Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 95

1.

[The preliminary study of HBV genotype distribution and the relationship with clinical manifestation].

Sun J, Jia ZY, Chang JX, Liu W.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2013 Feb;27(1):39-41. Chinese.

PMID:
23855127
2.

Hepatitis B virus genotypes and clinical manifestation among hepatitis B carriers in Thailand.

Sugauchi F, Chutaputti A, Orito E, Kato H, Suzuki S, Ueda R, Mizokami M.

J Gastroenterol Hepatol. 2002 Jun;17(6):671-6.

PMID:
12100612
3.

[Distribution of hepatitis B virus genotypes and its clinical significance in Guangxi].

Ge XM, Li DY, Fang ZL, Huang GY, Jiang SQ, Pan HD, Du Y, Wang CY, Ding X, Masashi M.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2003 Jun;17(2):174-9. Chinese.

PMID:
12870004
4.

Hepatitis B virus genotype distribution among chronic hepatitis B virus carriers in Shanghai, China.

Ding X, Mizokami M, Yao G, Xu B, Orito E, Ueda R, Nakanishi M.

Intervirology. 2001;44(1):43-7.

PMID:
11223719
5.

Hepatitis B virus genotypes in Korea: an endemic area of hepatitis B virus infection.

Song BC, Cui XJ, Kim H.

Intervirology. 2005;48(2-3):133-7.

PMID:
15812186
6.

Profile, spectrum and significance of hepatitis B virus genotypes in chronic HBV-infected patients in Yunnan, China.

You J, Sriplung H, Chongsuvivatwong V, Geater A, Zhuang L, Huang JH, Chen HY, Yu L, Tang BZ.

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2008 Jun;7(3):271-9.

7.

Profile, spectrum and significance of HBV genotypes in chronic liver disease patients in the Indian subcontinent.

Thakur V, Guptan RC, Kazim SN, Malhotra V, Sarin SK.

J Gastroenterol Hepatol. 2002 Feb;17(2):165-70.

PMID:
11966946
8.

[Relativity analysis of chronic hepatitis B virus genotype and clinical pathology].

He WP, Hu JH, Wang HF.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Apr;22(2):116-8. Chinese.

PMID:
18574532
9.

[Identification of hepatitis B virus genotypes in patients with chronic hepatitis B from different nationalities in ethnic minority areas in Yunnan Province, China].

Bian ZQ, Hua ZL, Yan WY, Liu MQ, Wu DY, Zheng ZX.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2006 Mar 14;86(10):681-6. Chinese.

PMID:
16681927
10.

Preponderance of hepatitis B virus genotype B contributes to a better prognosis of chronic HBV infection in Okinawa, Japan.

Sakugawa H, Nakasone H, Nakayoshi T, Orito E, Mizokami M, Yamashiro T, Maeshiro T, Kinjo F, Saito A, Miyagi Y.

J Med Virol. 2002 Aug;67(4):484-9.

PMID:
12115993
11.

[Relationship between hepatitis B virus genotypes and liver fibrosis].

Huang YH, Yu ZJ, Wang C, Zhou B, Hou JL.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Jul;27(7):1012-4. Chinese.

12.

Distribution of hepatitis B virus genotypes and its clinical significance in Hubei province, China.

Tong Q, Wu Y, Luo D.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2007 Jun;27(3):274-7.

PMID:
17641840
13.

Comparison of genotypes C and D of the hepatitis B virus in Japan: a clinical and molecular biological study.

Duong TN, Horiike N, Michitaka K, Yan C, Mizokami M, Tanaka Y, Jyoko K, Yamamoto K, Miyaoka H, Yamashita Y, Ohno N, Onji M.

J Med Virol. 2004 Apr;72(4):551-7.

PMID:
14981757
14.

[Difference of HBV DNA levels and HBV genotypes between the patients with primary hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis with hepatitis B].

Wang JH, Zhou M, Li Y, Deng J, Wu XX, Cheng W, Gu XB.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Aug;25(4):245-7. Chinese.

PMID:
22097598
15.

[Distribution and clinical significance of hepatitis B virus (HBV) genotypes and subtypes in HBV-infected patients].

Li YJ, Zhuang H, Li J, Dong QM, Chen YJ, Niu JQ, Ma WM, Zhao W, Zhao BA, Zhong JQ.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Oct;13(10):724-9. Chinese.

PMID:
16248941
16.

[Genotyping of hepatitis B virus and clinical investigation].

Wang Y, Zhou G, Li X, Zhou Z, Zhou S, Ruan L, Chen M, Deng W.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2002 Dec;16(4):367-9. Chinese.

PMID:
12665908
17.

Distribution of hepatitis B virus genotypes among patients with chronic infection.

Ribeiro NR, Campos GS, Angelo AL, Braga EL, Santana N, Gomes MM, Pinho JR, De Carvalho WA, Lyra LG, Lyra AC.

Liver Int. 2006 Aug;26(6):636-42.

PMID:
16842318
18.

Hepatitis B virus genotypes and hepatitis B surface antigen mutations in family contacts of hepatitis B virus infected patients with occult hepatitis B virus infection.

Kumar GT, Kazim SN, Kumar M, Hissar S, Chauhan R, Basir SF, Sarin SK.

J Gastroenterol Hepatol. 2009 Apr;24(4):588-98. doi: 10.1111/j.1440-1746.2008.05727.x. Epub 2009 Jan 13.

PMID:
19207682
19.

[Efficacy of adefovir dipivoxil was not related to genotypes B and C of hepatitis B virus: a randomized, double-blind, multicenter clinical study].

Zhao H, Li J, Zhang YX, Chen XY, Wang L, Tang XP, Lei CL, Si CW.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2007 Sep;21(3):282-4. Chinese.

PMID:
17971947
20.

[Distribution of hepatitis B virus genotypes in Hubei province and its clinical significance].

Lei YC, Hao YH, Tian YJ, Feng ZJ, Wang BJ, Tian DY, Zhao XP, Yang DL.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Feb;13(2):109-12. Chinese.

PMID:
15727696
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk