Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 135

1.

[Study on chemical constituents of Kochia scoparia].

Zhang W, Zhang XX, Liu CF, Song RL, Wang JJ.

Zhong Yao Cai. 2013 Jun;36(6):921-4. Chinese.

PMID:
24380276
2.

[Chemical constituents from root of Psammosilene tunicoides].

Liu XX, Wang L, Wang Q, Qiu B.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 May;32(10):921-3. Chinese.

PMID:
17655146
3.

[Study on the chemical constituents of Rhizoma Cyperi].

Wu X, Xia HL, Huang LH, Chen DD, Chen JY, Weng HT.

Zhong Yao Cai. 2008 Jul;31(7):990-2. Chinese.

PMID:
18973011
4.

[Chemical constituents of Juncus setchuensis].

Cai Y, Lu Y, Wu YL, Gao XN, Qiu RL, Hong J.

Zhong Yao Cai. 2014 Apr;37(4):602-4. Chinese.

PMID:
25345132
5.

[Studies on chemical constituents of Dendrobium crystallinum].

Wang L, Zhang CF, Wang ZT, Zhang M, Shao L, Xu LS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Aug;33(15):1847-8. Chinese.

PMID:
19007013
6.

[Studies on chemical constituents from Zephyranthes candida].

Wu ZP, Chen Y, Wang M, Dong YF, Xia B, Feng X.

Zhong Yao Cai. 2008 Oct;31(10):1508-10. Chinese.

PMID:
19230401
7.

[Chemical constituents of Begonia evansiana Andr].

Zhang J, Chen Y, Li B, Wang M.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1997 May;22(5):295-6, 320. Chinese.

PMID:
11038964
8.

[Studies on the efficacious constituents of Astragalus complanatus].

Gu Y, Huang ZD, Liu YH.

Yao Xue Xue Bao. 1997;32(1):59-61. Chinese.

PMID:
11243221
9.

[Chemical constituents of Drosera peltata Smith var. lunata (Buch.-Ham.) C.B. clarke collected in Tibet].

Wang Q, Shu J, Zeng L.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1998 Nov;23(11):683-4, 704. Chinese.

PMID:
11599349
10.

[Study on the constituents of petroleum ether fraction of Buxus microphylla].

Dai ZK, Liang J, Su XJ, Xu Q, Zhang HQ.

Zhong Yao Cai. 2009 Jul;32(7):1062-4. Chinese.

PMID:
19873733
11.

[Studies on chemical constituents of Erythrina arborescens Roxb].

Yu DL, Yang XD, Guo J, Xu LZ, Yang SL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2000 Jun;25(6):353-5. Chinese.

PMID:
12512422
12.

[Study on the chemical constituents of Uvaria microcarpa].

Lu RM, Su X, Zhou YY, Wei JH.

Zhong Yao Cai. 2009 Jul;32(7):1056-9. Chinese.

PMID:
19873731
13.

[Studies on chemical constituents of Hedysarum polybotrys].

Hai LQ, Zhang QY, Liang H, Zhao YY, Du NS.

Yao Xue Xue Bao. 2003 Aug;38(8):592-5. Chinese.

PMID:
14628449
14.

[Chemical constituents in whole herb of Bidens pilosa var. radiata].

Chen J, Wei JH, Cai SF, Zhang HJ, Zhang XH, Liang WJ, Wu SG.

Zhong Yao Cai. 2013 Mar;36(3):410-3. Chinese.

PMID:
24010324
15.

[Study on chemical constituents of Carthamus tinctorius].

Li XF, Hu XR, Dai Z, Zhang Y, Liang H, Lin RC.

Zhong Yao Cai. 2012 Oct;35(10):1616-9. Chinese.

PMID:
23627128
16.

[Studies on the chemical constituents of the stems of Piper betle].

Yin Y, Huang XZ, Wang J, Dai JH, Liang H, Dai Y.

Zhong Yao Cai. 2009 Jun;32(6):887-90. Chinese.

PMID:
19764326
17.

[Research on chemical constituents of xuefu zhuyu decoction].

Yin AW, Huang SJ.

Zhong Yao Cai. 2011 Oct;34(10):1553-5. Chinese.

PMID:
22372145
18.

[Study on the chemical constituents from Clematis brevicaudata].

Yang AM, Du J, Miao ZH, Yuan HJ.

Zhong Yao Cai. 2009 Oct;32(10):1534-7. Chinese.

PMID:
20112713
19.

[Chemical constituents of roots, rhizomes and stems of Amomum villosum Lour].

Fan X, Du YC, Wei JX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1994 Dec;19(12):734-6, 762. Chinese.

PMID:
7718134
20.

[Separation and identification of the compounds from Achyranthes bidentata Bl].

Wei S, Liang H, Zhao Y, Zhang R.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1997 May;22(5):293-5, 319-20. Chinese.

PMID:
11038963
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk