Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 122

1.

[Control strategy and practice of soil-transmitted parasitic diseases in Shandong Province].

Liu X, Miao F, Deng XL, Chen XX, Zhao HL, Wan GQ, Fu ZY, Zhang DB, Wang YB, Zhang BG, Bo XQ, Kong XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):76-9. Review. Chinese.

PMID:
23687821
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Effect of comprehensive control in demonstration plots of parasitic diseases in Guizhou Province].

Ai-Ya Z, An-Mei L, Guang-Chu L, Jian-Jun X, Liang-Xian S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):515-7. Chinese.

PMID:
22263498
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Study on a new prevention and control model on soil-borne parasitic diseases in rural areas of China].

Li XM, Chen YD, Xu LQ, Zhou CH, Ou-Yang Y, Lin R, Yang FF, Zhang XJ, Wang G, Liu T, Wang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):719-21. Chinese.

PMID:
22379839
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Evaluation on intervention measures of comprehensive control for parasitic diseases in demonstration plot of Xiangyun County].

Wen-Juan L, Shao-Rong C, Yan-Hong L, Wen F, Chun-Rong K, Li-Bo W.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):524-8. Chinese.

PMID:
22263501
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[A national survey on current status of the important parasitic diseases in human population].

Coordinating Office of the National Survey on the Important Human Parasitic Diseases.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5 Suppl):332-40. Chinese.

PMID:
16562464
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Cost-benefit analysis of comprehensive parasitic disease control project in Rongxian County, Guangxi Zhuang autonomous region].

Yi-Chao Y, Xue-Ming L, Keng-Ling H, Hong-Bo X, Xiao-Ling W, Qin-Hua W, Shu-Lin L, Fang-Qi O, Wei-Wei Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):566-8. Chinese.

PMID:
22263513
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Effect of comprehensive control on parasitic diseases in demonstration plot of Hainan Province].

Xi-Min H, Shan-Qing W, Shao-Xiong L, Jie-Min H, Bi-Yao L, Qiang-Ding H, Chong-Jin T, Hong-Sheng Q, Jiani L, Dong-Yan C.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):563-5. Chinese.

PMID:
22263512
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Epidemic situation and control of soil-transmitted nematodiasis in Jiangsu Province].

Cao HJ, Jin XL, Xu XZ, Shen MX, Jiang WC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):95-8. Chinese.

PMID:
22164389
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Investigation on prevalence of soil-transmitted nematode infections and influencing factors for children in southwest areas of China].

Wang XB, Wang GF, Zhang LX, Luo RF, Tian HC, Tang LN, Wang JJ, Medina A, Wise P, Rozelle S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):268-73, 293. Chinese.

PMID:
23012947
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Evaluation of integrated control measures for soil-transmitted nematodiasis in Jinhu County, Jiangsu Province].

Sun DK, Zhang CP, Chen DZ, Li SM, Li Q, Wang QF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):69-71. Chinese.

PMID:
24800572
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Experiences of comprehensive control of parasitic diseases in demonstration plot of Xiangyun County, Yunnan Province].

Li-Bo W, Yan-Hong L, Wen-Juan L, Du ZW, Jiang JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):494, 500. Chinese.

PMID:
22263493
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Strategy of comprehensive control for schistosomiasis and its effect in key areas of Jiangsu Province].

Sun LP, Tian ZX, Yang K, Hong QB, Gao Y, Gao Y, Zhang LH, Yang GJ, Min J, Ge J, Wu HH, Huang YX, Liang YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):626-33. Chinese.

PMID:
22379816
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Evaluation on effectiveness of comprehensive control model for soil-transmitted nematodiasis].

Hong-Chun T, Meng T, Hong X, Han-Gang L, Xiao-Ke Z, Chang-Hua L, De-Fu Z, Zhong-Jiu T, Ming-Hui L, Cheng-Yu W, Yi-Zhu R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):518-23. Chinese.

PMID:
22263499
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Survey on the current status of important human parasitic infections in Fujian province].

Cheng YZ, Xu LS, Chen BJ, Li LS, Zhang RY, Lin CX, Lin JX, Li YS, Li YR, Fang YY, Lin KQ, Zheng GB.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5):283-7. Chinese.

PMID:
16562479
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Effect of control on infections of soil-transmitted helminthes in demonstration plots of China for 3 years].

Qian Z, Ying-Dan C, Long-Qi X, Can-Jun Z, Hua-Zhong L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):476-82. Chinese.

PMID:
22263490
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Prevalent trend of the infection of soil-transmitted nematodes in Fujian Province].

Li LS, Chen BJ, Zhang RY, Cheng YZ, Lin CX, Lin KQ, Li YR, Fang YY, Zheng GB, Jiang DW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Apr 30;30(2):95-9. Chinese.

PMID:
22908806
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Application and evaluation on five health education patterns of integrated control for parasitic diseases].

Qian Z, Ying-Dan C, Long-Qi X, Can-Jun Z, Hua-Zhong L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):510-4. Chinese.

PMID:
22263497
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Investigation of infections of soil-transmitted nematodes in Fusheng Village of Poyang Lake area in Jiangxi Province].

Gao XH, Zeng XJ, Hong XL, Jiang WS, Ge J, Hu SZ, Lan WM, Fan YL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):73-5. Chinese.

PMID:
23687820
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Major trends in human parasitic diseases in China.

Li T, He S, Zhao H, Zhao G, Zhu XQ.

Trends Parasitol. 2010 May;26(5):264-70. doi: 10.1016/j.pt.2010.02.007. Epub 2010 Apr 17. Review.

PMID:
20400374
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Effects of health education on integrated control of soil-transmitted nematodes].

Hui X.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):595, 597. Chinese.

PMID:
22263521
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk