Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 174

1.

[Effects of 1, 25 (OH)2D3 on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice].

Zhang ZM, Gu P, Yi XH, Fang X, Zeng Y, Zhang SX, Zhu XY, Zhang YD, Gu J, Qiu WZ, Zhang L.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2013 Nov;36(11):814-20. Chinese.

PMID:
24507391
2.
3.

[The effect of curcumin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats].

Zhang DP, Qiu H, Zhuang Y, Meng FQ.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2007 Mar;30(3):197-201. Chinese.

PMID:
17572999
4.

[Effect of curcumin on the expression of collagen type I protein and transforming growth factor-beta1 mRNA in pulmonary fibrosis rats].

Chen B, Zhang DP, Gao W.

Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2008 May;26(5):257-61. Chinese.

PMID:
18727865
5.

[Effect of aerosolized STAT1 antisense oligonucleotides on the expressions of cytokines and collagens in lung tissue of pulmonary fibrosis rats induced by bleomycin].

Guo YN, Zhu C, Zeng M, Wang WJ, Li J, Fan XM.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2009 Oct;32(10):752-6. Chinese.

PMID:
20079242
6.

[Gefitinib inhibits α-smooth muscle actin expression in mice with bleomycin-induced lung fibrosis].

Li L, Li WF, Cai L, Yuan WF, Huang WJ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Dec;30(12):2675-8. Chinese.

7.

[Effects of valsartan on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats and the expression of hepatocyte growth factor in lung tissue].

Liu F, Xu QY, Ye YQ.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2005 Jul;28(7):479-83. Chinese.

PMID:
16115399
8.

Prevention of Pulmonary Fibrosis via Trichostatin A (TSA) in Bleomycin Induced Rats.

Ye Q, Li Y, Jiang H, Xiong J, Xu J, Qin H, Liu B.

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2014 Oct 20;31(3):219-26.

PMID:
25363222
9.

[Effect of imatinib mesylate on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice].

Li L, Li YQ.

Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2007 Apr;19(4):229-32. Chinese.

10.

The role of all-trans retinoic acid in bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice.

Dong Z, Tai W, Yang Y, Zhang T, Li Y, Chai Y, Zhong H, Zou H, Wang D.

Exp Lung Res. 2012 Mar;38(2):82-9. doi: 10.3109/01902148.2011.646052. Epub 2012 Jan 17.

PMID:
22250783
11.
12.

Amelioration of bleomycin-induced pulmonary fibrosis in a mouse model by a combination therapy of bosentan and imatinib.

Chilakapati SR, Serasanambati M, Vissavajjhala P, Kanala JR, Chilakapati DR.

Exp Lung Res. 2015 May;41(4):173-88. doi: 10.3109/01902148.2014.939312. Epub 2015 Apr 6.

PMID:
25844688
13.

[The circulating fibrocytes are associated with the lung inflammation and fibrosis of mice with interstitial lung disease].

Fu Y, Rong M, Zhu P, Chen L, Fan C, Wang Y, Li J, Fu X.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2014 Aug;30(8):814-8. Chinese.

PMID:
25108433
14.
15.

Paeoniflorin, the main active constituent of Paeonia lactiflora roots, attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice by suppressing the synthesis of type I collagen.

Ji Y, Wang T, Wei ZF, Lu GX, Jiang SD, Xia YF, Dai Y.

J Ethnopharmacol. 2013 Oct 7;149(3):825-32. doi: 10.1016/j.jep.2013.08.017. Epub 2013 Aug 22.

PMID:
23973787
16.

Effects of rapamycin against paraquat-induced pulmonary fibrosis in mice.

Shao X, Li M, Luo C, Wang YY, Lu YY, Feng S, Li H, Lang XB, Wang YC, Lin C, Shen XJ, Zhou Q, Jiang H, Chen JH.

J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Jan;16(1):52-61. doi: 10.1631/jzus.B1400229.

17.

[Anti-fibrotic effects of angiotensin1-7 on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats].

Meng Y, Yu CH, Cai SX, Li X.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2013 May 28;93(20):1585-9. Chinese.

PMID:
24028731
18.

Effect of the Wnt1/β-catenin signalling pathway on human embryonic pulmonary fibroblasts.

Song P, Zheng JX, Liu JZ, Xu J, Wu LY, Liu C, Zhu Q, Wang Y.

Mol Med Rep. 2014 Aug;10(2):1030-6. doi: 10.3892/mmr.2014.2261. Epub 2014 May 21.

PMID:
24859686
19.

Suppression of bleomycin-induced nitric oxide production in mice by taurine and niacin.

Gurujeyalakshmi G, Wang Y, Giri SN.

Nitric Oxide. 2000 Aug;4(4):399-411.

PMID:
10944425
20.

[Effect of signal transducer and activator of transcription 1 antisense oligodeoxynucleotides on inflammatory mediators, type I and type III collagen mRNA of rat pulmonary fibrosis].

Wang WJ, Zeng M, Liu D, Fan XM, Zhu C, Zhan XQ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 May;25(5):389-92. Chinese.

PMID:
19426591
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk