Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 122

1.

[Expression of neuraminidase gene of influenza virus H1N1 in baculovirus-expression system].

Yao LH, Fu JQ, Chen AJ, Liu XY, Xu PW, Guo JQ, Zhang LC.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2013 Apr;27(2):81-4. Chinese.

PMID:
24044206
2.

[Construction of recombinant baculovirus co-expressing M1 and HA of influenza A virus].

Xu PW, Guo JQ, Yao LH, Chen AJ, Liu XY, Zeng XY, Zhang ZQ.

Bing Du Xue Bao. 2012 May;28(3):231-6. Chinese.

PMID:
22764525
3.

[Expression and identification of H5 subtype hemagglutinin of avian influenza A virus in insect cells].

Wen K, Qiu LW, Wang YD, Che XY.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Jan;27(1):20-3. Chinese.

4.

A generic system for the expression and purification of soluble and stable influenza neuraminidase.

Schmidt PM, Attwood RM, Mohr PG, Barrett SA, McKimm-Breschkin JL.

PLoS One. 2011 Feb 7;6(2):e16284. doi: 10.1371/journal.pone.0016284.

5.

[Expression of porcine gamma-interferon in recombinant baculovirus and determination of its antiviral activity].

Qin LT, Wang XJ, Hu S, Li ZZ, Chen WY, Ge JY, Liu SD, Bu ZG.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2007 May;23(3):386-91. Chinese.

PMID:
17577980
6.

[Baculovirus expression and establishment of the indirect ELISA for the HA gene of swine influenza virus H1 subtype].

Wan C, Liu M, Liu C, Zhang X, Yang T, Liu D, Chen H, Qi J, Qiao C.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2008 Feb;48(2):220-5. Chinese.

PMID:
18438005
8.

Expression of antigenic determinants of the haemagglutinin large subunit of novel influenza virus in insect cells.

Yousefi A, Fotouhi F, Hosseinzadeh S, Kheiri MT, Farahmand B, Montazeri S, Mousavi F.

Folia Biol (Praha). 2012;58(4):151-6.

9.

[Expression of human retinol-binding protein 4 in insect baculovirus system and preparation of its polyclonal antibody].

Ren Y, Chen D, Guo Y, Shi H, Liu J, Ban J, Liu Y, Wu X, Wang W, Cheng H, Li D, Liu Y, Wang L.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2013 Jul;29(7):974-85. Chinese.

PMID:
24195364
10.

Expression of recombinant baculovirus carrying Schistosoma japonicum 26 ku GST in mammalian cells.

Yu G, Song J, Liu W, Long X, Mo H, Li Y, Chen X.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2006;26(3):265-8.

PMID:
16961264
11.

[Expression of the hemagglutinin and neuramidinase gene of influenza A virus H1N1 in Pichia methanolica].

Zhang Y, Yu Z, Xin L, Chen Y, Tang Q, Chen Y, Chen Q, Shu Y.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2010 Aug;26(8):1068-73. Chinese.

PMID:
21090110
12.

[Construction and immunogenicity of recombinant porcine parvovirus-like particles with somatostatin].

Zhang X, Zheng Q, Chen J, Xue G, Hou H, Hou J.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2010 Aug;26(8):1057-67. Chinese.

PMID:
21090109
13.

[Rapid construction of recombinant baculovirus carrying hepatitis B virus surface antigen gene by using a novel baculovirus shuttle vector(Bacmid)].

Miao J, Cong X, Tan W.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 1998 Sep;12(3):245-8. Chinese.

PMID:
12526326
14.

[Improvement of baculovirus expression system and purification of IL-6 protein expressed in insect cells].

Yao N, Yao LG, Kan YC, Zhou WK, Qi YP.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2006 Jul;22(4):572-80. Chinese.

PMID:
16894890
15.

Expression of influenza neuraminidase in baculovirus-infected cells.

Mather KA, White JF, Hudson PJ, McKimm-Breschkin JL.

Virus Res. 1992 Nov;26(2):127-39.

PMID:
1476004
16.

Development of recombinant protein-based influenza vaccine. Expression and affinity purification of H1N1 influenza virus neuraminidase.

Dalakouras T, Smith BJ, Platis D, Cox MM, Labrou NE.

J Chromatogr A. 2006 Dec 8;1136(1):48-56. Epub 2006 Oct 16.

PMID:
17046775
17.

A contributing role for anti-neuraminidase antibodies on immunity to pandemic H1N1 2009 influenza A virus.

Marcelin G, DuBois R, Rubrum A, Russell CJ, McElhaney JE, Webby RJ.

PLoS One. 2011;6(10):e26335. doi: 10.1371/journal.pone.0026335. Epub 2011 Oct 24.

18.

[Expression of bovine interferon gamma in recombinant baculovirus and determination of its antiviral activity].

Qin LT, Wang XJ, Hu S, Liu SD, Bu ZG.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2007 Jun;47(3):503-7. Chinese.

PMID:
17672314
19.
20.

[Expression and identification of sigmaC gene of avian reovirus by baculovirus expression system].

Sun MY, Qin LT, Gao YL, Qi XL, Gao HL, Wang YQ, Wang XM.

Bing Du Xue Bao. 2011 Jul;27(4):353-7. Chinese.

PMID:
21874905
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk