Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 128

1.

[Macroscopic and microscopic identification of Zhuang medicine Tetrastigma planicaule].

Zhen HS, Liang XL, Qiu Q, Chen L, Wei JF, Jiang LL.

Zhong Yao Cai. 2013 Jun;36(6):900-2. Chinese.

PMID:
24380271
2.

[Pharmacognosy identification of Embelia parviflora].

Lu SH, Liang XL, Chen Y, Zeng HS, Wei YY, Wu FJ.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):213-6. Chinese.

PMID:
22822665
3.

[Comparative study on macroscopic and microscopic identification of Celastrus aculeatus and Kadsura heteroclite].

Zhang Q, Chen XX, Zhang HW, Ma J, Tong L, Mo ZX.

Zhong Yao Cai. 2012 May;35(5):712-6. Chinese.

PMID:
23213733
4.

[Microscopy identification of Phyllanthus simplex].

Niu X, Li W, Li Y.

Zhong Yao Cai. 2002 Jun;25(6):397-9. Chinese.

PMID:
12583329
5.

[Microscopic identification and UV-Vis spectrum identification on Sapium sebiferum].

Lu HL, Wei ZY, Dong YP, Liang KY, Guo M.

Zhong Yao Cai. 2011 Nov;34(11):1697-9. Chinese.

PMID:
22506391
6.

[Study on the pharmacognosy identification and UV identification of Basella rubra].

Zhu H, Liang ZN, Yang XM, Wei ZY.

Zhong Yao Cai. 2012 Jun;35(6):899-901. Chinese.

PMID:
23236823
7.

[Microscopy identification of Caltha palustris L. var. membranacea Turcz].

Niu X, Li W, Li Y, Du Q.

Zhong Yao Cai. 2003 Mar;26(3):171-2. Chinese.

PMID:
12856467
8.

[Pharmacognostic identification of Ferula syreitschikowii].

Tan Y, Gao TT, Ma Y, Ding X, Cheng YH.

Zhong Yao Cai. 2011 Nov;34(11):1694-6. Chinese.

PMID:
22506390
9.

[Pharmacognostical identification of Vernonia patula (Dry) Merr].

Cai Y, Zhu YL, Liu D, Teng JB, Wang JS.

Zhong Yao Cai. 2006 Feb;29(2):116-8. Chinese.

PMID:
16617776
10.

[Pharmacognostical study of Atropa belladonna].

Liu CH, Zhang J, Kang S, Liu TS, Zhao J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 May;39(9):1589-92. Chinese.

PMID:
25095366
11.

[Macroscopic and microscopic identification of Chinese herb belonging to genus Senecio].

Yang XJ, Yang L, Xu H, Zhang M, Wang ZT.

Yao Xue Xue Bao. 2011 Jul;46(7):864-76. Chinese.

PMID:
22010359
12.

[Morphological and microscopical identification of Murraya kwangsiensis].

Xie L, Yuekui L.

Zhong Yao Cai. 2004 Dec;27(12):901-3. Chinese.

PMID:
15807238
13.

[Study on pharmacognosy of Sophora davidii].

Xu Y, Ma ZG, Zhang YH, Meng M.

Zhong Yao Cai. 2008 Jan;31(1):25-7. Chinese.

PMID:
18589743
14.

Root, stem and leaf anatomy of Geranium palustre Torner Cent. (Geraniaceae).

Fodorea CS, Tămaş M.

Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Apr-Jun;109(2):419-21.

PMID:
16607812
15.
16.

[Identification of herba hedyotis diffusae and its confused material Herba Hedyotis pinifoliae].

Xie Z, Zhang Y, Lu R.

Zhong Yao Cai. 1997 Jun;20(6):287-90. Chinese.

PMID:
12572473
17.

[Pharmacognostical identification of Anoectochilus roxburghii].

Zheng C, Huang Y, Pan X, Ji L.

Zhong Yao Cai. 1997 Nov;20(11):552-4. Chinese.

PMID:
12572511
18.

[Morphological and histological identification of Lysimachia christinae].

Chen J, Gao L.

Zhong Yao Cai. 1998 Aug;21(8):388-91. Chinese.

PMID:
12569844
19.

[Morphological and histological study on Pteris multifida].

Liu Q, Qin M, Wang S.

Zhong Yao Cai. 2002 Oct;25(10):704-7. Chinese.

PMID:
15562715
20.

[Study on pharmacognostic identifcation of Cassia siamea].

Xu R, Liu XQ, Tie DX, Zhao YH, Wan DR.

Zhong Yao Cai. 2008 Jul;31(7):974-7. Chinese.

PMID:
18973008
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk