Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 113

1.

[Protective effect of NMDA receptor antagonist memantine on acute lung injury in mice].

Ma L, Liu W, Feng D, Han J, Li Y, Cheng Q, Yue S, Luo Z.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014 Jan;39(1):12-6. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2014.01.003. Chinese.

2.

[The effect of recombinant interleukin-10/Fc fusion protein on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice].

Bi MH, Wang BE, Zheng XX, Li M, Mayer K, Zhang SW.

Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2008 Aug;20(8):461-4. Chinese.

3.

[High-density lipoprotein attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice].

Xiao GL, Luo ZQ, Xiao G, Li C, Xiong XD, Yang Y, Liu HJ.

Sheng Li Xue Bao. 2008 Jun 25;60(3):403-8. Chinese.

4.

Anti-inflammatory effects of Reduning Injection on lipopolysaccharide-induced acute lung injury of rats.

Tang LP, Xiao W, Li YF, Li HB, Wang ZZ, Yao XS, Kurihara H, He RR.

Chin J Integr Med. 2014 Aug;20(8):591-9. doi: 10.1007/s11655-014-1758-x. Epub 2014 Jun 10.

PMID:
24916807
5.
6.

Action of a Novel PDE4 inhibitor ZL-n-91 on lipopolysaccharide-induced acute lung injury.

Tang HF, Lu JJ, Tang JF, Zheng X, Liang YQ, Wang XF, Wang YJ, Mao LG, Chen JQ.

Int Immunopharmacol. 2010 Apr;10(4):406-11. doi: 10.1016/j.intimp.2010.01.003. Epub 2010 Jan 13.

PMID:
20074667
7.

[Effect of Xianxiong decoction on acute lung injury mice induced by lipopolysaccharide].

Jiang CX, Fan XS, Ma CH, Li Y, Chen F, Bian YL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Apr;40(7):1362-9. Chinese.

PMID:
26281562
8.

[Heparin attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting nitric oxide synthase and transforming growth factor -β/Smad signaling pathway].

Mu E, Ding R, An X, Li X, Chen S, Ma X.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2014 Nov;26(11):810-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2014.11.009. Chinese.

9.

[Protective effect against monoammonium glycyrrhizinate on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice].

Tang HF, Mao LG, Jiang RA, Qian Y, Chen JQ.

Yao Xue Xue Bao. 2007 Sep;42(9):954-8. Chinese.

PMID:
18050737
10.

Taraxacum officinale protects against lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.

Liu L, Xiong H, Ping J, Ju Y, Zhang X.

J Ethnopharmacol. 2010 Jul 20;130(2):392-7. doi: 10.1016/j.jep.2010.05.029. Epub 2010 May 25.

PMID:
20510343
11.

Protective effect of magnolol on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.

Ni YF, Jiang T, Cheng QS, Gu ZP, Zhu YF, Zhang ZP, Wang J, Yan XL, Wang WP, Ke CK, Han Y, Li XF.

Inflammation. 2012 Dec;35(6):1860-6. doi: 10.1007/s10753-012-9507-9.

PMID:
23053725
12.

Curcumin protects against sepsis-induced acute lung injury in rats.

Xiao X, Yang M, Sun D, Sun S.

J Surg Res. 2012 Jul;176(1):e31-9. doi: 10.1016/j.jss.2011.11.1032. Epub 2011 Dec 24.

PMID:
22520056
13.

Preventive and therapeutic effects of Danhong injection on lipopolysaccharide induced acute lung injury in mice.

Wan LM, Tan L, Wang ZR, Liu SX, Wang YL, Liang SY, Zhong JB, Lin HS.

J Ethnopharmacol. 2013 Aug 26;149(1):352-9. doi: 10.1016/j.jep.2013.06.048. Epub 2013 Jul 9.

PMID:
23850708
14.

Penehyclidine prevents nuclear factor-kappaB activation in acute lung injury induced by lipopolysaccharide.

Li J, Li J, Zhang L, Huang Y, Pan JH, Chen KZ.

J Pharm Pharmacol. 2008 Sep;60(9):1197-205. doi: 10.1211/jpp.60.9.0012.

PMID:
18718124
15.

Effects of resolvin D1 on inflammatory responses and oxidative stress of lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.

Wang L, Yuan R, Yao C, Wu Q, Christelle M, Xie W, Zhang X, Sun W, Wang H, Yao S.

Chin Med J (Engl). 2014;127(5):803-9.

16.

Naringin attenuates acute lung injury in LPS-treated mice by inhibiting NF-κB pathway.

Liu Y, Wu H, Nie YC, Chen JL, Su WW, Li PB.

Int Immunopharmacol. 2011 Oct;11(10):1606-12. doi: 10.1016/j.intimp.2011.05.022. Epub 2011 Jun 1.

PMID:
21640201
17.

Penehyclidine hydrochloride attenuates LPS-induced acute lung injury involvement of NF-kappaB pathway.

Shen W, Gan J, Xu S, Jiang G, Wu H.

Pharmacol Res. 2009 Oct;60(4):296-302. doi: 10.1016/j.phrs.2009.04.007. Epub 2009 Apr 19.

PMID:
19386282
18.

Protective effect of p-cymene on lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice.

Chen L, Zhao L, Zhang C, Lan Z.

Inflammation. 2014 Apr;37(2):358-64. doi: 10.1007/s10753-013-9747-3.

PMID:
24085645
19.

Molecular hydrogen ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice through reducing inflammation and apoptosis.

Xie K, Yu Y, Huang Y, Zheng L, Li J, Chen H, Han H, Hou L, Gong G, Wang G.

Shock. 2012 May;37(5):548-55. doi: 10.1097/SHK.0b013e31824ddc81.

PMID:
22508291
20.

Suppression of MAPK and NF-κB pathways by limonene contributes to attenuation of lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in acute lung injury.

Chi G, Wei M, Xie X, Soromou LW, Liu F, Zhao S.

Inflammation. 2013 Apr;36(2):501-11. doi: 10.1007/s10753-012-9571-1. Erratum in: Inflammation. 2013 Aug;36(4):982.

PMID:
23180366
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk