District in Eastern Dongting Lake area, China].

Li LH, Zhou YB, Yao BD, Wu JY, Zheng SB, Song XX, He Z, You JB, Cai B, Zhao GM, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):383-6. Chinese.

PMID:
24358746
11.

[Distribution of univalvia molluscs in area with natural decline of Oncomelania hupensis snails in Eastern Dongting Lake area].

Li LH, Zhou YB, Zheng SB, Wu JY, Song XX, He Z, You JB, Cai B, Zhao GM, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):22-6, 31. Chinese.

PMID:
24800560
12.

[Application of space-time scan statistics in the analysis of spatial and temporal distribution of Oncomelania hupensis snails in Gaoyou County, Jiangsu Province].

Wang Q, Gao JB, Xu J, Huang YM, He Y, Gao Y, Yang K, Qian YJ, Fu Q, Li SZ, Zhou XN.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2014 Apr;32(2):110-5. Chinese.

PMID:
25065209
13.

[Classification and grading of environments with Oncomelania hupensis snails inside embankment of marshland and lake areas].

Peng XW, Rong XB, Zhang HM, Liu HW, Wang JS, Liu X, Zhang X, Chen M, Cui CX, Dong J, Guo S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):9-12. Chinese.

PMID:
24800557
14.

[The impact of water level changes on the Oncomelania snail habitats in Poyang Lake regions before and after the impoundment of Three Gorges reservoir].

Zhu R, Zhou YB, Zhang LJ, He ZY, Xu XL, Guo JG, Zhao GM.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2013 Mar;47(3):219-22. Chinese.

PMID:
23866746
15.

[Impact of the changing water level on the variance of Oncomelania hupensis populations in Lake Area with general additive model].

Li YP, He Z, He MZ, Jiang J, Li JX, Zhou YB, Zhang ZJ, Jiang QW.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2010 Oct;31(10):1148-54. Chinese.

PMID:
21162819
16.

[Impact of environmental changes on Oncomelania snail distribution in Dongting Lake beach].

Luo ZH, Wei WY, Li ZJ, Ding L, Yuan LP, Xia M, Tang L, Ren GH, Wang JS, Wei GY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):387-92. Chinese.

PMID:
23236781
17.

[Technology of preventing oncomelania snail diffusion in east route of South-to-North Water Diversion Project II. Effect of sand buried and reed protection on snail control in area of water source].

She GS, Huang YX, Hang DR, Tang HP, Li W, Huang YJ, Zhu XG, Xi WP, Xiong CR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):420-3. Chinese.

PMID:
23236789
18.

[Risk evaluation of Schistosomiasis japonica in potential endemic areas in China].

Xu J, Li SZ, Huang YX, Cao ZG, Tu ZW, Wu CG, Miu F, Dang H, Zhang LJ, Chen Z, Wang LY, Guo JG, Zhou XN.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Dec 30;30(6):428-33, 437. Chinese.

PMID:
23484251
19.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in Gaoyou sections in east route of South-to-North Water Diversion Project before water transfer].

Zhu YF, Gao JB, Huang YM, Kuang RX, Hang DR, He Y, Wan Z, Huang YX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):644-6. Chinese.

PMID:
24490405
20.

[Influencing factors of changes of Oncomelania snail densities in Poyang Lake region, Nanchang City, 2011].

Zhou YS, Peng GH, Hu ZH, Zhu R, Yu Q, Cao CL, Hu GH, Guo JG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):315-7. Chinese.

PMID:
23012957
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk