Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 97

1.

[Non-isoflavonoid compounds of Iris tectorum].

Zhang ZG, Lv TS, Qiu QH, Wang JH.

Zhong Yao Cai. 2013 Aug;36(8):1281-3. Chinese.

PMID:
24558827
[PubMed - in process]
2.

[Chemical constituents from Myricaria alopecuroides].

Li Z, Xue P, Xie H, Li X, Xie M.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Apr;35(7):865-8. Chinese.

PMID:
20575387
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Studies on flavonoids and amides from herbs of Solanum lyratum].

Ren Y, Shen L, Dai S.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Mar;34(6):721-3. Chinese.

PMID:
19624014
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Studies on the flavonoids in stem of Rhododendron anthopogonoide II].

Dai SJ, Yu DQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Dec;30(23):1830-3. Chinese.

PMID:
16499020
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Chemical constituents from the aerial part of Echinacea purpurea].

Chen QL, Wang L, Feng F.

Zhong Yao Cai. 2013 May;36(5):739-43. Chinese.

PMID:
24218964
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Study on chemical constituents from Anoectochilus chapaensis].

Wang YN, Cai JY, Zhao L, Zhu E, Zhang DZ.

Zhong Yao Cai. 2012 Jun;35(6):911-3. Chinese.

PMID:
23236826
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Study on phenolic constituents of Amomum villosum].

Chen C, Fu C, Ye WC, Zhou GX.

Zhong Yao Cai. 2012 Apr;35(4):571-3. Chinese.

PMID:
23019904
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Isoflavones from vines of Pueraria lobata].

Zhang D, Ren Y, Dai S, Liu W, Li G.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Dec;34(24):3217-20. Chinese.

PMID:
20353004
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Study on chemical constituents from the roots of Saussurea lappa].

Zhang T, Yang Y, Du G, Chen R.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Jun;36(12):1620-2. Chinese.

PMID:
22007546
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Studies on chemical constituents from Grewia biloba].

Liu JQ, Wu JM, Kou XL, Hong Q.

Zhong Yao Cai. 2008 Oct;31(10):1505-7. Chinese.

PMID:
19230400
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Chemical constituents from rhizomes of Iris germanica].

Xie GY, Chen YJ, Wen R, Xu JY, Wu SS, Qin MJ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Mar;39(5):846-50. Chinese.

PMID:
25204177
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Chemical constituents from leaves of Boehmeria nivea].

Liu C, Zou K, Guo Z, Zhao Y, Cheng F, Zhang H.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Jun;35(11):1432-4. Chinese.

PMID:
20822015
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Two diterpenoids from herbs of Huperzia serrata].

Yang Y, Yang X, Xu Y, Tai Z, Dong L, Ding Z.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Apr;34(8):987-9. Chinese.

PMID:
19639782
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Chemical constituents from the twigs and leaves of Melodinus suaveolens].

Tong YB, Wang WJ, Li GQ, Yuan JQ, Zhang XQ, Ye WC.

Zhong Yao Cai. 2013 Mar;36(3):398-401. Chinese.

PMID:
24010320
[PubMed - in process]
15.

[Chemical constituents from roots Pseudostellaria heterophylla].

Zhang J, Li YB, Wang DW, Yin ZQ, Duan JA.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Jun;32(11):1051-3. Chinese.

PMID:
17672341
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Chemical constituents of Cudrania cochinchinensis].

Zhou Q, Chen L, Chen QW, Chen HW, Dong JX.

Zhong Yao Cai. 2013 Sep;36(9):1444-7. Chinese.

PMID:
24620690
[PubMed - in process]
17.

[Studies on the chemical constituents of Nerviliae fordii].

Lu CL, Zhou GX, Wang HS, Li YL, Yao XS.

Zhong Yao Cai. 2009 Mar;32(3):373-5. Chinese.

PMID:
19565714
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Studies on the chemical constituents from Potentilla multifida L].

Xue PF, Qiao L, Liang H, Zhao YY.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2004 Feb;36(1):21-3. Chinese.

PMID:
14970881
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
19.

[Aporphine alkaloids from branches and leaves of Polyalthia nemoralis].

Lu Z, Zhang Q, Chen R, Yu D.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Sep;34(18):2343-5. Chinese.

PMID:
20030084
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Study on the secondary metabolites from marine sponge Phakellia fusca].

Deng Z, Tang LD, Liao XJ, Xu SH.

Zhong Yao Cai. 2013 Jun;36(6):919-21. Chinese.

PMID:
24380275
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk