Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 133

1.

[Investigation on current status of infections of soil-borne nematodes in Yunxiao County].

Wu WY, Xu GF, Lin CZ, Chen SJ, Chen JS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):110-1. Chinese.

PMID:
23687834
2.

[Prevalent trend of the infection of soil-transmitted nematodes in Fujian Province].

Li LS, Chen BJ, Zhang RY, Cheng YZ, Lin CX, Lin KQ, Li YR, Fang YY, Zheng GB, Jiang DW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Apr 30;30(2):95-9. Chinese.

PMID:
22908806
3.

[Soil-transmitted nematode infections and cognitive behavior in rural residents of Dezhou City in 2011].

Xu BS, Wang Y, Dong J, Xi DF, Zhang JJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):314-5, 322. Chinese.

PMID:
25345162
4.

[A national survey on current status of the important parasitic diseases in human population].

Coordinating Office of the National Survey on the Important Human Parasitic Diseases.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5 Suppl):332-40. Chinese.

PMID:
16562464
5.

[Investigation of infections of soil-transmitted nematodes in Fusheng Village of Poyang Lake area in Jiangxi Province].

Gao XH, Zeng XJ, Hong XL, Jiang WS, Ge J, Hu SZ, Lan WM, Fan YL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):73-5. Chinese.

PMID:
23687820
6.

[Survey of infections of soil-transmitted nematodes in Shuyang County, Jiang-su Province, 2011 and 2012].

Wei LX, Liu JF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):349, 354. Chinese.

PMID:
25345175
7.

[Investigation on the current situation of human soil-borne nematode infection in Shapingba district of Chongqing].

Liu HH, Yang LJ, Chen M, Li TR, Chen YZ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2013 Apr;31(2):108-9. Chinese.

PMID:
24809189
8.

[Investigation on prevalence of soil-transmitted nematode infections and influencing factors for children in southwest areas of China].

Wang XB, Wang GF, Zhang LX, Luo RF, Tian HC, Tang LN, Wang JJ, Medina A, Wise P, Rozelle S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):268-73, 293. Chinese.

PMID:
23012947
9.

[Investigation on common human soil-transmitted nematode infections in Quanzhou City in 2012].

Chen HY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):228-9. Chinese.

PMID:
25051850
10.

[Epidemiological characteristics of soil-borne nematodiasis in Xiamen City].

Chen J, Chen GW, Wang MZ, Chen HF, Lin MZ, Ke XM, Guo ZN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Feb;24(1):109-10. Chinese.

PMID:
22590884
11.

[Soil-transmitted nematode infection of children and its influencing factors in poverty-stricken areas in two provinces of southwest China].

Wang XB, Zhang LX, Wang GF, Luo RF, Alexis M, Scott R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):279-83. Chinese.

PMID:
25345153
12.

[Surveillance of soil-transmitted nematode infections in Menghai County, Yunnan Province from 2006 to 2009].

Wang LB, Du ZW, Jiang JY, Chen R, Ma L, Chen SQ, Ni K, Wang XZ, Dao HX, Zhang LS, Zhang ZX, Wu FW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):272, 278. Chinese.

PMID:
22164489
13.

[Surveillance of intestinal nematode infections in Nanjing City from 2008 to 2012].

Chen J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):546-7. Chinese.

PMID:
24490379
14.

[Infection status of common intestinal soil-borne nematodes in children from 3 to 6 years old in kindergartens of Hangzhou].

Ye H, Zhang ZL, Luo DJ, Zhang R, Yang J, He GK.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2007 Apr 30;25(2):158-9. Chinese.

PMID:
17633832
15.

[Survey on the current status of important human parasitic infections in Fujian province].

Cheng YZ, Xu LS, Chen BJ, Li LS, Zhang RY, Lin CX, Lin JX, Li YS, Li YR, Fang YY, Lin KQ, Zheng GB.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5):283-7. Chinese.

PMID:
16562479
16.

[Investigation of intestinal nematode infections in Hongze County, Jiangsu Province].

Guan XJ, Yuan CL, Li D, Chen SH, Wang F, Zhang JQ, Xu XZ, Yang WZ, Jia CY, Gao HX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Apr;27(2):183-5. Chinese.

PMID:
26263783
17.

[Surveillance of soil-transmitted nematodiasis in Xinghua City from 2007 to 2011].

Sun RG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):733-4. Chinese.

PMID:
23593861
18.

Current status of soil-transmitted nematode infection in China.

Chen YD, Tang LH, Xu LQ.

Biomed Environ Sci. 2008 Apr;21(2):173-9. doi: 10.1016/S0895-3988(08)60025-2.

PMID:
18548859
19.

[Survey on human soil-borne nematode infection in Xining City].

Zhao SH, Han XM, Lei W.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2013 Feb;31(1):71-2. Chinese.

PMID:
24812844
20.

Nematode intestinal parasites of children in rural Guinea, Africa: prevalence and relationship to geophagia.

Glickman LT, Camara AO, Glickman NW, McCabe GP.

Int J Epidemiol. 1999 Feb;28(1):169-74.

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk