Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 129

1.

[Study on optimal processing technology of three kinds of processed coptidis rhizoma].

Wang DZ, Yi J, Zhang Y, Gao Q, Wang YZ, Li XG.

Zhong Yao Cai. 2013 Jan;36(1):35-7. Chinese.

PMID:
23750405
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Optimization of wine-roasting technology of coptidis rhizoma using orthogonal design].

Shi JL, He F, Yang YT, Zhao HB, He FY.

Zhong Yao Cai. 2013 Apr;36(4):541-4. Chinese.

PMID:
24133996
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

Identification of the toxic constituents in Rhizoma Coptidis.

Ma BL, Ma YM, Shi R, Wang TM, Zhang N, Wang CH, Yang Y.

J Ethnopharmacol. 2010 Mar 24;128(2):357-64. doi: 10.1016/j.jep.2010.01.047. Epub 2010 Feb 1.

PMID:
20117200
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Quality analysis and evaluation of Rhizoma Coptidis under different cultivation conditions].

Sheng YX, Zhang JL, Sun SQ, Xu JT.

Yao Xue Xue Bao. 2006 Oct;41(10):1010-4. Chinese.

PMID:
17184122
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Progress in research of processing of fructus Evodiae-Rhizoma Coptidis and research thoughts and methods of its processing mechanism].

Jia X, Jiang J, Chen B, Chen Y, Hao K, Cai B, Wu H, Yang G.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 May;34(10):1314-7. Chinese.

PMID:
19673400
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Study on the solubility changes of Rhizoma Coptidis' main chemical constituents influenced by the proportion of Rhizoma Coptidis and Fructus Evodiae].

Peng MX, Wu YJ, Cheng YY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 Jul;28(7):629-32. Chinese.

PMID:
15139107
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Fingerprints of different samples of processed Rhizoma Coptidi by HPLC].

Liao QW, Fan DL, Xiao XH, Luo JY, Liu SG, Yan D, Ma YG.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Feb;32(3):210-4. Chinese.

PMID:
17432140
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Determination of alkaloids in Coptis-Cinnamomum compatibility by capillary electrophoresis].

Zhou H, Wei L, Yang D.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1999 May;24(5):308-10, 320. Chinese.

PMID:
12205892
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Fingerprints of Rhizoma Coptidis from Shizhu by HPLC].

Huang XP, Li LY, Qu XY, Cui GL.

Zhong Yao Cai. 2006 Jul;29(7):666-9. Chinese.

PMID:
17059001
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Comparison of constituents and alkaloid contents in rhizoma Coptidis before and after processing].

Li R, Gong P, Wang C.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1990 Nov;15(11):663-6, 702. Chinese. No abstract available.

PMID:
2282155
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Studies of preparing procedures of Yuhuangliang].

Jiang L, Zhao FC.

Zhong Yao Cai. 2010 Apr;33(4):517-20. Chinese.

PMID:
20845777
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Contents comparision of atractylode I, II, III in rhizoma atractylodis macrocephalae and the processed with soils].

Chen HP, Zhang JH, Wang XY, Chen L.

Zhong Yao Cai. 2011 Mar;34(3):354-7. Chinese.

PMID:
21823450
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[New method of processing on Rhei Radix Et Rhizoma and study on quality control of its processing products].

Wang ZS, Han GR, Gao F, An LN, Ji YZ.

Zhong Yao Cai. 2012 May;35(5):699-702. Chinese.

PMID:
23213729
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Study on the influence on Rhizoma Corydalis by different harvest time and processing methods].

Ren JJ, Xu JZ, Yu XP.

Zhong Yao Cai. 2009 Jul;32(7):1026-8. Chinese.

PMID:
19873726
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.
16.
17.

Quality evaluation and species differentiation of Rhizoma coptidis by using proton nuclear magnetic resonance spectroscopy.

Fan G, Zhang MY, Zhou XD, Lai XR, Yue QH, Tang C, Luo WZ, Zhang Y.

Anal Chim Acta. 2012 Oct 17;747:76-83. doi: 10.1016/j.aca.2012.08.038. Epub 2012 Aug 30.

PMID:
22986138
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

Structural elucidation and identification of alkaloids in Rhizoma Coptidis by electrospray ionization tandem mass spectrometry.

Wang D, Liu Z, Guo M, Liu S.

J Mass Spectrom. 2004 Nov;39(11):1356-65.

PMID:
15532075
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Lipopolysaccharide increased the acute toxicity of the Rhizoma coptidis extract in mice by increasing the systemic exposure to Rhizoma coptidis alkaloids.

Ma BL, Ma YM, Gao CL, Wu JS, Qiu FR, Wang CH, Wang XH.

J Ethnopharmacol. 2011 Oct 31;138(1):169-74. doi: 10.1016/j.jep.2011.08.074. Epub 2011 Sep 8.

PMID:
21924335
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Study on HPLC digital fingerprint of Coptidis Rhizoma and content determination of seven alkaloids].

Liu F, Zhang H, Qing LS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Nov;38(21):3713-9. Chinese.

PMID:
24494560
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk