Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 98

Similar articles for PubMed (Select 23888695)

1.

[Chemical constituents from the roots of Angelica polymorpha Maxim].

Yang Y, Zhang Y, Ren FX, Yu NJ, Xu R, Zhao YM.

Yao Xue Xue Bao. 2013 May;48(5):718-22. Chinese.

PMID:
23888695
2.

[Studies on chemical constituents from roots of Angelica polymorpha].

Li Y, Yang S, Bai S.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Apr;34(7):854-7. Chinese.

PMID:
19623980
3.

[Chemical constituents of antibacterial activity fraction of Angelica polymorpha].

Cai ZJ, Dan FJ, Cheng F, Wang JZ, Zou K.

Zhong Yao Cai. 2008 Aug;31(8):1160-2. Chinese.

PMID:
19112894
4.

A new chromone from Angelica polymorpha with cytotoxic activity.

Yang SJ, Yao QQ, Li YN, Chen XX, Cui SX, Bai SY, Wang FL.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(1):76-9. doi: 10.1080/10286020.2011.631181.

PMID:
22263597
5.

[Chemical constituents in the roots of Salvia przewalskii Maxim].

Chen WS, Jia XM, Zhang WD, Lou ZY, Qiao CZ.

Yao Xue Xue Bao. 2003 May;38(5):354-7. Chinese.

PMID:
12958839
6.

[Studies on chemical constituents of the roots of Angelica pubescens].

Ding XF, Feng X, Dong YF, Zhao XZ, Chen Y, Wang M.

Zhong Yao Cai. 2008 Apr;31(4):516-8. Chinese.

PMID:
18661821
7.

[New dimeric phthalide derivative from Angelica sinensis].

Su DM, Yu SS, Qin HL.

Yao Xue Xue Bao. 2005 Feb;40(2):141-4. Chinese.

PMID:
15875670
8.

[Angelicastigmin, a new eserine alkaloid from Angelica polymorpha].

Pachaly P, Kroll-Horstmann A, Sin KS.

Pharmazie. 2000 Oct;55(10):777-8. German.

PMID:
11082843
9.

[Studies on chemical constituents from the water-soluble part of root of Angelica dahurica].

You XL, Li L, Xiao YQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2002 Apr;27(4):279-80. Chinese.

PMID:
12774373
10.

Three biflavonoids from ethanol extract of the root of Daphne genkwa.

Zheng WF, Shi F.

Yao Xue Xue Bao. 2005 May;40(5):438-42.

PMID:
16220789
11.

[Study on the coumarin glucosides of Angelica dahurica].

Sun H, Zhao XZ, Jia XD, Wang XY, Dong YF, Feng X.

Zhong Yao Cai. 2012 Nov;35(11):1785-8. Chinese.

PMID:
23627089
12.

[Chemical constituents from the root of Ilex cornuta].

Zhou XX, Xu QM, Zhou Y, Li XR, Yang SL.

Zhong Yao Cai. 2013 Feb;36(2):233-6. Chinese.

PMID:
23901650
13.

The anti-ulcer activities of bisabolangelone from Angelica polymorpha.

Wang J, Zhu L, Zou K, Cheng F, Dan F, Guo Z, Cai Z, Yang J.

J Ethnopharmacol. 2009 Jun 22;123(2):343-6. doi: 10.1016/j.jep.2009.02.048. Epub 2009 Mar 14.

PMID:
19429382
14.

[Chemical constituents of Trichosanthes kirilowii Maxim].

Sun XY, Wu HH, Fu AZ, Zhang P.

Yao Xue Xue Bao. 2012 Jul;47(7):922-5. Chinese.

PMID:
22993858
15.

[Studies on chemical constituents of Serissa serissoides roots].

Zhang Q, Sun LR.

Zhong Yao Cai. 2006 Aug;29(8):786-8. Chinese.

PMID:
17076236
16.

[Studies of the active constituents of the Chinese drug "duhuo" Angelica pubescents].

Li RZ, He YQ, Chiao M, Xu Y, Zhang QB, Meng JR, Gu Y, Ge LP.

Yao Xue Xue Bao. 1989;24(7):546-51. Chinese.

PMID:
2618698
17.

[On the coumarins of the roots of Angelica polymorpha Maxim. (Umbelliferae)].

Hata K, Kozawa M, Ikeshiro Y.

Yakugaku Zasshi. 1967 Apr;87(4):464-5. Japanese. No abstract available.

PMID:
5624147
18.

[Chemical constituents of roots of Boehmeria nivea].

Xu Q, Chen G, Fan J, Zhang M, Li X, Yang S, Li X.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Oct;34(20):2610-2. Chinese.

PMID:
20069903
19.

[Studies on chemical constituents from the root of Mirablis jalapa].

Wei Y, Yang XS, Hao XJ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 Dec;28(12):1151-2. Chinese.

PMID:
15617497
20.

New sesquiterpene coumarin from the roots of Ferula latisecta.

Iranshahi M, Amanolahi F, Schneider B.

Avicenna J Phytomed. 2012 Summer;2(3):133-8.

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk