Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 114

1.

[HPLC fingerprints establishment of chemical constituents in genus Chimonanthus leaves].

Liu HT, Cao MP, Zhang XF, Si JP.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 May;38(10):1560-3. Chinese.

PMID:
23947138
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[FTIR fingerprints-chemical pattern recognition research of three kinds of Chimonanthus and fried samples].

Tong W, Luo HH, Mai X, Wei JJ, Lin L.

Zhong Yao Cai. 2011 Feb;34(2):202-5. Chinese.

PMID:
21823475
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Chemical constituents of chloroform fraction from leaves of Chimonanthus salicifolius].

Zhang Y, Hua JW, Wang XY, Cheng WL, Lei HX, Cheng KJ, Yu PZ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Aug;38(16):2661-4. Chinese.

PMID:
24228583
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Chromatographic fingerprints of triterpenoid constituents of Ganoderma lucidum].

Ding P, Qiu J, Liang Y, Wang H.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Sep;34(18):2356-9. Chinese.

PMID:
20030088
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[High performance liquid chromatographic fingerprints of Baihe Zhimu Tang and its correlation to single herb].

Qin K, Fang Q, Cai H, Li W, Cai B.

Se Pu. 2009 Nov;27(6):781-6. Chinese.

PMID:
20352931
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Genetic diversity and genetic relationships of spacies containing extremely aromatic compounds in leaves of Chimonanthus].

Pan X, Shi X, Jiang Y, Chen L, Si J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Jun;36(12):1553-7. Chinese.

PMID:
22007532
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Analysis of the chemical constituents of essential oil from Chimonanthus zhejiangensis by GC-MS].

Ouyang T, Mai X.

Zhong Yao Cai. 2010 Mar;33(3):385-7. Chinese.

PMID:
20681305
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[HPLC fingerprint of Liuwei Dihuang condensed pills].

Gao XB, Sun L, Qiao SY, Gao S, Che YZ, Zhang KR.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Nov;37(22):3411-5. Chinese.

PMID:
23373212
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[HPLC fingerprint of ethyl acetate extraction of Saxifraga stolonifera].

Zhou M, Chen HG, Xian C, Huang ZJ, Zhou X.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Apr;38(7):1026-9. Chinese.

PMID:
23847951
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[HPLC fingerprints of Cortex Moutan Carbonisatum].

Li P, Zhao X, Zhang L, Ding A.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Oct;34(19):2463-5. Chinese.

PMID:
20067013
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Study on the chromatographic fingerprints of Reineckia carnea from different habitats by HPLC-ELSD].

Jin ZL, Zhao C, Chen HG, Zhao Y, Zhou X, Yang SL.

Zhong Yao Cai. 2013 Jan;36(1):42-5. Chinese.

PMID:
23750407
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Fingerprinting of Fuzhisan by high-performance liquid chromatography with ultraviolet and evaporative light scattering detector].

Zhao JK, Wang DS, Duan SR, Wang JX, Bai J, Li WL.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Dec;27(12):1830-3. Chinese.

PMID:
18158995
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
13.

[Study on HPLC fingerprint of Prunella vulgaris].

Xu ZD, Yao JX, Liu JY, Li C, Lin LM.

Zhong Yao Cai. 2012 Aug;35(8):1234-7. Chinese.

PMID:
23320353
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Study on water-soluble constituents of Fritillaria unibracteata by HPLC fingerprints].

Duan B, Chen S, Wei D, Huang L, Wang Z.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Jul;37(13):1990-3. Chinese.

PMID:
23019885
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Studies on fingerprints of Centella asiatica by HPLC].

Lu Q, Li WH, Hu SQ.

Zhong Yao Cai. 2011 Jan;34(1):46-50. Chinese.

PMID:
21818967
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Study on fingerprint chromatograms of water-soluble constituents of Salvia miltiorrhiza Bge. by high performance liquid chromatography].

Zhou X, Wang D, Liang G, Zhang X, Zhang Z.

Se Pu. 2005 May;23(3):292-5. Chinese.

PMID:
16124579
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Study on HPLC fingerprint of Prunella vulgaris].

Sun WG, Ke XH, Li Y, Hua RF, Chen JF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Sep;33(18):2090-3. Chinese.

PMID:
19160791
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[The influence of storage time on content of volatile oil and cineole of Chimonanthus salicifolius].

Wu YF, Lv GY, Zhang ZR, Yu JJ, Yan MQ, Chen SH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Sep;38(17):2803-6. Chinese.

PMID:
24380302
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Determination of HPLC fingerprint of Qingfengtong capsule].

Zhang YX, Yang H, Zhang QW, Yi H, Chen GP.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Dec;32(23):2492-3. Chinese.

PMID:
18330240
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Study on quality standard of Chimonanthus nitens leaf].

Zhou B, Li MJ, Wang P, Cheng D, Li J, Cui XD.

Zhong Yao Cai. 2013 Sep;36(9):1434-6. Chinese.

PMID:
24620687
[PubMed - in process]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk